👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilen matematik 2021

Skapad 2021-10-15 09:43 i Båtstorp Österåker
Förskola
Lekande lärande matematik i ett hållbart perspektiv.

Innehåll

 

 Avdelningens planering

Förväntat resultat

 • Varje barn erbjuds möjligheter att utforska och intressera sig för matematik genom lek.
 • Vi hör och ser barnen använda matematiska begrepp i lek och utforskande sammanhang.
 • Undervisning och lärande tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum.

Innehåll Vad 

 1. Geometriska former och begrepp 
 2. Rumsuppfattning- lägesord
 3. Mätning- längd, vikt, volym och tid
 4. Taluppfattning- ordningstal, antalsuppfattning, ordningsföljd
 5. Sortering och mönster

Syfte Varför 

Vi kopplar detta innehåll till läroplanens mål. Se nedan koppling till Läroplan för förskola 2018. Inom varje område finns matematiska begrepp och matematiskt innehåll som barnen ska få möjligheter att få kunskaper om. 

 

 Metod Hur 

 • Vi arbetar i våra mindre grupper Äpple, Banan och Päronl. Det är 6-8  barn i gruppen med 1 pedagog i varje grupp.
 • På den dagliga samlingen i smågrupperna kommer vi undervisa enligt detaljplanering veckovis.
 • Förskollärare har huvudansvar för planering, reflektion och analys, men hela arbetslaget bidrar till det. Alla i arbetslaget hjälps åt att förbereda materiel och alla deltar i genomförandet.
 • All undervisning anpassas efter barnen i respektive grupp.
 • Vi kommer att uppmärksamma matematiken i vardagssituationer och benämna begrepp. 
 • Avdelningens miljö är anpassad med matematiskt materiel för såväl planerad och spontan undervisning.  Därmed kan barnens kunskaper utvecklas och befästas även i den fria leken.
 • Vi kommer att arbeta med matematik som målfokusering november-december enligt årsplanen.

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Barnen är aktiva deltagare i sitt lärande, vi är lyhörda för deras intresse och låter det påverka direkt på vår undervisning. Tar tillvara på barnens olika förmågor, anpassar oss efter vardera barns förutsättningar. Vi är flexibla och kan ändra vår tänkta planering efter det som barnen visar intresse för.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18