👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsårsplanering åk 7 HT21 Sofia skola

Skapad 2021-10-11 08:19 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Beskrivning av ämnesområden vi ska jobba med under läsåret.

Innehåll

Svenska läsårsplanering åk 7, HT21, Sofia skola

 

Arbetsområde: Litteraturhistoria

 

Svenskans centrala innehåll: Skönlitteratur och sakprosa från hela världen.

 

Ingresstext: Lär dig om myter och spännande berättelser från hela världen.

 

Innehåll

 

Eleven ska läsa, lyssna på och orientera sig i skönlitteratur och sakprosa från hela världen. Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Vi kom fram till 1400-talet under vårterminen och börjar därför på 1500-talet med Shakespeares största verk. Sedan pratar vi om ”Don Quijote”, ”Robinson Kruse”, ”Gullivers resor”, Moliérès verk, Carl von Linné, C.M. Bellman och bl.a. Dickens, Strindberg, Ibsen, Jules Verne, Lagerlöf, Tjechov, Kafka, Tolkien, Hemingway och fram till Gabriel Garcia Marquez på 1960-talet.

 

Föreläsning med textläsning och filmsekvenser. Återkommande repetitioner av det vi gått igenom. Vid repetitionerna får eleverna muntligt återberätta det de kommer ihåg.

 

 

Arbetsområde: Litteraturläsning

 

Svenskans centrala innehåll: Läsa och skriva om skönlitteratur och sakprosa från hela världen.

 

Ingresstext: Bli bättre på att läsa och uttrycka dig skriftligt.

 

Innehåll

 

Eleven ska lära sig lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleven ska kunna dela in texten i stycken, lära sig vad en inledning, brödtext och avslutning ska innehålla, samt vad en ”röd tråd” är.

Eleverna ska välja en bok på svenska. De väljer efter tycke och förmåga. De som vill får hjälp att välja en passande bok. De kan välja en skönlitterär bok eller en faktabok.

 

Eleverna har ca fyra veckor på sig att läsa boken. De får även några lektionstillfällen att läsa men många läser till största delen hemma. Efter avslutad läsning ska de skriva en recension på ungefär en A4-sida på datorn. De ska lära sig bedöma och uttala sig om boken. De ska lära sig att våga ”tycka till” om boken. När de skrivit klart skickar de in eller lämnar in recensionen till mig.

 

 

Arbetsområde: Ordkunskap

 

Svenskans centrala innehåll: Språkbruk och språkliga strategier

 

Ingresstext: Lär dig ordets makt och att bli mer verbal.

 

Innehåll

 

Eleven ska utöka sitt ordförråd, lära sig synonymer, ordspråk och idiomatiska uttryck.

Vi använder webbmagistern.se, tidningsartiklar, dikter, högskoleprovet, svenska ordspråksövningar 1-12 som är lucktester på de vanligast förekommande ordspråken i svenskan.

 

Vi jobbar både enskilt och i grupp med dessa övningar. Vi repeterar dem och då redovisar eleverna sina kunskaper muntligt i grupp. Ordkunskap är ett av de viktigaste arbetsområdena i språk och bör fortlöpa som en röd tråd genom hela skolsystemet och kan aldrig avslutas.

 

 

 

Arbetsområde: Konversation

 

Svenskans centrala innehåll: Tala, lyssna och samtala

 

Ingresstext: Lär dig våga samtala i mindre grupp.

 

Innehåll

 

Eleverna ska lära sig våga prata, att göra sin röst hörd i en grupp, att lyssna, att lära sig turordning, ta hänsyn till varandra, bjuda in och hjälpa varandra i konversationen.

 

Jag som lärare skapar alltid grupperna. Nya grupper skapas varje gång för att eleverna ska våga prata med och lära känna så många som möjligt. Varje konversationstillfälle pågår 20-40 minuter beroende på ämne. Eleverna har fått ge förslag på diskussionsämnen och jag har skapat listor med utgångspunkt i förslagen. Vi använder oss också av ”etiska dilemman”, filosofins ”stora frågor” och aktuella händelser som utgångspunkt i diskussionerna. Vi tränar även på gamla nationella prov. Konversationsövningar genomförs flera gånger varje termin.

 

 

 

Arbetsområde: Filmhistoria

 

Svenskans centrala innehåll: Tala, lyssna och samtala

 

Ingresstext: Lär dig om filmens genomslagskraft och att känna igen genrer.

 

Innehåll

 

Filmhistorien ger eleverna en orientering i filmen där paralleller till litteraturen hela tiden finns närvarande. De lär sig genrer, berättartekniker, vad som är centralt i en berättelse, hur språk, innehåll och disposition anpassas till syfte och mottagare precis som inom litteraturen.

 

Filmens historia gås igenom i kronologisk ordning från kamerans utveckling via Muybridges rörliga bilder och bröderna Lumiéres första filmförevisningar i Paris år 1895 till 2000-talets filmer. Under VT20 beräknas vi nå fram till 1980-talet.

