👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 - ht

Skapad 2021-10-15 13:58 i Olandsskolan Östhammar
Planering som utgår från Favorit Matematik åk 3.
Grundskola 3 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Du kommer att få skapa din egen mattebok under arbetets gång, men vi utgår i vårt arbete från matteboken Favorit matematik 3A. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll


Mål

Du ska få lära dig:

talområde 0-1000

- att förstå och arbeta med siffrors platsvärde i tiosystemet, framför allt hundratal, tiotal och ental.
- att placera naturliga tal på tallinjen.
- att jämföra och storleksordna naturliga tal.
- att lösa textuppgifter, enskilt eller i grupp.
- att utföra beräkningar i addition och subtraktion med uppställning och växling, samt växling över noll. 
- att utföra beräkningar med flera termer i uppställningar.

multiplikation

- att visa sambandet mellan addition och multiplikation.
- att utföra beräkningar i multiplikation i tabellerna 1-10.
- multiplikationstabellerna 1 - 10.
- att förstå och tillämpa kommutativa lagen vid multiplikation, t ex 2x3 = 3x2.
- multiplicera med 10 och 100.
- strategier för att utföra beräkningar i multiplikation vid huvudräkning.
- att utföra beräkningar i multiplikation med uppställning och minnessiffra.

 

problemlösning och textuppgifter

- att beskriva och förstå begreppet prioriteringsregeln samt använda enkla prioriteringsregler.
- att beskriva och förstå vad ett uttryck är.
- att tolka skriftlig information med matematiskt innehåll.
- att använda olika strategier för att lösa ett problem, t ex att rita. 
- att avgöra om ett svar är rimligt. 

 

division

- att använda och förstå begreppen täljare, nämnare och kvot.
att utföra beräkningar i delnings- och innehålls-division med huvudräkning.
- att använda skriftliga metoder vid division med
rest.
- att förstå och använda sambandet mellan division och multiplikation.
- att utföra beräkning i division med 10.
- att visa kunskaper om enkla proportionella samband. 

 

Undervisning
Så här ska vi arbeta:

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp, kooperativt lärande.
Du kommer att få ta del av genomgångar samt filmer. 
Du kommer att få uppgifter att lösa från din lärare, ibland skapar du dina egna uppgifter utifrån ett visst område.
Du kommer att få reflektera över dina egna kunskaper.   

 

Bedömning
Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Dina kunskaper kommer att bedömas i det dagliga arbetet. Dina kunskaper kommer även att bedömas formativt utifrån läromedlets diagnoser under terminens gång samt utifrån Skolverkets bedömningsstöd ht åk 3.

 

Planerad tidsåtgång:

5 lektioner i veckan á ca 50 minuter.

Planerade diagnoser utifrån Favorit matematik 3A:
v 35 diagnos 1: talområde 0-1000.
v 39 diagnos 2: multiplikation
v 41 diagnos 3: multiplikation och proportionalitet
v 46 diagnos 4: division och proportionalitet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3