👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelskolan åk 1-3, matris Matematik

Skapad 2021-12-14 12:28 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
Detta bedömningsmatris är på basis av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd av taluppfattning. Bedömningsstödet står i relation till de förmågor och kunskapskrav som beskrivs i läroplanen. Bedömningsstödet genomförs en gång/termin och fungerar som ett summativt bedömningsunderlag, men ger också lärare en god helhetssyn på elevens nuvarande kunskaper för att på ett bra sätt kunna utforma en fortsatt undervisning som stöttar eleven. Eleven ska i slutet av varje årskurs ha uppnått det som beskrivs för att elevens kunskaper ska anses som godtagbara.

Innehåll

Eleven bedöms i årskurs ett mot de mål som står formulerade i kolumnen för årskurs ett. I årskurs två mot de mål som står i den kolumnen och i årskurs tre mot de mål som står i den kolumnen. Eleven ska i slutet av varje årskurs ha uppnått det som beskrivs för att elevens kunskaper ska anses som godtagbara. 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik 1-3

Godtagbara kunskaper ht åk 1
Godtagbara kunskaper vt åk 1,
Godtagbara kunskaper ht åk 2
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Godtagbara kunskaper ht åk 3
Godtagbara kunskaper vt åk 3
Muntliga uppgifter
Talraden
Eleven räknar till 25.
Eleven räknar till 50.
Eleven räknar till 100.
Eleven räknar till 115.
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 3 och räkna till 12).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 9 och räkna till 20).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börjar på 26)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 79 och räkna till 101).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 996 och räkna till 1007).
Eleven kan räkna nedåt från 5.
Eleven kan räkna nedåt från 10.
Eleven kan räkna nedåt från 15.
Eleven kan räkna nedåt från 28(stoppa vid 19).
Eleven räknar nedåt från 314 (stoppa vid 295).
Eleven kan vilket tal som kommer efter (talområde 1-5).
Eleven kan vilket tal som kommer efter (talområde 1-10).
Eleven kan vilket tal som kommer efter (talområde 1-100).
Eleven kan vilket tal som kommer efter (talområde 0-200).
Eleven kan vilket tal som kommer efter (talområde 0-1500).
Eleven kan vilket tal som kommer före(talområde 1-5).
Eleven kan vilket tal som kommer före(talområde 1-10).
Eleven kan vilket tal som kommer före (talområde 1-100).
Eleven kan vilket tal som kommer före(talområde 0-200).
Eleven kan vilket tal som kommer före (talområde 0-1000).
Antalskonstans
Eleven kan jämföra mängder (stora och små saker).
Eleven kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats.
Räkna 5 steg/hoppa 5 steg i taget. Börja på 0.
Subitisering; att se antal utan att räkna
Eleven kan direkt se hur många prickar det är på en tärning (3 och 4 st).
Eleven kan direkt se hur många prickar det är på en tärning (5 och 6).
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när hen bara sett dem i ett par sekunder (11 st).
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när hen bara sett dem i ett par sekunder (18 st).
Eleven vet vilket 10-tal som ligger närmast 59. Eleven vet vilket 100-tal som är närmast 375? Eleven vet vilket 1000-tal som är närmast 2089?
Tal/Stegräkning
Eleven kan para ihop sifferkort och tärningsbilder (1-6).
Eleven kan namnge de tal som läraren pekar på (0-10) (10-100), (11-20).
Eleven kan räkna 10 i taget upp till 100 (tioskutt).
Minskning/skillnad
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse (0-20).
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse (0-100).
Fler
Eleven kan se ett antal föremål och resonera kring hur många det är om det blir fler (utgår från 3).
Eleven kan se ett antal föremål och resonera kring hur många det är om det blir fler (utgår från 6).
Eleven kan se ett antal föremål och kan resonera hur många det är om det blir fler (utgår från 13)
Eleven kan se ett antal föremål och kan resonera hur många det är om det blir fler (utgår från 15).
Eleven kan resonera hur många det är om det blir fler eller färre (20-100).
Färre
Eleven kan se ett antal föremål och resonera kring hur många det är om det blir färre (utgår från 3).
Eleven kan se ett antal föremål och resonera kring hur många det är om det blir färre (utgår från 6).
Eleven kan se ett antal föremål och kan resonera hur många det är om det blir färre (utgår från 13)
Eleven kan se ett antal föremål och kan resonera hur många det är om det blir färre (utgår från 15).
Uppdelning av tal
Eleven kan dela upp 5 föremål på ett sätt.
