👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2

Skapad 2021-10-13 14:54 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Läsårsplanering åk 2 SO
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I SO kommer vi att arbeta med olika områden som ska ge eleverna förutsättningar att förstå sina och andra människors levnadsvillkor. Undervisningen kommer att fokusera på att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligheten.

Innehåll

Arbetsområden

 • Hur det var att leva förr i tiden.

 • Skolans regler, klassregler och värdegrundsarbete.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag.
 • FN och barnkonventionen.
 • Religion- de tre abrahamitiska religionerna (kristendomen, judendomen och islam).
 • Mytologi, naturväsen.
 • Möten - klassråd och elevråd.
 • Pengars användning och värde.
 • Trafikregler och hur man beter sig på ett säkert sätt.
 • Samhällsfrågor.
 • Sverige och omvärlden.

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar.
 • Lyssna till berättelser och se filmer samt Lilla Aktuellt skola.
 • Läsa och skriva faktatexter.
 • Läsa tidningsartiklar.
 • Föra samtal och diskutera.
 • Söka information och värdera källor.
 • Utvärdera sitt eget lärande.

 

Det här ska jag kunna

 • Samtala, lyssna, samarbeta och diskutera.
 • Vara aktiv vid genomgångar och delge dina tankar.
 • Ta in nya begrepp och använda dessa.
 • Visa dina kunskaper både muntligt, i skrift, digitalt och genom bilder.
 • Reflektera över ditt lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3