👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Långbro-Solbergaskogens Topasen 2021

Skapad 2021-10-18 10:04 i 213181 Förskolan Solkatten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utbildningsplanen bildar en ram för Långbro-Solbergaskogen Förskolors utbildning.

Innehåll

Nämndmål:
Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Enhetsmål:

I Långbro-Solbergaskogens förskolor är gruppen en tillgång och där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat

  • Barnen utvecklar en förståelse för likabehandling där olikheter och mångfald ses som en   tillgång och att olika åsikter och synsätt berikar varandra
  • Barnens tankar, idéer, erfarenheter och intressen ligger till grund för utbildningens innehåll
  • Barnen har ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll utifrån sin förmåga

 Arbetssätt

-Vi erbjuder en miljö där barnen får förutsättningar att mötas på lika villkor oavsett kön, etnicitet, språk, kultur eller uppväxtvillkor.

-Pedagogerna arbetar för att barnen utvecklar förståelse för likabehandling genom att lyfta olikheter som en tillgång i vardagen och om hur vi kan vara rädda om varandra, vår miljö och vårt material.

-Barnens tankar och idéer lyfts olika forum och synliggörs i dokumentationer. 

-Vi reflekterar och återkopplar tillsammans med barnen för att utveckla och utmana.

-Barnen ges möjlighet att ta egna initiativ och eget ansvar genom att vi vuxna är lyhörda och respekterar deras behov och intressen.

-Vi arbetar i små grupper under den dagliga utbildningen för att främja att alla barn kommer till tals och stödja dem i mötet med varandra där olika typer av dialog tillåts och där olika meningar och åsikter är välkomna och ses som berikande

-Barnkonventionen uppmärksammas och synliggörs tillsammans med barnen.
 

Nämndmål:
Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet

Enhetsmål:
I Långbro- Solbergaskogens förskolor möts varje barn av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Förväntat resultat

  • Förskolornas miljöer ska ge barnen rikliga tillfällen till möten för lärande och samarbete utifrån alla läroplanens målområden.
  • I förskolornas pedagogiska miljöer har alla barn tillgång till digitala verktyg i sina lärprocesser.
  • Arbetslagens självvärdering i Kvalitetsindikatorn utifrån läroplansuppdraget av miljö och material uppgår till 3,8
  • Alla barn erbjuds dagligen fysisk aktivitet och utevistelse som inbjuder till lek och rörelse

Arbetssätt

-De pedagogiska miljöerna ska vara tillåtande och tillgängliga, välorganiserade och flexibla, roliga, spännande samt locka till samspel och utforskande utifrån läroplanens intentioner.

-Arbetslagen anpassar och utformar utbildningens pedagogiska miljöer och lärandesituationer med stöd av enhetens ställningstaganden så att de utmanar barnens lärande.

-För att stödja och utmana barnens lärande används digitala verktyg i de sammanhang där de bidrar till barns lärande och även som ett verktyg i den pedagogiska dokumentationen.

-Alla barn ska erbjudas fysisk aktivitet och utevistelse varje dag och pedagogerna bjuder in till lek och rörelse såväl utomhus som inomhus.

Nämndmål:
Invånarna i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Enhetsmål:
Enheten erbjuder kultur och skapande för barn, med barn och av barn
.

Förväntat resultat

  • Barnen har getts förutsättningar att uppleva, skapa och utöva kultur i utbildningen.
  • Barnen utvecklar sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

Arbetssätt

-Utifrån intresse och projektinriktning erbjuds barnen kulturupplevelser.

-Pedagogerna synliggör barnens eget skapande och lärande, upplevelser av olika traditioner samt kulturupplevelser på olika sätt i utbildningen.

-Biblioteket besöks regelbundet i mindre grupper. Barnen har då möjlighet att vara med och välja böcker utifrån intresse och projektinriktning.

-Böcker används även för att stimulera olika språkgenrer så att barnen ges möjligheter till återgivande-, berättande-, fakta-, lekande- och undersökandesamtal samt att de får möjlighet att diskutera och argumentera utifrån olika perspektiv såsom genus, likabehandling, språk och kultur.

-Den pedagogiska miljön och materialet ger förutsättningar för kreativa möten mellan barnen. Miljön är inspirerande och tillgänglig för barnen så att de kan fördjupa sig i olika uttrycksformer och skapa med många olika sorters material.

-Barnen har tillgång till digitala verktyg i sitt undersökande och utforskande av omvärlden. De utgör ett av de ”hundra språken” att uttrycka sig med.

