👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Fröjden Ht- 2021

Skapad 2021-10-14 10:10 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola
Hur kan vi använda oss av AKK (Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder) i de vardagliga rutinsituationerna på förskolan för att skapa förståelse för strukturen och främja trygghet och självständighet i barngruppen?

Innehåll

Vart ska vi?

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

 

Fröjden är en nyuppstartad avdelning för yngre barn. Avdelningen består i nuläget av totalt tolv barn mellan 1- 2 ½ år, där de allra flesta är mellan 1- 1 ½ år, alla nyinskolade efter sommaren. Som en helt ny avdelning med en ny barngrupp likväl som personalgrupp är det av största vikt i nuläget att skapa goda relationer mellan individer, en god introduktion till förskolan och dess rutiner och att skapa trygghet i gruppen. För de flesta barnen är det en helt ny situation och en helt ny miljö att lära känna och acklimatiseras med. Vi vill bidra till att alla barn utvecklar sin självständighet. Genom att vi ger dem de verktyg, stöttning, de behöver för att förstå situationer och rutiner ökar deras möjligheter att klara av fler moment själva.

Vår målsättning är att använda oss av AKK, Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, såsom bildstöd, visuella och taktila medel och tecken som stöd för att tydliggöra och förstärka vardagliga situationer på förskolan.

 

Utvecklingsområden som kommer att utvärderas:

 

Trygghet: Har vi skapat en trygg och begriplig miljö för barnen?

Förståelsen för rutiner och struktur. Har barnen förstått de vardagliga rutinsituationerna på förskolan? Vet de vad som förväntas av dem i de olika momenten? Har förståelsen för rutiner och struktur bidragit till att barnen vågar prova och klara av fler moment själva?

Barnens självständighet: Har barnen utvecklat sin självständighet och tilliten till sin egen förmåga efter de aktioner vi genomfört för att stärka barnen? Ser vi att barnen försöker och klarar av fler moment själva?

Läsning av bildstöd: Har barnen förstått hur man läser av bildstödet?

 

Hur gör vi?

 

Planerade aktioner:

 

 •         Veckoschema : Skapa ett tydligt veckoschema med dagens aktiviteter. Veckoschemat utformas utifrån det specialpedagogiskt traditionella färgsystem som konstruerats för personer i behov av särskilt stöd, där varje veckodag har sin särskilda färg. Vårt veckoschema kommer att utformas i ett stort format för att vara extra tydligt (åldersadekvat) för barnen på avdelningen. Veckoschemat är tänkt att användas för att sätta upp bilder på dagens aktiviteter i lodrät ordningsföljd, och att vi har en genomgång tillsammans med barnen dagligen vid samling.

 •          Här och hemma: Utforma ett system på väggen som tydliggör vilka barn och vuxna som är på förskolan och vilka som är hemma. En del representerar hemmet och en annan del representerar förskolan, varje dag sätts fotografier upp på vilka som är på plats och inte.
 •          Samtalskarta: Skapa en samtalskarta som barnen kan använda sig av för att förmedla vad de vill göra ”utanför grinden”, med bilder för ex. toalett, gå ut och leka, dricka. Flera barn har behov av kommunikativt stöd för att kunna meddela sig. Genom en samtalskarta innanför grinden som leder till hallen ger vi barnen en möjlighet att kunna tala om vad de vill göra

 •          Bildstöd i hallen: Genomföra kartläggning utifrån prioriterat mål ”Att utveckla kartläggning, analys och reflektion i det systematiska kvalitetsarbetet.”

 • Bildstöd vid toalettsituationen. Bildstödsserie för att tydliggöra toalettbesöket för de barn som går på toaletten. Bildstöd vid handfaten för att tydliggöra de olika momenten och ordningsföljden för dem.  Bilder ovanför skötbordet för att barnen som har blöja ska förstå de olika momenten vid blöjbyten

 

Valda verktyg i processen:

 

Bildstöd: Widgit online

Tecken som stöd

Kartläggning

FIGA-U- modellen (metod för förberedelse/genomförande och utvärdering)

I samtliga aktioner använder vi oss av bildstöd skapat i Widgit online. Kartläggning används som metod för att påvisa hur vissa situationer fungerar i nuläget och hur de kan utvecklas utifrån de behov som blir synliga. Genom kartläggningen kan vi upptäcka och lyfta andra aspekter av situationer som kan utveckla våra planerade aktioner. Vi planerar att använda oss av FIGA-U modellen främst utifrån ett personellt perspektiv. För att nå de mål vi har med aktionsforskningen är det en förutsättning att vi pedagoger utgår ifrån samma planerade struktur och gör ”på samma sätt”. Genom att använda oss av FIGA-U modellen kan vi underlätta detta arbetet för oss själva.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18