👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uggle Skogen

Skapad 2021-10-14 06:26 i Förskolan Ugglevägen Falun
Förskola
I skogen upptäcker vi mängder av material, begrepp och fenomen som vi reflekterar över tillsammans med barnen. I skogen främjar vi även vår hälsa och vårt välbefinnande genom att upptäcka omgivningen med hela kroppen och dess olika sinnen.

Innehåll

Syftet med att gå till skogen är att utmana barnen på många olika sätt och att skapa en helhet i hälsa och hållbar utveckling och Naturkunskap.

Vi arbetar med kroppen som inriktning i arbetet med hälsa och hållbar utveckling. Barnen får i skogen utveckla sin motorik, balans, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga samt utforska omgivningen med alla sina sinnen. 

Vi arbetar med att hålla skogen rent och vara rädda om naturen och alla djuren. Vi har allemansrätt med oss hela tiden.

Vi samtalar om årstider och nya fenomen, sätter namn på olika ord och begrepp som vi upptäcker under tidens gång.

Vi skapar tid och utrymme för barnen att lära känna sin kropp genom att sitta i lugn och ro och lyssna på omgivningen och upptäcka vad som sker när vi använder våra öron och ögon. 

Vi som pedagoger observerar och reflekterar över hur leken förändras när vi inte har material eller artefakter som skapats av människan i skogen och ställer oss frågor som: På vilket sätt utforskar barnen skogen? Vad är det som fångar barnens intressen? Vad kan vi utforska vidare? Förändras deras förmåga att föreställa sig eller fantisera i skogen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18