👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Apelsinen. Hållbar utveckling; Solberga/Sjöängens förskolor. Projektplan

Skapad 2021-11-17 17:11 i 213041 Förskolan Citrusgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få möjlighet att utforska, konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. Det ska ges tid, rum och ro till eget skapande samt möjlighet att reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Innehåll

Mål och syfte

       Stödja barns lärande i språk- naturvetenskap och teknik

Synliggöra det demokratiska uppdraget. Respekt för olikheter och allas lika värde.

 

Frågeställningar

       Hur närmar sig barn naturvetenskap/teknik?

       Hur kommer barns utforskande av naturvetenskap /teknik till uttryck?

      Hur kan vi se att barn har lärt sig demokrati?

 

Undersökning (Fas 1)

Genom att erbjuda olika naturvetenskapliga och tekniska material inom och utomhus, allt från olika byggmaterial, olika mätverktyg till luppar och skruvar. Vi uppmärksammar också barnen på naturvetenskapliga fenomen i vardagen som regnbågen, andedräkten när det är kallt, geggamoja och tekniska lösningar som synliggörs i samband med dessa. Det som vi provar ska finnas tillgängligt för barnen att prova och ompröva. Det ska finnas dokumentation på det vi undersöker tillsammans för att skapa vidare nyfikenhet och inspiration.

Arbetssätt 

Vi lär tillsammans och är varandras största resurs: diskussion och reflektion har stort fokus för att uttrycka inre tankar men skapandet har också en viktig roll. Vi använder konstruktionsmaterial liksom naturvetenskapliga och tekniska instrument och förhållningssätt.

Projektformulering (Fas 2)

Projekt tre små grisar - som blev tre små sagor

Arbetssätt

Vi lär tillsammans och är varandras största resurs. Inom vårt naturvetenskapliga projekt är språket viktigt. Vi använder vetenskapliga ord som används inom naturvetenskapen och har ett öppet förhållningssätt till barnens behov av diskutera och reflektera för att pröva naturvetenskapliga ”sanningar”. Vi använder analogt och digitalt skapande för att uttrycka inre bilder och synliggöra vårt tänkande i processtecknande. Inom konstruktion använder vi olika material för att utveckla och pröva olika konstruktioner och teorier kring att bygga. För att synliggöra mänskliga lösningar använder vi vardagliga tekniska verktyg för att pröva hypoteser och tillgängliggör dem för barnen. Ett av barnens största intressen är rolleken och därför ska allt vi gör finnas tillgängligt även där. Det ska gå att leka med material, tekniker och figurer i både stort och litet, inom- och utomhus.

Analys

Vi startade vi projektet genom att läsa sagan om de tre små grisarna och följde upp genom att fråga barnen om de trodde att man kunde bygga ett hus av gräs/pinnar/sen? Det mynnade ut i att vi samlade ihop naturmaterial för att sedan ta in och försöka bygga de samtliga husen men efter reflektion insåg vi att för att barnen skulle kunna bygga husen måste de också ha kunskaper kring själva materialen vilket var långt ifrån självklart att de hade. Barnen fick experimentera, prova, känna och jämföra materialen och fick mersmak för att just experimentera och upptäcka vilket har landat i att vi fortsätter det arbetet men med skilda riktningar i de olika projektgrupperna. Vi har insett att det mesta av materialet på avdelningen består av färdigt material, vilket inte är fel, men vi vill att barnen ska få fördjupade kunskaper kring bygg och konstruktion och då måste de ha tillgång till annat material som får dem att tänka utanför ramarna. En sten i naturen har inte samma form som en kloss och hur bygger man med ojämna stenar? Eftersom vi har utgått från ett projektinriktat arbetssätt där barnens intresse styr riktningen har vi fått tänka mer kring vart vi vill med våra mål men även vilken riktning barnens intresse tar oss. Vi vill att barnen ska utveckla sina tekniska kunskaper och vilja experimentera och utforska detta tvärvetenskapligt, men om barnens intresse tar oss mot att vilja utforska luft är det värt att stanna kvar i bygg och konstruktion?

Projekt "Tre små sagor" VT 2022

I

Vi har haft svårt att veta hur vi ska arbeta med hållbar utveckling i projektet. Ska det vara i centrum, ska vi se det som något övergripande likt ett paraply eller ska det stå lite mer vid sidan om? Vilken roll har hållbar utveckling och hur kan vi göra det till en del i arbetet? Vi har valt att ha det som ett paraply där hållbar utveckling blir en del av vårt arbetssätt. Ekologisk hållbarhet där vi dels väljer att använda naturmaterial och återbruk men också där vi lär barnen att ta hand om materialet för att kunna använda det långsiktigt. Ekologiskt men också socialt hållbart tänker vi att vi tar hand om naturen som en del av vår lärmiljö men också varandra. Vi är varandras största resurs och vi ska ha respekt för varandra och behandla varandra på ett sätt där vi själva ska hålla för framtiden. Ekonomisk hållbarhet går hand i hand med ekologi där vi tänker långsiktigt kring vilka resurser vi använder och hur. Vi väljer naturmaterial, vårdar det material vi har och gör inköp som vi vet att vi långsiktigt kommer ha användning för och som kommer att hålla. Under höstterminen har vi jobbat mycket med stopp min kropp och tänker att ett konkret mål inför vårterminen, och som vi hoppas barnen kan relatera till och göra jämförelser med, är att arbeta med allemansrätten.

 förra terminen stannade vi vid tanken om vi skulle överge bygg och konstruktion för att utforska luft men inser idag att vi istället ska göra luft en del av projektet. Vi kan genom att uppmuntra, introducera, initiera och undervisa påverka våra och barnens mål för att sedermera lite senare kunna konkretisera dem mer tydligt.

Syfte

 • ·       Med hållbar utveckling som paraply utveckla kunskaper kring naturvetenskap och teknik med inriktning på bygg och konstruktion.
 • ·       Få kunskaper om och kunna använda olika sammanfogningstekniker inom bygg och konstruktion
 • ·       Genom sagans värld använda naturvetenskapliga glasögon för att identifiera fenomen, ställa hypoteser och diskutera tekniska lösningar.

Mål

 • Identifiera och prova olika sammanfogningstekniker i vardagen individuellt och tillsammans med andra
 • Prova på olika typer av konstruktionsmaterial, konventionellt och färdigt liksom okonventionellt och ofärdigt, individuellt och tillsammans med andra.
 • ·       Ha en egen åsikt/hypotes/tanke kring ett naturvetenskapligt fenomen
 • ·       Kunna lyssna på andras tankar/hypoteser/åsikter utifrån ett naturvetenskapligt fenomen

 

 • Tillsammans med andra lyssna och diskutera tekniska lösningar

Arbetssätt

Projektinriktat arbetssätt. Vi utgår från barnens intresse vilket styr riktningen. Vi arbetar med reflektion och dokumentation där vi gör revisiter.

Arbete i smågrupper

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18