👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marklandsparken systematiskt kvalitetsarbete

Skapad 2021-11-19 08:16 i Marklandsparkens förskola Borås Förskola
Förskola
Förskolans prioriterade mål 22/23: Språk-, läs- och skrivutveckling på alla modersmål. Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalité och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Vi utvärderar för att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam­hetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Innehåll

 

Marklandsparkens prioriterade område: språk, läs och skrivutveckling på alla modersmål.

Mål: det språkutvecklande arbetssättet utvecklas

 

 

 

Hur gör vi? 

 • Planering görs utifrån hemvistens mål /verksamhetsplanen och görs i planering i Unikum.
 • Varje vecka postas två-tre lärloggar på gruppnivå som kopplas till planering utifrån hemvistens mål.
 • Varje vecka skrivs reflektioner kopplat till de lärloggar som görs.
 • Varje månad görs analyser under hemvistens planering baserat på lärloggar.
 • November och maj görs djupare analyser.
 • I januari och augusti görs kartläggning. 

 

 

Förslag på reflektionsfrågor: (besvara i reflektionerna)

Hur kan vi se att barnen tillägnar sig ett lärande?

Kan man utläsa barns läroprocesser i dokumentationen?

Hur gav vi barnen förutsättningar till delaktighet och inflytande i undervisningen?

Vilket undersökande har barnen varit delaktiga i?

Vilka nya frågor har dykt upp som vi kan ta tillvara på och arbeta vidare med?

Hände något som överraskade er?

Hur har jag som pedagog bidragit till barnens lärande?

Vilken kommunikation sker hos barnen?

Kan vi se några effekter utifrån våra aktiva åtgärder? 

Hur har vi gjort vårdnadshavare delaktiga?

 

Förslag på analysfrågor (kopiera in i analysen och besvara utifrån era reflektioner)

Vad visar våra reflektioner?

Har barnen fått ett ökat lärande inom målområdet? Hur vet vi det? Hur kan vi se det?

Beror resultatet på val av arbetssätt och metoder? Hur vi organiserar oss? Lärmiljöer? Förhållningssätt? 

Vad säger litteratur och forskning? 

Vad har vårt arbete med Aktiva åtgärder gett för resultat?

 

Djupare Utvärdering/analys (en gång per termin maj samt november):

Varför ser det ut som det gör? 

Vilket lärande har skett? Hur ser vi det?

Vilka förväntade effekter har vi uppnått? Hur vet vi det?

Varför har det blivit som det blivit? Vad beror resultatet på? Hur vet vi det? Tolka och förstå analysen.

Vad är det viktigaste från analysen att ta med i fortsättningen? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
 • förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling genomförs och dokumenteras fortlöpande,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18