👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans vattenutforskande ht21 Projektplanering2_Projektbeskrivning_Farsta_förskolor

Skapad 2021-10-15 14:16 i Test Farsta Fagersjö Stockholm Farsta
Förskola
Vattenlek är ett verktyg som förstärka barnens utforskande och lust att lära samt utveckla sina förmågor att hantera olika problem och konflikter som uppkommer.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Vi vill att barnen får möjligheten att uppleva och utöka sitt intresse för naturvetenskap i framtiden. Att utforska vattens olika egenskaper får vi uppleva att vattnet kan komma i olika former i samband med årstider. Att vattnet finns på många olika ställen, kan se olika ut och användas för och till olika saker.  Dessutom kan vatten finnas på många ställen såsom i luften, i jorden, inne i kroppen etc. Vattenexperiment ger barnen möjlighet att utveckla sin kunskap samt dela sina erfarenheter med varandra där vi förstärker barnens tillit till sina förmågor att hantera olika konflikter som uppstår. 

Projektfråga:

Vatten i olika former

 

Läroplansmål och WKI :

 

Vi utgår från följande läroplansmål:

·         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,  (Lpfö18)

·         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, (Lpfö18)

 

·         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, (Lpfö 18)

WKI:

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från: 

Vi vill utveckla och öka barns intresse för naturvetenskap och teknik så att det kan stimulera och utmana barns lärande, metatänkande, bidra till känsla av mening och sammanhang samt förskolans måluppfyllelse.

Projektbeskrivning:

VAD: 

Barnen får möjlighet att utveckla sina förståelse och kunskaper kring vattens fenomen på ett leksätt. Där får barnen möjlighet att utforska och undersöka att vattnet kan komma i olika former såsom is, snö, ånga osv. Detta kan utveckla barnens förmåga att utforskas och utmanas i sin socialsamspelt

 

VARFÖR:

Utifrån vår observation har vi märkt att barnensgruppen visade stort intresse för vatten i båda inomhus och utomhus. En del av barnen var mer intresserat att observera medan vissa gav sig i och använda sina sinnen i deras görande. Där blev handfatet en mötesplats för barnen att tvätta händerna och golvet. vid matbordet blev också en plats att hälla ut vatten på bordet och torkabort detta.. osv. Utomhus blev vattenpölar en mötesplats för barnen att hoppa, plaska och använda olika hinkar, spadar för att hälla och öser vatten. Där kan barnens prova och använda olika teknik i sin utforskande. Samtidigt får barnen mer talutrymme där sin nyfikenhet och intressen uppmuntras och stimuleras. Dessutom kan barnen prova enkla kemiska processer och naturvetenskapliga fenomen. 

HUR:

Vi kommer arbeta i små grupper där barnen får undersöka och prova olika tekniker samt redskap i sin utforskande. Att arbeta i smågrupper hjälper oss att nå ut till varje enskild individen, observera och ta vara på varje barns tankar och erfarenheter.

Vi kommer visa filmer om vatten för att introducera ämnet på ett leksätt. Barnen får undersöka vatten för att väcka deras intresse och ge dem nya erfarenheter. Där kommer vi använda oss av olika experiment, material och olika miljöer. Dessutom kommer vi använda oss av de planerade undervisningar för att förtydliga projektfråga. Detta kommer vi genomföra tillsammans med barnen för att nå barnens hypoteser kring temavatten. Utifrån observationer, reflektioner och dokumentationer kommer vi följa och utmana barnen i sitt lärande. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18