👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA - systematisk kvalitetsarbete 2022

Skapad 2021-12-13 14:04 i Melltorps förskola Borås Förskola
Förskola
I Björkens systematiska kvalitetsarbete finns tre stycken avdelnings mål som vi arbetar aktivt med: Värdegrund (Aktiva åtgärder), språk och dokumentation.

Innehåll

Björkens mål

Bakgrund:

Värdegrund (Aktiva åtgärder)

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och

de mänskliga rättigheterna.” Lpfö 18

 

Alla ska känna sig delaktiga oavsett bakgrund. För att neutralisera och skapa förståelse för människors olikheter.

Vi behöver ta reda på vad barnen tycker, tänker och känner kring diskrimineringsgrunderna. Mångfald och

mångkultur ska vara en del i undervisningen för att skapa förståelse för varandra genom ett interkulturellt

förhållningssätt.

 

Ett respektfullt bemötande mellan både barn och pedagoger, där vi bekräftar varandra och är goda förebilder, är grundläggande i tillvaron. Genom lyhördhet skapas respekt, vilket är två grundstenar i Björkens dagliga utbildning.

 

Språk

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” Lpfö 18 

 

I barngruppen finns behov av att öka barnens språkförståelse, språkliga medvetenhet och förstärka deras språkljud.

Detta för att barnen ska få förutsättningar att fungera i ett socialt sammanhang. Detta är en förutsättning för att du ska klara dig i dagens samhälle. Barnen ska känna sig trygga i sin identitet och tro på sin egen förmåga att kommunicera och kunna påverka.

 

Dokumentation

”Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen.” Lpfö 18

 

Vi kommer utveckla vår dokumentation med hjälp av bilder och videos för att kunna analysera våra förväntade effekter. Skapa samtalsunderlag för språkutveckling samt främja och förebygga barns normer.

 

Metod:

Värdegrund (Aktiva åtgärder)

Med undervisnings material som böcker, tips finns i Värdegrundsplattformen, samt UR-material och Mediapoolen.

Genom samhällsorienterade samtal tillsammans med barnen.

 

Pedagoger i förskolan är förebilder och samtalar med varandra och med barnen på ett respektfullt sätt och har ett solidariskt förhållningssätt.

Arbetar aktivt med de sju diskrimineringsgrunderna: Etnicitet, Religion eller annan trosuppfattning, Kön, Sexuell läggning, Funktionsnedsättning, Ålder, Könsöverskridande identitet eller uttryck.

 

Vi använder oss av Högtidsboken - Johanna Ivarsson, Karin Salmson och Emil Åkerö (2019) för att utforska, uppmärksamma och inkludera olika högtider och traditioner.

 

Språk

Vi behöver utveckla barnens språk och stötta deras språkutveckling. Vi använder oss av praxis, språkutvecklande material (ex. böcker, sagor, berättande, rim och ramsor, sånger osv), språkstimulerande samtal och digitala verktyg. I boken Utmana och stötta - undervisning i förskolan (Malin Andersson & Therése Åkerblom, 2019) belyser författarna vikten av att kommunicera med barnen, då pedagogernas rika språkbruk har stor inverkan på flerspråkiga barns språkutveckling (gäller alla barn). Detta är något som genomsyrar hela utbildningen.

 

- Vi planerar undervisning efter TRAS
- Vi tar tillvara på varandras erfarenheter när det kommer till TRAS.
 
Dokumentation
- Vi filmar oss själva samt barnen.
- Visar bilder/videoklipp rullande på projektorn på ex goda lekar barnen lekt, samspelsövningar, bilder på veckan
som varit.
- Sätter upp bilder på avdelningen som breddar barns normer.
 

Förväntade effekter:

Värdegrund (Aktiva åtgärder)

- Barnen förstår och respekterar olikheter.

- Barnen ska visa sig trygga i sin identitet och bakgrund.

- Alla leker med och accepterar alla.

- Vi svarar på varandras tilltal.

 

Språk

- Barnens språkljud är tydligare.

- Barnen använder fler ord.

- Barnen får påverka sin vardag genom kommunikation.

