👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan - Långbro-Solbergaskogens enhet 2021

Skapad 2021-10-22 08:27 i 213081 Förskolan Trollsländan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utbildningsplanen bildar en ram för Långbro-Solbergaskogen Förskolors utbildning.

Innehåll

Nämndmål:
Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

 

Enhetsmål:
I Långbro-Solbergaskogens förskolor är gruppen en tillgång och där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat

 • Barnen utvecklar en förståelse för likabehandling där olikheter och mångfald ses som en   tillgång och att olika åsikter och synsätt berikar varandra
 • Barnens tankar, idéer, erfarenheter och intressen ligger till grund för utbildningens innehåll
 • Barnen har ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll utifrån sin förmåga

 

Arbetssätt

-Vi erbjuder en miljö där barnen får förutsättningar att mötas på lika villkor oavsett kön, etnicitet, språk, kultur eller uppväxtvillkor.

-Pedagogerna arbetar för att barnen utvecklar förståelse för likabehandling genom att lyfta olikheter som en tillgång i vardagen och om hur vi kan vara rädda om varandra, vår miljö och vårt material.

-Barnens tankar och idéer lyfts olika forum och synliggörs i dokumentationer. 

-Vi reflekterar och återkopplar tillsammans med barnen för att utveckla och utmana.

-Barnen ges möjlighet att ta egna initiativ och eget ansvar genom att vi vuxna är lyhörda och respekterar deras behov och intressen.

-Vi arbetar i små grupper under den dagliga utbildningen för att främja att alla barn kommer till tals och stödja dem i mötet med varandra där olika typer av dialog tillåts och där olika meningar och åsikter är välkomna och ses som berikande

-Barnkonventionen uppmärksammas och synliggörs tillsammans med barnen.
 

Nämndmål:
Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet

Enhetsmål:
I Långbro- Solbergaskogens förskolor möts varje barn av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Förväntat resultat

 • Förskolornas miljöer ska ge barnen rikliga tillfällen till möten för lärande och samarbete utifrån alla läroplanens målområden.
 • I förskolornas pedagogiska miljöer har alla barn tillgång till digitala verktyg i sina lärprocesser.
 • Arbetslagens självvärdering i Kvalitetsindikatorn utifrån läroplansuppdraget av miljö och material uppgår till 3,8
 • Alla barn erbjuds dagligen fysisk aktivitet och utevistelse som inbjuder till lek och rörelse

Arbetssätt

-De pedagogiska miljöerna ska vara tillåtande och tillgängliga, välorganiserade och flexibla, roliga, spännande samt locka till samspel och utforskande utifrån läroplanens intentioner.

-Arbetslagen anpassar och utformar utbildningens pedagogiska miljöer och lärandesituationer med stöd av enhetens ställningstaganden så att de utmanar barnens lärande.

-För att stödja och utmana barnens lärande används digitala verktyg i de sammanhang där de bidrar till barns lärande och även som ett verktyg i den pedagogiska dokumentationen.

-Alla barn ska erbjudas fysisk aktivitet och utevistelse varje dag och pedagogerna bjuder in till lek och rörelse såväl utomhus som inomhus.

Nämndmål:
Invånarna i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Enhetsmål:
Enheten erbjuder kultur och skapande för barn, med barn och av barn.

Förväntat resultat

 • Barnen har getts förutsättningar att uppleva, skapa och utöva kultur i utbildningen.
 • Barnen utvecklar sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

Arbetssätt

-Utifrån intresse och projektinriktning erbjuds barnen kulturupplevelser.

-Pedagogerna synliggör barnens eget skapande och lärande, upplevelser av olika traditioner samt kulturupplevelser på olika sätt i utbildningen.

-Biblioteket besöks regelbundet i mindre grupper. Barnen har då möjlighet att vara med och välja böcker utifrån intresse och projektinriktning.

-Böcker används även för att stimulera olika språkgenrer så att barnen ges möjligheter till återgivande-, berättande-, fakta-, lekande- och undersökandesamtal samt att de får möjlighet att diskutera och argumentera utifrån olika perspektiv såsom genus, likabehandling, språk och kultur.

-Den pedagogiska miljön och materialet ger förutsättningar för kreativa möten mellan barnen. Miljön är inspirerande och tillgänglig för barnen så att de kan fördjupa sig i olika uttrycksformer och skapa med många olika sorters material.

-Barnen har tillgång till digitala verktyg i sitt undersökande och utforskande av omvärlden. De utgör ett av de ”hundra språken” att uttrycka sig med.

 

 

AVDELNINGENS PROJEKT/TEMA:

 

Beskriv lite kortfattat om vad ni tänker arbeta utforskande kring i ert projekt/tema och varför.

 

 

HUR GÅR VI VIDARE

Beskriv vad ni ska mötas kring i ett utforskande med barnen och hur ni kopplar det till våra mål. Alltså en syftesformulering för projektet.

Vad tror vi kan bli undersökningsbart och hålla barnens intresse vid liv under en längre tid?

Formulera en fortsättning för er avdelnings projekt. Hur går vi vidare och varför. Ta hjälp av era samtal under förmiddagen och nedanstående punkter.

-Nuläget

-Läroplan

-WKI

-Barnkonventionen

-Högläsning

-Digitalisering

 

Beskriv utifrån:

utbildningens-undervisningens innehåll

miljö/material

Struktur/organisation

 • Vad vill att barnen ska få skapa ny erfarenheter/kunskaper kring. Vad tror vi vårt projekt kommer kunna bidra med?
 • Hur ska vi arbeta kring läroplan? Val av läroplansområden.
 • På vilket sätt får vi projektet att utgå från barnens tankar, frågor, teorier, fantasier och intressen?
 • Hur vill vi utveckla språk och högläsning i vår undervisning?
 • Hur arbetar vi medvetet utifrån Barnkonventionen?
 • Hur kan vi använda rörelse och fysisk aktivitet i vår undervisning?
 • Hur kan vårdnadshavare bli delaktiga och bidra till projektet?