 

Vi tittar på viktiga och berömda filmscener som the Odessa steps från ”Pansarkryssaren Potemkin”, Play it Sam! från ”Casablanca”, Gene Kellys dansscen i regnet från ”Singing in the rain” osv. Vi samtalar om filmen och scenens betydelse i filmen. Flera elever som annars inte bidrar så mycket till diskussionerna har stora kunskaper inom området film och får där briljera. Samtalen blir ofta engagerade och livliga.

 

 

Arbetsområde: Uppsatsskrivning

 

Svenskans centrala innehåll: Läsa och skriva

 

Ingresstext: Lär dig knepen för att bli en framgångsrik skribent.

 

Innehåll

 

Eleverna ska lära sig strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Vi går igenom olika texttyper som novell, krönika och argumenterande text. Läser novellerna ”Att döda ett barn” av Stig Dagerman, ”Pälsen” av Hjalmar Söderberg, ”Ett halvt ark papper” av August Strindberg samt en del moderna noveller. Vi läser också krönikor och argumenterande texter. Vi läser rättade och kommenterade texter från gamla nationella prov när de finns tillgängliga.

 

Eleverna får 3-4 lektioner på sig att skriva en uppsats på 1-3 A4-sidor på datorn eller för hand om de vill.

 

 

Arbetsområde: Dikter

 

Svenskans centrala innehåll: Läsa, skriva, tala, lyssna och samtala

 

Ingresstext: Lär dig analysera och känna igen berömda dikter.

 

Innehåll

 

Eleverna ska få en orientering i svensk och utländsk diktning. Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier och olika tidsperioder. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Vi läser Karin Boye, Gustav Fröding, Nils Ferlin, Anna Maria Lenngren m.fl,  samt rim och ramsor. Jag läser först dikten högt för hela klassen. Sedan läser eleverna dikten två och två högt för varandra ”i bikupa” dvs alla på en gång. Vi tolkar, analyserar och diskuterar dikterna.

 

Eleverna får i uppgift att välja ut en dikt eller en del av en dikt, en ramsa, ett tal eller en låt att lära in utantill och framföra inför klassen. Om en elev tycker det är jobbigt att göra detta inför helklass har han/hon möjlighet att göra det inför mindre grupp eller enskilt. En del elever skriver egna dikter och framför dem inför klassen.

 

 

Arbetsområde: Muntligt framträdande

 

Svenskans centrala innehåll: Tala, lyssna, informationssökning och källkritik.

 

Ingresstext: Lär dig våga prata inför grupp.

 

Innehåll

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleverna får redan terminen innan reda på vad de ska ha för tema nästa termin när det gäller det muntliga framträdandet. Det muntliga framträdandet ligger i senare delen av terminen, 3-5 veckor innan terminens slut.

 

Innan det muntliga framträdandet gör vi en turordningslista där eleverna skriver upp sig om de vill vara etta, tvåa, trea osv. De flesta eleverna använder sig av en power point när de redovisar, en del har bara en lapp med nyckelord medan andra ritar på tavlan och berättar. Om någon inte vill redovisa inför helklass finns möjligheten att redovisa inför mindre grupp eller enskilt.

 

 

Arbetsområde: Film

Svenskans centrala innehåll: Tala, lyssna och samtala

 

Ingresstext: Lär dig analysera och använda filmtekniska begrepp.

 

Innehåll

 

 

Eleven ska lära sig hur man bygger upp en berättelse med introduktion, scenväxling, comic relief, last-minute-rescue, cliff-hanger, röd tråd, avslutning, mm. De ska även få insyn i musikens betydelse inom filmen och lära sig analysera och kritisera.

 

Vi ser en hel film tillsammans under 2-3 lektioner. Tillsammans går vi sedan igenom filmen och diskuterar karaktärer, scener, budskap, språkbruk mm. Hela tiden drar vi paralleller till skönlitteraturen och diskuterar hur man t. ex. ska göra när man skriver en film- eller bokrecension. Eleverna är mycket aktiva och får möjlighet att visa sina

kunskaper muntligt vid genomgångarna, vilket ofta ger livliga diskussioner.

 

 

Arbetsområde: Att skriva manus och göra film

 

Svenskans centrala innehåll: Texter som kombinerar ord, bild och ljud

 

Ingresstext: Lär dig hur man berättar en historia i filmens värld

 

Innehåll

 

En fortsättning på arbetsområdet ”Film” där vi nu går från teori till praktik. Eleverna ska nu lära sig att skriva en synopsis (ett första utkast till ett manus), sedan ett manus som de ska överföra till en konkret film. De kan välja genre själva men filmen ska vara kort, högst tio minuter lång. De kan använda mobil, dator eller vad de har tillgång till. De får jobba i grupper om 4-5 elever (som läraren väljer ut). Filmen ska sedan visas upp för klassen eller åtminstone för läraren. Tidsåtgång 5-7 lektioner.