👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen Ht-21-Vt 22

Skapad 2021-11-04 15:40 i Skogsgläntan förskola Eslöv
Förskola
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter lag i Sverige. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om barns rättigheter, huvudprinciperna är: att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde, att barnets bästa alltid ska stå i centrum, att varje barn har rätt till att leva och utvecklas och att alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter. Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt.

Innehåll

Innehåll- Samplanering om barnkonventionen

 

Metod: Pragmatiskt perspektiv inriktar sig på barns meningsskapande och fokuserar på de didaktiska frågorna- vad, hur och varför. Det vill säga frågor om vilket undervisningsinnehåll och vilka undervisningssätt som ger meningsskapande.

 

Bakgrund och Syfte:

Vi har sett att barnen visat stort intresse utefter hur de ser ut, vem som är kompis med vem, att skriva sitt namn, att skapa och att pärla. Utifrån detta vill vi nu fördjupa oss i barnkonventionen - barnens rättigheter men också att man utvecklar respekt, förståelse och visar hänsyn till andra. 

Uppmärksamma internationella barndagen och artiklarna ur barnkonventionen om alla barns rättigheter. Att ge barnen verktyg för att kunna förklara vad som sker i deras vardag på förskolan. Skapa en förståelse och respekt för varandra. 

 

Mål?

Att få förståelse för barnkonventionen och betydelsen av dess vikt. Varje barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi vill att barnen ska utveckla förståelse, respekt och visa hänsyn till varandra. Att alla kan samarbeta och leka fast att man inte är bästa vänner. Att man kan tycka olika utan att bli utfryst. Att lära sig säga stopp/nej och medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet och tillit till sin egen förmåga.

Implementera barnkonventionen genom att använda relevant litteratur till olika dilemman samt ett demokratiskt förhållningssätt. 

 Vi dramatiserar olika händelser i barnens vardag på förskolan. Vi samtalar och reflekterar tillsammans. Vi ska alla ha ett bra bemötande och förhållningssätt mot varandra.

 

 Aktivitet/Metod

Vad och hur?

Vi kommer att ha en genomgång om att barnkonventionen finns och varför denna finns, och att det finns olika artiklar som belyser barns rättigheter. Vi kommer främst att belysa barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12. 

Artikel 2- Att varje barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

Artikel 3- Barnens bästa ska komma i första hand vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12- Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska respekteras.

 

 Vi ska sitta ner tillsammans och gemensamt komma fram till hur en bra kompis ska vara och hur man ska vara mot varandra.

 

Ht- 2022: Skapa en egen ljuslykta som kommer att synas under ljusmanifestationen på Gröna Torg Skapa en egen ljuslykta som kommer att synas under ljusmanifestationen på Gröna Torg den 17 november anknuten till Kurran och Pigans bok av Lisa Moroni. Lyfter om rättigheterna: Artikel 27 -om att varje barn har rätt till bostad, kläder, mat och rent vatten utifrån djurens perspektiv. Artikel 2- Att varje barn är lika mycket värda och har samma rättigheter i ett perspektiv hur det är för djuren i boken. 

 

 ”Barns avtryck”- Berättelser i papper.

Syftet är att vi vill synliggöra barnen i samhället, om barnen får ta mer plats i det offentliga rummet tror vi att barnen får ta mer plats i beslut som rör vårt samhälle. Viktigt att visa att barn är medborgare av samhället idag. Det offentliga rummet i ett samhälle är en viktig plats för händelser. Det är en mötesplats som fyller en social funktion, ett demokratiskt uttryck.

Vårt mål: Att Eslövs barn födda 2016 och 2017 skapar sina egna avtryck i det offentliga rummet, genom materialet papper. Vi arbetar utifrån Pigans och Kurrans bok på djupt vatten. Eslövs stadsbibliotek blir utställningsplats för barnens uttryck. Avslutet för projektet blir i v.17-2022 

 

Vi ska också pärla vars ett armband, där varje pärla står för barnens rättigheter.

Vi kommer också att lyfta att man har rätt till sin egna kropp och samtala om det, här kommer vi bland annat att titta på "stopp min kropp" på Youtube. 

 

Hur ska vi göra?

Vi kommer att undervisa i smågrupper för att bearbeta artiklarna Att arbeta i mindre grupper inbjuder till samtal och att alla barn får talutrymme. Lev Vygotskij teorier grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, att interaktioner och sampel, lärande och utveckling är socialt betingat det vill säga- vi lär tillsammans. Learning by doing som skapades av John Dewey som handlar om att inlärning är något aktivt. John betonar också värdet i det sociala samspelet. Han tänker sig att barn har fyra naturliga instinkter: 

En social instinkt- En instinkt att göra saker på låtsas, som lek

En insikt för att utforska och komma underfund med saker

En instinkt för att uttrycka sig t.ex. genom konstnärliga aktiviteter. 

 

När, var, vem?

Planerad undervisning vid olika tillfällen, utifrån barnens intressen upplevelser och spontant när tillfällen ges i utbildningen. För att skapa trygghet så arbetar vi i helgrupp eller i mindre grupper med undervisande pedagoger som är ansvariga för gruppen.

 

Dokumentation

 

Genomförande

 

Pedagoger observerar barnen i olika situationer i utbildningen. Vi fotograferar och filmar undervisningar och kommer att koppla undervisningar och dokumentation i unikum både på gruppnivå och enskilt med utgångspunkt från denna planering som är teori baserad, forsknings baserad och kopplad till läroplan.

 

Lärande sker på många olika sätt och i olika sammanhang, för att fånga och synliggöra barnens lärprocesser är pedagogisk dokumentation ett viktigt verktyg!! Pedagogisk dokumentation gör barnen delaktiga och synliggör lärandet för barn, pedagoger och föräldrar.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

 Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

 

Varför blev det som det blev(gap)? Vi har byggt upp en positiv framtidstro där gruppen bearbetat framtidstro. Gruppen bearbetat sina rättigheter och byggt upp en förståelse för dessa genom att de aktivt deltagit i samhällets och haft en hållbar utveckling kring ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vi vill ge barnen en förståelse kring att barnkonventionen finns och vad den innebär. Möjliggöra en positiv framtidstro som de starkt kan luta sig på. (Gap: att undervisa på rätt nivå för gruppen så att kunskapen blir befäst samt att vi pedagoger ska agera förebilder där vi uppmärksammar orden rätt)

 

 

Vad blev det(värden)? Riktat uppmärksamheten till social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling, där vi haft fokus på barnens rätt att överleva och utvecklas.

 

Hur blev det(samhandling)- Bearbetat artiklarna i olika steg så att en förståelse byggts upp. Gett barnen en ökad kunskap kring de fyra grundprinciperna och vad de betyder.

 

Vem/vilka blev det(aktörer)?

 

Var blev det(rum/plats)?

 

När blev det(tid)?

 

Kan något vidareutvecklas?

 

 

Vem/vilka?

Var?

När?

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18