 

AVDELNINGENS PROJEKT/TEMA:

Boken ”Jakten” är grunden till vårt projekt, där barnen blir utmanade och får utveckla sin sociala kompetens och språkliga medvetenhet genom ett undersökande och utforskande arbetssätt, där de estetiska uttrycksformerna är fundamenten i barnens lärande.

 

HUR GÅR VI VIDARE

Syfte

Syftet med projektet ”Jakten” är att barnen ska få ökad förmåga att kommunicera och uttrycka sig i tal, såväl som med kroppsliga och estetiska uttryck. Samt få en ökad förståelse för begrepp.

Läroplanen för förskolan 18

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Barnkonventionen

Punkt 13 - Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 

Jaktens start och början

Innan vi startade projektet valde vi pedagoger en bok som heter ”Jakten” som ligger till grund för Topasens projekt. Vi började med att läsa boken i olika miljöer som var kopplade till bokens miljöer. Under en del i boken är huvudkaraktären i skogen, vilket gjorde att vi valde att läsa boken i skogen för att barnen skulle få med sig konkreta erfarenheter.

Inomhus har vi läst boken i mindre grupper, men också i helgrupp. Vi har satt upp bokens alla sidor som bildar en bokpromenad och där sagan hela tiden är tillgänglig för barnen att utforska och undersöka, i såväl planerade som spontana aktiviteter, individuellt och i grupp. För att konkretisera boken har vi huvudkaraktären och frukten som fysiskt arbetsmaterial. Med konkret material har barnen lekt och dramatiserat boken, där fysisk aktivitet och uppleva med kroppens olika sinnen tagit stort utrymme.

Barnen har visat extra stort intresse av tre områden i boken. Det är frukten, ficklampan och ljuset, samt stigarna. I dessa tre områden arbetar vi med olika begrepp som undersöks på olika sätt.

Hur går vi vidare?

Under projektets start upplever vi att barnen visar stort intresse och nyfikenhet för boken. Ju mer vi läser, desto mer upptäcker vi tillsammans. Vi kommer arbeta i mindre basgrupper, men också i tvärgrupper och helgrupp.

Vi kommer att ta tillvara på barnens nyfikenhet utifrån de tre områdena som de visat extra stort intresse för.

Vi kommer kontinuerligt introducera nya frukter för barnen, där barnen ges möjlighet att berika sina smakupplevelser. Fakta om varje frukt berättas för barnen och som också kommer sättas upp på avdelningen för barnen att ta del av när de visar intresse för det. Vi kommer också utmana barnen i olika matematiska termer när vi bland annat delar frukten, såsom hälften, fjärdedelar och så vidare. Vi sparar kärnor och frön från de olika frukter vi ätit för att kunna plantera och samtala om hållbar utveckling.

Barnen kommer få fortsätta att skapa stigar på olika sätt, bland annat genom att ta tillvara på våra årstider, skapa stigar i snö. Vi kommer också använda olika material och tekniker för att skapa stigar, såsom lera och play doh. Dessa stigar kommer få vara levande i vår miljö på Topasen, där barnen i planerade och spontana aktiviteter kan utforska och undersöka individuellt eller tillsammans med andra barn.

Det tredje området som barnen visade intresse för är det tekniska på en ficklampa, såsom att sätta på och stänga av. Detta är precis i början på undersökandet och något barnen kommer få fortsätta undersöka. Ljuset från ficklampan som vi pedagoger upplever att barnen är mycket nyfikna på kommer också undersökas genom att låta barnen lysa på och genom olika material. Vi kommer också ta med ficklamporna till skogen där barnen kan utforska riktat ljus i naturen.

Under projektets gång kommer vi att läsa boken ”Jakten” kontinuerligt och läsa texter, som faktatexter, rim och ramsor, som kompletterar sagan som är grunden till projektet. Vi har också en sång som vi skapat själva utifrån projektet och som kommer vara projektets signaturmelodi.

Under projektet arbetar vi med olika begrepp som sträcker sin in i de olika områdena som barnen visat extra intresse för och som barnen kommer få utforska och undersöka på olika sätt. Ett begrepp har olika användningsområden och det kommer barnen få erfara genom estetiska uttryckssätt och genom språket och kommunikationen mellan barn och pedagog och mellan barn och barn. Utifrån barnens nyfikenhet och de intressen som barnen visat utifrån de tre områdena kommer barnen få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens bland annat genom projicering, green screen, qr-koder och att barnen själva får dokumentera lärandetillfällena med digitalkamera.

Genom lärloggar, vårdnadshavarmöten och barnens individuella samtal och vid hämtningar och lämningar pågår ett ständigt samtal om projektet och barnens utveckling utifrån projektet, där vårdnadshavarna ges utrymme till delaktighet.