👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kom 2: Klasskultur

Skapad 2021-10-11 08:27 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Pedagogik
Hur påverkar kulturen kommunikationen? Och hur påverkar kommunikationen kulturen? Undersök en artist/kändis och presentera för oss andra!

Innehåll

Moment: Kommunikation och kultur

Ämne: Kommunikation

Syfte:

Momentet syftar till att utveckla kunskap och kompetens kring hur kultur påverkar kommunikationen, och till att utveckla förståelse av och kunskap om positiv och negativ kommunikationskultur.

 

I detta fall ingår i syftet att vi aktivt arbetar för att förbättra arbetsmiljön i klassen, öka motivationen, tryggheten, förbättra relationerna, förstå och tillämpa de lagar och regler som finns kring arbetsmiljö och diskriminering i arbetsliv och skola.

Bakgrund

Det finns både gamla och nya konflikter som samverkar till att skapa dålig stämning, starka och stängda grupperingar och som till viss del kräver ställningstagande även av elever ej inblandade i konflikten. Detta skapar också oro och svårigheter att uttrycka sin åsikt i klassrummet om t.ex. ljudnivå, att säga ifrån etc. för att undvika konfrontationer eller att själv drabbas av hårda ord.

Vi lärare har en målbild för er som klass:

En välfungerande klass som prioriterar studier, kan samarbeta med alla, tar hänsyn till allas olika värderingar, accepterar varandra och respekterar varandras gränser och mående. Det ska finnas möjlighet att söka nya vänskaper inom och utom klassen utan att utestängas från andra/gamla vänskaper, och en omsorg om varandra för att sikta på att trivas tillsammans i tre år på jobbet.

Kort sagt, alla ska kunna jobba med alla, alla ska känna sig välkomna och vilja gå till jobbet, och alla ska kunna jobba på jobbet.

 

Men vilken målbild har ni? Och vilken målbild ska vi ha gemensamt?

Metod:

Grupparbete, diskussioner

Uppgift:

Att enas om en tydlig målbild för klassen som vi alla (elever och lärare) kan ställa upp på och arbeta för under de tre år vi ska jobba tillsammans. Du måste alltså:

  • Aktivt bidra i diskussioner och lyfta fram viktiga saker för dig.
  • Aktivt visa respekt och acceptans för andras tankar, åsikter och värderingar både i och utanför klassrummet.
  • Aktivt åta dig att bidra till att utveckla en god klasskultur både i och utanför skolan.

Specifika mål kommer vi överens om med varandra, och vi lärare skapar kommande moment och planeringar utifrån våra överenskommelser. Dock förbehåller vi lärare oss vetorätt för de mål som måste sättas utifrån lagar, regler och värderingar som omfattar oss i skolan och på Rodengymnasiet.

Redovisningsform:

Denna första del är ett E-moment. Du behöver vara aktiv och delta i övningar och diskussioner för att bli godkänd.

 

Om du inte är aktiv och/eller är frånvarande får du en kompletteringsuppgift att skriva på och lämna in.

Tidplan:

Vi jobbar gemensamt i klassrummet under v. 41

 

Matriser

Ped
Kommunikation och kultur, grupparbete

Rubrik 1

Betyget E
Kunskapskrav 1:1
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Kunskapskrav 1:2
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Kunskapskrav 2
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Kunskapskrav 3:1
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Kunskapskrav 3:2
Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Kunskapskrav 4
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Kunskapskrav 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.