👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan 2021 Rågsveds förskolor Förskolan Arken Avdelningen NYCKELPIGAN

Skapad 2021-10-15 13:22 i 200281 Förskolan Arken Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Nyckelpigan på förskolan Arken i Rågsveds förskolor

Så här organiserar och strukturerar vi undervisningen på avdelningen. Veckostruktur: 

 

Måndag

Tisdag

onsdag

Torsdag

Fredag

 Fri lek på gården. Barnen leker yngre och äldre tillsammans. 

Pedagogerna hjälps åt med alla barn, då morgonmöte äger rum 9:00.

Vi delar upp oss i grupper beroende på antal barn som kommit för dagen.  

Grupp ett jobbar med vattenprojektet. Inne eller ute.

Grupp två jobbar med drama eller lek. 

Vi delar upp oss i grupper beroende på antal barn som kommit för dagen.

Grupp två jobbar med vattenprojektet inne eller ute.

Grupp ett jobbar med drama eller lek

Vi går till skogen. Tränar vår motorik och upptäcker vad naturen har att erbjuda.


Hela gruppen har rörelse och dans på gården.

L

U

N

C

H

V

De barn som vaknar tidigt från vilan undersöker och testar tillsammans med en pedagog att bygga och konstruera med material så som klossar, duplo eller geometriska kuddar etc.

I

De barn som vaknar tidigt från vilan har lässtund tillsammans med en pedagog.

Lässtunden sker ibland digitalt via appen Poly Glutt.

L

De barn som vaknar tidigt från vilan målar eller skapar tillsammans med en pedagog. Barnen får pröva på olika tekniker och testa sina hypoteser.

A

De barn som vaknar tidigt från vilan har lässtund tillsammans med en pedagog. 

 

Lässtunden sker ibland digitalt via appen Poly Glutt.

N

De barn som vaknar tidigt från vilan målar eller skapar tillsammans med en pedagog.

 

Barnen får pröva på olika tekniker och testa sina hypoteser.

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Vi har fri lek inomhus eller ute på gården

 Vi har fri lek inomhus eller ute på gården

 Vi har fri lek inomhus eller ute på gården

 Vi har fri lek inomhus eller ute på gården

 Vi har fri lek inomhus eller ute på gården

 Den här undervisningen och de här aktiviteterna planerar vi för barnen under terminen:

Barnen skall kontinuerligt få vistas i vattenrummet vi har på förskolan för att utforska och pröva sina ideér.

Barnen skall kontinuerligt få tillbringa tid i skogen för att träna sin grovmotorik och upptäcka sin omvärld. 

Barnen ska kontinuerligt erbjudas olika sätt att gestalta, uttrycka och testa sina hypoteser med hjälp av inbjudande

skapandematerial och skapandeprocesser. 

Barnen skall erbjudas högläsning varje dag.

 

Enhetsmål

Enhetens förskolor bedriver och utvecklar verksamhet utifrån läroplanen

Förväntat resultat av undervisningen

 

 

 

Så här ska vi arbeta för att nå resultatet

 

 

Uppföljning och analys

 

Alla barn utvecklar rörelseglädje, kroppsuppfattning och grovmotorik i utomhusmiljön.

Vi vill se en utveckling i hur alla barn tar sig fram och förflyttar sig i miljön med hjälp av kroppen.

För att nå resultatet uppmuntrar vi barnen när dem vågar anta nya motoriska  utmaningar och är aktivt med och visar  alternativa sätt dem kan använda sin kropp för att lösa de utmaningar de ställs inför när dem tar sig fram i miljön.

Vi har kontinuerliga diskussioner i arbetslaget kring bemötande av flickor vs pojkar och säkerställer på så vis att endera könen får samma möjligheter och uppmuntran till att utvecklas.

