👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering språk

Skapad 2021-10-23 10:55 i Förskolan Regnbågen Bollnäs
Förskola
Med hjälp av språket lär sig barn att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera upplevelser. Förskolan ska sträva efter att lägga den första och därmed den viktigaste grunden för barns språkutveckling och genom att medvetet arbeta med språket kan vi skapa goda förutsättningar.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar intresse för olika bokstäver som finns uppsatta inne i förskolans lokaler, de börjar känna igen sina egna bokstäver i sina namn som bland annat används vid såväl undervisning samt aktivt i verksamheten. Barnen är intresserade av att läsa böcker i både digital form samt pappersformat. Vi arbetar aktivt med att låta barnen prata i grupp och göra sin egen röst hörd samt sätta sina egna ord. Vid undervisningstillfällen så stimulera språket vi språket med hjälp av olika bilder, sånger samt konkret material.

 

Mål

Visa barnen att alla språk är värdefulla.

Ge barnen olika förutsättningar att utveckla ett rikt och nyanserat språk.

Få barnen att känna igen sitt egna namn.

 

Syfte

I förskolan ska barnen bland annat få möjlighet att utveckla:

• nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp.

• intresse för skriftspråk.

• förmåga att lyssna och reflektera.

• förmåga att kommunicera på svenska såväl som på sitt modersmål (om annat än svenska).

 

Genomförande

Vi kommer bland annat stimulera barnens språk med högläsning av olika böcker, e-böcker vid dagliga samtal.

Vi kommer nyttja vårt egna bibliotek så barnen själva kan välja de böcker de också visar intresse till, samt fortsätta låna boklådor från biblioteket i Bollnäs.

Uppmuntra barnen att leka med orden med hjälp av rim, ramsor olika material såsom språklek.

Vi kommer använda oss av bland annat sångväskan som är fylld med olika djur, använda oss dagligen av konkreta bilder vid undervisningen för att stimulera barnens språkutveckling. 

Uppmuntra barnen att våga att samtala, lyssna diskutera, lyfta olika funderingar tankar vid såväl matbordet, utevistelsen samt under de olika undervisningstillfällen som uppstår under dagen. 

Vi kommer använda oss av en digital app som heter puffarna där vi ger barnen möjlighet att arbeta aktivt med språket i såväl ljud/skrift/bilder samt samtal-reflektion.

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Fotodokumentation, dokumentation via unikum.

 

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat? Lena.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar? Lena följer upp vid planeringstilfällen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18