👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och vår omvärld

Skapad 2021-11-03 10:44 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att under hösten undervisa om kommunikation-identitet-språk och kultur. Vår undervisning och utbildning grundar sig alltid på barnens delaktighet och inflytande, jämställdhet och omsorg om barnen.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi har frågat barnen vad de tycker om och vad de har lust att lära sig. Vissa av barnen är nyfikna på bokstäver, andra vill spela instrument, musik kom också upp liksom dinosaurier, fordon och att skapa på olika sätt.

Vi pedagoger ser också att behovet av språk och kommunikation är särskilt viktigt för alla barn i vår grupp.

Framgångsfaktorer i förra årets arbete var att dyka ner i ämnen som plötsligt aktualiserats i gruppen, som t.ex. ”Stopp min kropp”, eller ”Hjärtestunder”. Att tydliggöra i form av rit-prat, bilder och tecken var också framgångsrika faktorer, samt att arbeta i mindre grupper. Detta kommer vi att använda oss av i vår planering för att kunna fånga upp det som rör sig kring barnens intressen och i deras omvärld.

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Kommunikation -identitet- språk och kultur

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

…sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

…sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

…nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

…förmågan att fungera enskilt och i grupp samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, samt att ta ansvar för gemensamma regler.


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

…se att alla är olika och att olika är bra.

…sätta gränser och säga nej och stopp och visa hänsyn till varandras personliga integritet, b.la. genom att förstå varandras kroppsspråk och känslouttryck.

…känna glädje och visa lust i vårt gemensamma lärande, och kan uttrycka frågor och bjuda in till lek.

…dela med sig, hjälpa varandra men också be om hjälp, att förstå och respektera enkla regler på förskolan och kan aktivt använda orden hej, hejdå, tack, förlåt och ursäkta.

Målen når vi genom att.. 

 • Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen och fånga upp deras olika personligheter och intressen. Dels genom vad vi ser i konversationer, i leken och i saker som dyker upp i vår vardag, som när vi tänker olika eller lika kring något. Här kan vi också ta hjälp av föräldrar genom att skicka hem en liten råtta med frågor om vem som bor i barnets hus (kan vara två hus), vilket öppnar upp för barnet att berätta om sig själva och sin familj. Att väcka nyfikenhet kring varandra och se varandra blir en viktig utgångspunkt, men också att se och lära om sig själv.
 • Våra lärande miljöer bygger vi upp kring de intresseområden som barnen uttryckt. Vi vill skapa lugna och inbjudande miljöer med lagom intryck för att barnens egna fantasi ska lämnas utrymme genom inspiration i lärmiljöerna. Ett exempel är de små temainspirerande vrår vi skapat med t.ex. fordon, dinosaurier, bilar, veterinärstation, skapande vrår med olika tillgängliga material och där barnen lätt själva kan välja var och med vad de vill leka, lustfyllt och utvecklande i samspel med andra barn och/eller en pedagog. Det ska vara välkomnande och enkelt att förstå de olika miljöerna som också är tänkta att väcka nyfikenhet och bidra till utveckling och lärande. 
 • Tydliggörande pedagogik tillämpar vi för att skapa tydlighet i verksamheten för barn och personal. Vi kommer att bedriva spontan och planerad undervisning som kommer prägla hela vår dag och alla rutiner. Detta betyder att vi mer i detalj kommer att gå igenom dagens olika moment för att tydliggöra vad vi vill ge barnen i dagens olika skeenden. Vi kommer att arbeta med spontana och planerade hjärtestunder för att lära om konflikthantering och begrepp som exempelvis ursäkta och förlåt, ritsamtal för att tydliggöra skeenden i gruppen om varför det blev som det blev i en situation (om varför någon blev t.ex., glad, arg eller ledsen), små grupper för att skapa möjlighetsmöten där vi lättare kan nå varje enskilt barn i gruppen i barnets intressen, lärande och utveckling. Rörelse, rytmik, sång och musik, sagoarbete, biblioteksbesök och barnlitteratur är ytterligare medel vi vill använda i vår undervisning. Vi kommer också att använda bildstöd i vårt arbete för att främja begreppsbildning och tydliggöra moment i vardagen, och prata om "dagen idag" för att bli varse veckan, månaden, året och det som följer med dessa växlingar. I och med att vi tre dagar i veckan, tisdag - torsdag, arbetar i mindre grupper, blir det också viktigt för oss att skapa rutin och identitet i vår stora grupp, alltså alla vi på Prästkragen, så varje dag kommer vi att samlas tillsammans.
 • Genom att vara medforskande pedagoger, som visar nyfikenhet inför barnets nyfikenhet, inte lägger svaren på bordet utan skapar möjlighet för att låta barnen själva utforska, ta reda på och se världen från deras perspektiv, hoppas vi kunna fånga barnens lust och kreativitet. Barnens fantasi, tankar och idéer ligger till grund för det innehåll som ska utforma vår verksamhet i både den spontana och den planerade undervisningen, och det är där vi hoppas väcka den livslånga lusten och nyfikenheten kring "oss och vår omvärld".

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18