👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholm - språk/kommunikation

Skapad 2021-10-13 15:03 i Hattstugans förskola Svedala
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Före Bornholm - språksamlingar

Innehåll

Hattstugan- Rödluvans  planeringsmall för undervisning

Före Bornholm - Bofinken VT 21 

- Före Bornholm är ett material med språklekar i förskolan, detta använder vi i gruppen för att barnen på ett lek - och lustfyllt sätt ska få ta del av språkundervisning i vår verksamhet. Före Bornholm är utformat på sådant sätt att det möter barnens nyfikenhet och lust att lära. 

 • Vad ska läras ut? 

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

 • Varför

- Vi vill ge barnen möjlighet till språkutveckling, språkförståelse och medvetenhet. Vi vill också ge barnen möjlighet att upptäcka språket och möjlighet att leka med språket genom rim, ramsor och högläsning. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? 

- Före Bornholmsmaterialet har en färdig mall att användas, denna kommer vi att använda i våra rutinsamlingar minst två gånger i veckan. Utöver det används materialet vid samling innan mellanmål och vid spontana tillfällen som barnen påkallar, detta genom att materialet finns tillgängligt för barnen i  lärmiljön. 

Språkmaterialet uppbyggnad är följande: 

Upprop, veckans högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutning. 

Upprop - Vi börjar samlingen med upprop, detta för att uppmärksamma varje enskilt barn i gruppen. Vi följer materialets process med uppropet något som också synliggör starten på vår samling. 

Veckans högläsning - Som högläsare är det av vikt att pedagogen håller kvar den röda tråden i högläsningen, men med förutsättningar att se varje barns behov för förklaringar och anknytningar till egna erfarenheter. Det är betydelsefullt för barnens inlärningsförmåga att pedagogen som läser boken, läser uttrycksfullt och med rätt tempo och betoning på orden för att fånga och upprätthålla barnens uppmärksamhet. Högläsning ger barnen rika möjligheter att utveckla sitt ordförråd och en förståelse för hur ord är uppbyggda. 

Veckans ramsa - Olika ramsor inbjuder på ett lekfullt sätt till språkliga upptäckter kring ordens uttal och form. 

Sånglek - Genom sånglekar på förskolan får barnen ta del av språkliga aktiviteter i sång, rörelse och sociala samspel med andra barn/vuxna. Sångerna i materialet hjälper barnen att utveckla sin förmåga till koordination och uppmärksamhet samt de får känna rytmen i både språk och melodi.

Avslutning - För att på ett tydligt sätt visa att språksamlingen är slut används liknande avslutning varje gång. 

 

Vårt mål är att följa denna form av samling, men korrigerar den vid behov och efter rådande förutsättningar i verksamheten. 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

- Undervisningen ska genomföras för Spättan som delas in i två grupper, men också vid spontana tillfällen för de barn som visar ett extra intresse för materialet. 

 • Av vem

- Jeanette, Chrestin och Birgitta leder samlingen och dokumentationen sker i form av individuella lärloggar vid förändrat kunnande samt i veckobrev till vårdnadshavare på Unikum.  

 • Vad är målet med undervisningen? 

- Målet med undervisningen är att varje barn får ta del av språksamlingarna minst två gånger i veckan och att barnen ges möjlighet att utveckla sitt språk och ordförråd. Hur barnens progression tar sig an dokumenteras och förs in i Unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18