Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2012-04-24 16:45 i Gemensamt i Oskarshamn Oskarshamn
Arbetsområdet behandlar kapitel 1 i läromedlet Matte Direkt 7.
Grundskola 7 Matematik

Vet du skillnaden mellan siffror och tal? För att bygga upp ett tal använder vi oss av siffror. I vårt talsystem, tiosystemet, har vi 10 siffror och med hjälp av dem kan vi skriva obegränsat många tal. Siffrornas värde beror på vilket plats de har i talet. Detta och mycket annat kommer du att få jobba med i det här avsnittet. 

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Ur det centrala innehållet:

 • Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma 7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma 7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma 7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma 7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma 7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretiserade mål

Efter kapitlet ska du ha kunskap om:

* hur vårt talsystem, tiosystemet, är uppbyggt.

* siffrors platsvärde.

* heltal och decimaltal samt kunna ordna dem i storleksordning.

* att multiplicera och dividera med 10, 100 & 1000.

* avrundning av tal.

*  att räkna med de fyra räknesätten.

* prioriteringsreglerna (i vilken ordning man utför olika räknesätt).

* matematiska begrepp som hör ihop med de fyra räknesätten.

 

Arbetssätt och undervisning

Det blir gemensamma genomgångar om de olika momenten som ingår i kapitlet. Vi jobbar gemensamt med vissa uppgifter, men ni jobbar till största delen enskilt. Undervisningen varvas med problemlösning, spel och aktiviteter som utmanar ditt matematiska tänkande.

Visa vad du lärt dig

Prov efter avslutat kapitel, som delas upp vid två tillfällen. 

Tidsram

Ca 5- 6 veckor.

Bedömning

 

Se bedömningmatris

Matriser

Ma
Oskarshamns kommun Skriftlig omdömesmatris MATEMATIK åk 7-9

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Löser problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Formulerar och löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt.
Formulerar och löser mer omfattande problem där tillvägagångsättet tydligt framgår
Välja, värdera och använda för årskursen anpassade matematiska metoder för att lösa problem
Väljer, värderar och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer, värderar och använder i huvudsak fungerande metoder.
Väljer, värderar och använder ändamålsenliga metoder
Väljer, värderar och använder ändamålsenliga och effektiva metoder som kan vara generella.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Använder några begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begreppen på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
Använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter och beräkningar.
Använder fungerande metoder i liten utsträckning
Använder i huvudsak fungerande metoder med tillfredställande resultat
Använder fungerande metoder med gott resultat.
Använder ändamålsmenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:
- Val av metod - Räknesätt, - Resultatets rimlighet
I samtalet svarar du endast på direkta frågor.
I samtalet/redovisningen ställer och besvarar du frågor kring resonemanget och framför argument
I samtalet/redovisningen ställer du och besvarar du frågor samt framför argument som för resonemanget framåt.
i samtalet/redovisningen ställer du och besvarar du frågor som förfjupar eller breddar resonemanget.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar utifrån arbetsgruppens tolkningar Begrepp exempel: Negativa tal, variabel, prefix, formel, ekvation, likformighet, procent, sannolikhet, funktion, lägesmått med mera. Metodexempel: Laborativt material, huvudräkning, algoritm, skriftlig räknemetod, rita bilder, miniräknare med mera. Uttrycksformer: Skisser, tabeller, diagram, grafer I huvudsak fungerande sätt: oftast fungerande sätt Fungerande sätt: Ett sätt som kamrater och lärare förstår Elevnära: En situation där eleven känner igen sig, beror på elevens referensram Omfattande problem: Ett problem som kräver uträkningar i flera led eller att eleven kan relatera till tidigare inhämtade kunskaper, Förstå att uppgiften kan innehålla mer information än vad som behövs för att lösa uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: