👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering

Skapad 2021-10-13 13:34 i 183371 Förskolan Håven Stockholm Farsta
Förskola
Projektplanering 2 för avdelningen Blåklockan.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Inom sköndals förskolor har vi den här terminen fokus på en hållbar förskola och hållbarutveckling, där vi på Blåklockan framför allt valt att fokusera på hållbara relationer. Men inom detta fokusområde kommer vi att arbeta med olika projekt där hållbar utveckling kommer att ingå. Detta för att med ett hållbarhetsperspektiv se till hur vi skapar relationer med varandra, speciellt barnen i mellan, men också mellan barn och pedagoger. Vi vill skapa en vi-känsla i barngruppen och bland oss pedagoger. Vi anser att en trygg barngrupp där alla känner sig sedda är en förutsättning för fortsatt lärande och utveckling. Här har vi bland annat använt oss av och kommer att fortsätta använda oss av de ”10 små kompisböckerna” som bygger på barnkonventionen, belyst från ett barnperspektiv och berättelserna tar utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen sig ifrån sin egen vardag. Böckerna används i arbetet med de mänskliga rättigheterna i förskolan, samt i vårt värdegrundsarbete. Dessa böcker kommer vi fortsätta att arbeta med som ett sidoprojekt för att bland annat jobba vidare kring barngruppens trygghet, relationer och respekten för varandra. Men de ska också bidra till att ge barnen verktyg att utveckla metoder/strategier att använda i samspel med andra barn och vuxna på förskolan.

 

Vi vill även skapa hållbara relationer och gott kamratskap där kommunikation och samarbete står i fokus. Men även goda relationer gentemot vår miljö, djur och natur där detta perspektiv behövs som grund för ett hållbart samhälle. Här har vi uppmärksammat att barnen visar ett stort intresse för småkryp, därför kommer även djur och natur ingå i det pågående projektet. Vi har börjat tala om nedbrytaren gråsuggan och även hittat gråsuggor när vi var ute i vår närmiljö. Även en larv har hittat in på avdelningen och börjat utforskas tillsammans med barnen. I detta projekt kommer olika kunskapsområden, ämnen och mål genomkorsa varandra och processerna ska stå i fokus. Det är barnens frågor och hypoteser som kommer att driva projektet framåt och i olika riktningar.

 

Det huvudsakliga syftet är att barnen ska få bygga en relation till naturen och sin närmiljö och få en förståelse för hur människan påverkar naturen och samt hur bland annat gråsuggan påverkar naturens kretslopp. Men vi vill även öka barnens kunskaper och förståelse för hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi vill ge barnen nya ord/ begrepp samt olika sätt att skapa, kommunicera och reflektera. Vi vill även att barnen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sig på många olika sätt, samt ge barnen meningsfulla sammanhang för att förstå hållbara relationer till värden och världen.

 

När det kommer till den Ekologiska aspekten strävar vi efter att barnen ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö. Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om att vi inte slänger skräp runt omkring oss, att varje individ kan göra skillnad, bli miljömedvetna och få kunskaper om naturens kretslopp, vi ska spara på våra resurser och vi gör barnen delaktiga i arbetet mot hållbar utveckling.

 

När det kommer till den ekonomiska aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö. Vi samtalar om varför vi behöver vara rädda och hushålla med våra resurser.

 

När det kommer till den sociala aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Vi arbetar för att bygga bra och trygga relationer där alla är viktiga. Alla är olika och olika är bra.

 

Vilka?

Alla barn och pedagoger på avdelningen är inkluderade i detta arbete. Vi kommer tillsammans att arbeta i olika konstellationer och i mindre och större grupper.

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi utgår från barnens tidigare erfarenheter och intressen, tillsammans med det dem just nu går och funderar på. Tillsammans med barnen utforskar vi och barnen kommer att bland annat vägleda oss pedagoger hur projektet kommer att utvecklas och åt vilket håll det kommer att gå. Vi kommer att utgå från barnens frågor, vara lyhörda och lyssna och vara medupptäckare i en spännande värld tillsammans med barnen. Men vi vill även ge barnen möjlighet att upptäcka och förstå samband genom att koppla egna tankar och erfarenheter till andras. Reflektion sker före och efter varje undervisningstillfälle vilket också kommer att bidra till barnens inflytande och delaktighet i sin utveckling, lärande och vistelse på förskolan.

Under denna period kommer vi att observera barnens görande, samt intressen där vi tar hjälp av observationer, dokumentationer och reflektioner, dessa kommer att hjälpa att driva processen framåt, samt ge barnen inflytande och delaktighet i sin utveckling och lärande.

 

Projektfråga: Vart tar löven vägen? Vad är nedbrytningsbart och inte i naturen och vad innebär det?

 

 

 

 

             

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9:00 Samling och fruktstund.

9:00 Samling och fruktstund.

9:00 Samling och fruktstund.

9:00 Samling och fruktstund.

9:00 Samling och fruktstund.

9:30 Uteaktiviteter / stationer.

9:30Undervisning/reflektion

9:30 Undervisning/reflektion

9:30 Undervisning/reflektion

9:30 Digitalisering

Alla avdelningar samarbetar utomhus med tre olika stationer.

En pedagog håller i undervisningen och en dokumenterar.

En pedagog håller i undervisningen och en dokumenterar.

En pedagog håller i undervisningen och en dokumenterar.

Barnen introduceras till olika digitala verktyg och estetiska förhållningssätt.

11:15 Lunch

11:15 Lunch

11:15 Lunch

11:15 Lunch

11:15 Lunch

Sova och läsvila

Sova och läsvila.

Sova och läsvila.

Sova och läsvila.

Sova och läsvila.

Aktiviteter av barnens val.

Aktiviteter av barnens val.

Aktiviteter av barnens val.

Aktiviteter av barnens val.

Aktiviteter av barnens val.

Mellanmål.

Mellanmål.

Mellanmål.

Mellanmål.

Mellanmål.

Fortsätter med påbörjad aktivitet eller utevistelse.

Fortsätter med påbörjad aktivitet eller utevistelse.

Fortsätter med påbörjad aktivitet eller utevistelse.

Fortsätter med påbörjad aktivitet eller utevistelse.

Fortsätter med påbörjad aktivitet eller utevistelse.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18