 

Dokumentation

Barnen/pedagoger samtalar och diskuterar kring dokumentationen.

Pedagoger synliggör sitt förhållningssätt mot barnen.

 

 

Grovplanering för vårtermin 2022:

Januari:

 Värdegrund/ Aktiva åtgärder: Ålder och etnisk tillhörighet 

I barnens vardagliga lek och samtal med varandra försöker vi pedagoger vara lyhörda och inlyftande.

Vi försöker hjälpa dem att leda och utveckla samtalen med en fråga och kommentarer som undviker att något barn känner sig utsatt.

Detta blir uppstarten på arbetet med ålder och etnisk tillhörighet, vilket ger oss något att ta avstamp från.

Vad har barnen på Björken för upplevelse och erfarenheter av nyår? Som uppföljning av den enkät vi skickade ut till vårdnadshavare, angående vilka högtider barnen firar hemma, kommer vi börja terminen med att prata om att olika kulturer kan fira nyår på både olika sätt och tidpunkter.

Språk: TRAS Röda området - språkförståelse och språklig medvetenhet.

Februari:

Värdegrund/ Aktiva åtgärder: Ålder och etnisk tillhörighet

Vi använder normkritiska bilder och olika religiösa symboler som diskussions underlag med barnen. Vi uppmärksammar några olika traditioner: Samiska nationaldagen, Alla hjärtans dag och Internationella dagen för modersmål. Vi kommer att lyssna på jojk och baka gahkku. Vi pratar om kärlek och gör alla hjärtans dagskort. Vi pratar om att det finns många olika språk och vi lär oss olika hälsningsfraser och ord. 

Språk: TRAS Röda området - språkförståelse och språklig medvetenhet

Vi fokuserar på Rim och Ramsor, sånger, begrepp  ordförråd.

 

Hela arbetslaget läser Stimulera barns språkutveckling - Elvira Ashby

Vi läser kap. 1-5 och diskuterar innehållet i arbetslaget.

Mars:

Värdegrund/ Aktiva åtgärder: Ålder och etnisk tillhörighet

Vi kommer att belysa högtiderna: Purim, Earth hour, Rocka sockorna och Vårfrudagen/ våffeldagen. Purim är en judisk högtid och tillsammans med barnen kommer vi ha maskerad-fest på Björken, baka Hamantashen och läsa en berättelse. Vi uppmärksammar Earth hour genom att släcka ner avdelningen och diskuterar klimatförändringarna för att skapa en förståelse hos barnen om hur viktigt det är att vi tar hand om vår planet. Vi berättar om Vårfrudagen och bakar våfflor. Vi avslutar månaden med att Rocka sockorna och pratar om människors olikheter.

Språk: TRAS Gröna området - uttal, ordproduktion och meningsbyggnad.

Vi kommer att fokusera på barnens uttal, munmotorik, grammatik och pragmatik.

 

Hela arbetslaget läser Stimulera barns språkutveckling - Elvira Ashby

Vi läser kap. 6-10 och diskuterar innehållet i arbetslaget.

April:

Värdegrund/Aktiva åtgärder: Sexuell läggning och könsöverstridande identitet eller uttryck

Språk: TRAS Gröna området - uttal, ordproduktion och meningsbyggnad

 

Under April firar vi påsk och pratar om varför vi firar påsk.

Vi kommer att belysa högtiden Ramadan / Id.

Valborg, vår och odling uppmärksammas. Vi pratar om fotosyntes och kretslopp.

Olika sorters kärlek pratar vi om.

 

Maj:

Värdegrund/ Aktiva åtgärder: Sexuell läggning och könsöverstridande identitet eller uttryck

Språk: TRAS Gröna området - uttal, ordproduktion och meningsbyggnad

 

Under maj kommer vi bredda vårt litteraturutbud, både fysiska böcker och digitala polyglutt. Vi kommer att fortsätta prata om kärlek och att man kan bli kär i vem man vill. Att kärlek kan se olika ut leder till att familjer kan se olika ut. Vi pratar om familjekonstellationer och poängterar att det viktiga är att alla mår bra och är trygga.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18