👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2021-10-13 13:54 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola F Svenska som andraspråk
Vi ska vecka 40 – 45 arbeta med debattartikel.

Innehåll

Svenska som andraspråk  

Debattartikel 

 

Vi ska vecka 40 – 45 arbeta med debattartikel.  

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

 

Alla elever får ett häfte. Häftet är från boken Jalla B. Boken finns att lyssna på, på inläsningstjänst. I häftet finns allt material.  

Läraren arbetar utifrån cirkelmodellen. Den består av fyra delar: 

Del 1: Förförståelse. Vi pratar om vad eleverna redan kan, om tidningar och debatterar. 

Del 2: Modell/ struktur. Vi läser debattartikel och tittar på debattartikelns struktur och typiska drag. Vi går igenom källkritik och bindeord. 

Del 3: Eleverna skriver i par en egen debattartikel för att träna på att skriva denna texttyp. De använder mallen som finns i häftet och kan få tips från läraren. Eleverna ger kamratrespons på varandras texter. Utifrån denna kamratrespons renskriver eleverna sina texter. Texten lämnas in så läraren kan ge respons till eleverna. 

Del 4: Eleverna skriver en egen debattartikel. Texten skrivs enbart i skolan. Texten lämnas in för bedömning/ betyg. 

 

Vilka förmågor ska eleven utveckla? 

Syfte 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, (…) ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.  

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 1. formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 1. läsa (…) texter för olika syften, 

 1. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 1. välja och använda språkliga strategier, 

 1. urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 

Vilket centralt innehåll ska användas? 

I årskurs 7–9 

Läsa och skriva 

 1. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.  

 1. Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. 

 1. Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg.  

 1. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, (…) 

 1. Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse. 

Berättande texter och sakprosatexter 

 1. (…) argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, (…) Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp. 

Språkbruk 

 1. Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

 1. Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. 

 1. Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 

Informationssökning och källkritik 

 1. Hur man (…)  gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier. 

 

 

Hur ska elevens kunskaper och färdigheter bedömas? 

 

Genom att eleven själv skriver en egen debattartikel på lektionstid. 

Genom deltagande på lektioner. 

Genom att göra elevbedömning på andra elevers texter. 

 

 

Hur görs utvärdering av arbetsområdet? 

Genom en individuell skriftlig eller muntlig utvärdering. 

 

 

Vilka kunskapskrav blir eleven bedömd i? 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.  

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor (…)  

Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.  

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. 

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.  

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor (…)  

Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.  

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.  

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor (…)  

Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.  

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.