👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering HT21: modersmål arabiska

Skapad 2021-11-03 09:21 i Modersmål Sandviken
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Läsa, skriva, tala och samtala

Innehåll

Innehål 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. 

 

Arbetsområde

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Kultur och samhälle

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå ifrån olika teman och samtidigt arbeta med språklig medvetenhet. Detta ska vi göra genom:

 • Veckans bokstav, arbetsblad
 • Fonem: koppla ihop bokstav och ljud. Boksavsljud i ord, först, sist och inuti.
 • Rim och ramsor. Lekar och film från områden där modersmålet talas.
 • Ord och meningar
 • Meningsuppbyggnad

 

Vi kommer att träna på läsförståelse samt hög- och individuell läsning genom att arbeta med åldersanpassade enkla texter, berättande- och sakprosatexter. Vi kommer vidare jämföra modersmålet och svenskan, med sina gemensamma och olika språkliga drag. Vi kommer även samtala och reflektera kring kultur, högtider och traditioner i områden där modersmålet talas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål - åk 1

TALA, SAMTALA, LYSSNA, HÖRFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan tala så att andra förstår
Kan förstå en enkel instruktion
Kan förstå en enkel berättelse
Kan berätta på enkelt sätt om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår
Kan beskriva en bild på ett enkelt sätt
Kan samspela i en grupp
Kan något enkelt rim och ramsa från område där modersmålet talas
Kan utrycka enkla känsloord
Börja jämföra enkla vardagliga ord och begrepp med svenskan

LÄSA & LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan läsa några bokstäver
Kan läsa sitt eget namn
Kan läsa några mycket enkla ord
Kan läsriktning

SKRIVA

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan skriva och forma några bokstäver
Kan skriva mycket enkla ord för hand

Ml
Modersmål - åk 2

TALA, SAMTALA, LYSSNA, HÖRFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan ge och ta enkla instruktioner
Kan tala och diskutera på ett enkelt sätt
Kan berätta en bildserie
Kan förklara en händelse på ett enkelt sätt
Kan ställa och svara på enkla frågor
Kan något enkelt rim och ramsa från område där modersmålet talas
Kan beskriva och utrycka med känsloord
Kan förstå enkla beskrivningar
Kan jämföra vardagliga ord och begrepp med svenskan

LÄSA & LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan läsa enkla ord
Kan läsa mycket enkla meningar
Kan läsa och förstå enkla instruktionsord t.ex. lyssna, rita, skriva

SKRIVA

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan de flesta av bokstävernas form, och jämföra med svenska
Kan skriva fler enklare ord för hand
Kan skriva enkla korta meningar om för eleven välbekanta ämnen
Kan skriva av enklare texter
Vet hur meningar är uppbyggda (tex. börjar med stor bokstav och slutar med punkt, utropstecken eller frågetecken)

Ml
Modersmål - åk 3

TALA, SAMTALA, LYSSNA, HÖRFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan följa enkla instruktioner och beskrivningar
Kan lyssna på en berättelse och återberätta innehållet med egna ord
Kan några rim, ramsor och sånger från område där modersmålet talas
Kan ge uttryck för sina känslor
Kan muntligt berätta något om sig själv, sin familj och sina intressen

LÄSA & LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan läsa ord och korta meningar
Kan läsa en enkel saga och enkel faktatext
Kan läsa och förstå enkla texter med beskrivningar av vardagliga händelser
Kan hitta både synonymer och motsatsord i texter

SKRIVA

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan skriva en mycket enkel text med korrekt ordföljd
Kan jämföra ordföljd och meningsuppbyggnad med svenskans
Kan använda sig av digitala medel för att skriva ord och bokstäver