👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan Vallmon

Skapad 2021-11-01 10:28 i 141271 Förskolan Mejeriet Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Så här tänker vi kring undervisningen på Vallmon.

Innehåll

Förskolans syfte

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskollärare och barnskötare ska tillsammans erbjuda barnen en trygg och lärorik miljö med utmanande aktiviteter utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisningen ska utgå ifrån ett holistiskt perspektiv där undervisning och omsorg bildar en helhet och förskolan ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet. Pedagogerna ska i den dagliga verksamheten stimulera barnens förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö. Allt lärande sker i interaktion och samspel med andra i meningsfulla sammanhang.

Likabehandling

Alla barn ska känna sig delaktiga och sedda. På vår förskola ses olikheter som något naturligt och självklart och därmed kan barnen utveckla en förståelse och tolerans för olikheter. Vårt arbetssätt ska spegla allas lika värde oavsett kön, bakgrund, levnadssätt, religion, kultur och funktionsvariation. Vårt förhållningssätt innebär att vi anser att alla barn föds med en inneboende drivkraft att lära och utforska världen. Alla barn är olika och har olika kompetenser och det ingår i pedagogens uppdrag att hitta, förstärka och utveckla dessa.  Vår uppgift är också att ge barnen redskap att möta framtiden i den värd de ska leva i. Och eftersom vår värld också ständigt förändras måste vår verksamhet förändras med den.

Lärprocesser

Förskolans och Vallmons undervisning utgår ifrån en gemensam syn på kunskap och barns lärande som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår ifrån att barn inte alltid är på ett visst sätt utan blir i relation till miljö, sammanhang och sociala relationer. Barns kunskap konstrueras och skapas i samspel med andra och med miljö och material. Kunskap utvecklas och världen förändras, undervisningen behöver därför ständigt utvärderas och utvecklas. Skapandet av möten mellan barnen i meningsfulla sammanhang utgör en grund i de lärprocesser som sker varje dag och på olika sätt. Även observation och dokumentation är viktiga redskap i att synliggöra lärprocesser. Vi arbetar med en utforskande pedagogik vilket innebär att pedagogerna utgår ifrån barnens intressen och frågeställningar och där observation och pedagogisk dokumentation är verktyg för att fånga barnens aktiviteter där deras tankar och idéer möts, samt för att synliggöra lärprocesser. Detta lärande kallas ett rhizomatisk lärande och är ett uttryck för ett lärande som är utforskande, oförutsägbart, ständigt i rörelse och på väg någonstans. Ett rhizomatiskt lärande följer alltså inte en linjär och på förhand utstakad väg, utan går lite hit och dit i oförutsägbara banor. Utifrån ett sådan synsätt kan kunskap ses som något som uppstår i alla de olika möten och olika slags förbindelser som finns i ett barns vardag. Dokumentation kan vara observationer, teckningar, foton eller film av vad barnen gör när de undersöker något, utforskar eller leker i förskolan. Dokumentationen fångar en aspekt av det som har hänt. Men för att dokumentationen ska bli pedagogisk måste pedagogerna, gärna tillsammans med barnen, börja reflektera – tänka och diskutera – över den. Pedagogisk dokumentation är alltså till skillnad från dokumentation, prospektiv, d.v.s. framåtsyftande, vad ska ske härnäst, hur ska vi komma vidare? Pedagogisk dokumentation kan ses som ett förhållningssätt och en kommunikation mellan pedagoger och barn eller mellan barnen.

 

Multistationer och projekt

Vi har kommit i gång med att arbeta med multistationer efter att ha sett vad barnen intresserar sig för. De tycker mycket om naturen och utemiljön, samt de skapande materialen som lera, måleri och konstruktion. Tre dagar i veckan skapar vi dessa möten för barnen i form av en innehållsrik miljö och intressanta stationer som barnen får röra sig emellan till lugn musik. Just nu jobbar också vi med ”jag och min familj” som en introduktion till projektarbete och som en träning i att teckna, prata och berätta. Barnen uppmärksammar varandra och får träna i att vara i centrum och prata inför en grupp. Så småningom när vi ser att något verkar mynna ut i ett eventuellt projekt, kommer vi att integrera det i multistationerna, som en del av dessa. Alla barn ska utmanas efter ålder och förmåga. Barnen leker mycket rollekar just nu och provar hur det är att vara olika personer och hur man gör mot varandra i olika situationer och sammanhang. Vi arbetar mycket med språkutveckling i form av böcker, sånger, ramsor, men också att barnen får beskriva, berätta och diskutera. Sommaruppgiften ”det här vill jag dela med mig av” har vi börjat jobba med, alla ska få dela med sig och berätta om just sin bok för de andra, detta sker på samlingen.

 

Värdegrund och barns rättigheter

Vi kartlägger det barnen gör i verksamheten så vi ser att alla barn får vad de har rätt till. Utifrån barnkonventionen arbetar vi för att varje barn ska känna delaktighet, ha inflytande samt kunna påverka sin dag på förskolan. Vi pedagoger ansvarar för att skapa en verksamhet och en miljö där varje barn ska nå sin fulla potential, känna sig sett och respekterat. De ska känna att de har rätt att uttrycka vad de känner, sin vilja och att andra lyssnar. Vårt ansvar är också att se till att barnen är medvetna om sina rättigheter. Läroplanen vilar på barnkonventionen och i avsnittet om förskolans värdegrund och grundläggande värden står det att förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i den. Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa. Allt vi gör, utgår från, planerar och genomför varje dag ska alltså vara med utgångspunkt i de rättigheter som barn har. Vi pedagoger har uppdraget att ge barnen verktyg för att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Att vara en förebild och att ha ett medvetet värdegrundsarbete är den viktigaste grunden för att förmedla den kunskapen till barnen. 

Vi arbetar normkritiskt vilket handlar om att ställa sig på barnets sida, och att stå upp för barnets rätt att utvecklas som individ och duga som hen är. Normkritik handlar inte om att ta bort alla normer, utan att förändra dem som leder till begränsade möjligheter och ökad risk för trakasserier av olika slag. Normkritiken går ut på att förändra normer så att alla sätt att leva och vara som vi har i samhället (och i förskolan) är accepterade, och att alla barn kan få känna att de duger som de är och att de får utvecklas på de sätt som passar just dem. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18