 

Vi har sett att vår uppmuntran till rörelse har bidragit till att barnen rör sig mer och på annat sätt när det kommer till tex dans så har många utan barnen börjat dansa mer i takt till musiken och även rörs sig på annat sätt än i början när de mest stod och gunga med till musiken. Barnen har även lärt sig olika kroppsdelar som gör att dom lättare kan följa instruktioner som vi pedagoger ger vid dans och sång. Barnen klarar även av att gå längre sträckor och har blivit mer  

Barnen uttrycker sig kring och kan påverka måltidssituationen.

 

Vi gör barnen delaktiga genom
att låta dem bestämma själv
vad dem vill ska ligga på sin tallrik.
Samtidigt uppmuntrar vi dem till att
våga smaka sådant dem tidigare
inte vågat.

Vi uppnår resultatet genom att presentera utbudet av grönsaker och rätter för varje barn, detta samtidigt som vi ställer frågor och benämner vad maten heter. Vi uppmuntrar sedan barnet till att peka eller själv prova be om det på faten.

Då barnen lärt sig mer ord har dom även kunna säga mer vad dom vill ha och vad de tycker är mindre gott. Istället för att dom som förr pekade vill vi att de säger vad de vill ha istället. 

Alla barn utvecklar sitt svenska språk.

 Vårt mål är att alla barn utvecklar sitt ordförråd och lär sig ett nytt/nya ord och begrepp. Detta såklart beroende på hur långt de kommit i sin språkutveckling. 

 

Vi uppnår detta genom att aktivt samtala med barnen i och vid alla delar av verksamheten. Vi ställer inbjudande frågor som utmanar barnen i att inte bara svara ja och nej. Vi läser böcker varje dag efter lunchen. 

Vi ser att de flesta barn har fått ett utökat utbildningsspråk/ordförråd.

De kan nu va med mer i böcker och kan säga vad som är på bilderna, De äldre barnen har även lärt sig meningar och två-tre ordsatser. 

Förskolans pedagogiska miljöer uppmuntrar läsning

Vi vill att alla barn ska tycka om och vilja vistas i vår "läs-hörna". Vi vill även hjälpa dem att utveckla en nyfikenhet och lust till att utforska, lyssna på bläddra och upptäcka böckernas alla möjligheter.  

Vi uppnår detta genom daglig högläsning efter lunch, där barnen själva får turas om att välja vilka böcker vi ska läsa. Vi presenterar också ett stort utbud av olika böcker så varje barn kan hitta något dem är intresserade av.

Vi har konkret material tillgängligt så barnen kan "leka" böckernas innehåll tex. "bockarna bruse" Då vi tänker att det kan bidra till ett intresse till att vilja läsa boken.

Miljön i vår läshörna skall alltid vara inbjudande och mysig att sitta i så barnen skall vilja befinna sig där både tillsammans med oss och själva. Alla böckerna är i barnens nivå så dem själva kan titta i dem när dem vill.

Det har varit mycket uppskattat att ha böcker i barnens nivå då dom ofta går och tar böcker själva och sitter och tittar/berättar i böckerna. Vi har märkt att barnen gillar läshörnan och kommer fortsätta ha inspirerande material i den. Det har även varit populärt med litteratur som hör ihop och förstärker vad innehållet i samlingsplatserna visar .

Så här kommer barnen få möjlighet att utveckla sitt språk, med hjälp av vårt förskolebibliotek:

I vårat förskolebibliotek kommer det finnas ett brett sortiment av både böcker, sagomaterial så som flanosagor och konkret material som man kan berätta sagor med. Biblioteket kommer ständigt att uppdateras och Med bibliotekets breda sortiment kommer varje avdelning kunna låna böcker av varandra. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Några av förskolans viktigaste styrdokument:

Länk: Läroplan för förskolan lpfö 18

Länk: Verksamhetsplan 2021 för Rågsveds förskolor

Länk: FN´s konvention om barns rättigheter - Barnkonventionen

Så här arbetar vi förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och kränkande behandling:

Länk: Rågsveds förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en avisering i appen Skolplattformen Stockholm (om du aktiverat aviseringar).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.