Eleven kan dela upp 5 föremål på fler än ett sätt.
Eleven vet hur många föremål som är gömda av ett visst antal föremål inom talområdet 0-10. Ex: Det finns sju klossar, läraren gömmer tre och håller fram fyra. Eleven kan då räkna ut hur många som är gömda.
Eleven vet hur många föremål som är gömda av ett visst antal föremål inom talområdet 10-19. Ex: Det finns elva klossar, läraren gömmer tre och håller fram nio. Eleven kan då räkna ut hur många som är gömda.
Hälften
Eleven kan dela upp 4 föremål så hen och läraren får lika många var.
Eleven har förståelse för begreppet hälften, samt kan hälften av 8 med hjälp av föremål. Eleven kan även huvudräkna hälften av 10.
Eleven har förståelse för begreppet hälften, och kan huvudräkna hälften av 6.
Eleven kan tänka ut uppgifter kring hälften och förklara hur hen tänker (12, 50, 100, 15).
Eleven kan förklara hälften/dubbelt , samt vad det betyder.
Dubbelt
Eleven har förståelse för begreppet dubbelt, samt kan räkna dubbelt så mycket som 4 och 5.
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och förklara hur hen tänker (12, 50, 100, 15).
Skriftliga uppgifter
Talens grannar
Eleven kan skriftligt ange talens grannar 0-20.
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-50.
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-100.
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-300.
Tallinjen
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (0-20).
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (0-20, 20-40).
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (10-30, 50-70).
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje med 5- och 2-hopp.
Dela upp tal
Eleven kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-10.
Eleven kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-15.
Storleksordna tal
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-31.
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-100.
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-200.
Addition
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10.
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10,(automatiserat).
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-100.
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200.
Subtraktion
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10.
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10 (automatiserat).
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-100.
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200.
Likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse vid beräkning av addition inom talområdet 0-10.
Eleven förstår likhetstecknets betydelse vid beräkning av addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Eleven förstår likhetstecknets betydelse vid beräkning av addition, subtraktion och multiplikation samt använder likhetstecknet på ett korrekt sätt vid redovisning av egna beräkningar.
Multiplikation
Eleven kan använda och räkna multiplikationstabellerna 0, 1, 2 och 10.
Eleven kan använda multiplikationstabellerna 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 10.
Problemlösning
Eleven kan välja räknesätt samt lösa en enkel problemuppgift utan konkret material.
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift i flera steg samt redovisa denna lösning muntligt.
Eleven kan lösa problemtuppgifter, samt rita, skriva och muntligt redovisa tillvägagångssätt.
Eleven kan redovisa problemuppgift med lämplig strategi, samt kunna avgöra om resultatet är rimligt.
Division
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20.
Testas inte med stöd av Skolverkets material, utan bedöms inom ramen för den ordinarie undervisningen
Eleven har viss förståelse för siffrors värde (ental, tiotal).
Eleven har förståelse för siffrors värde (ental, tiotal).
Eleven anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal).
Eleven förstår och kan ange siffrornas värde (ental, tiotal, hundratal, tusental)
Bråk
Eleven kan beskriva och namnge en halv och en fjärdel.
Eleven kan beskriva och jämföra en halv och en fjärdedel.
Eleven kan del av helhet på olika sätt. Samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Mäta: Tid
Eleven kan klockans heltimmar samt veckodagarna.
Eleven kan halva klockslag.
Eleven kan kvart i och kvart över,uppskatta tid, samt månaderna.
Eleven kan beräkna enkla tidsskillnader (hel, halv, kvartar).
Eleven kan ange digital och/eller analog tid.
Mäta: Längd
Eleven kan använda ostandardiserade måttenheter för att jämföra och uppskatta längder.
Eleven kan mäta med standardiserade måttenheter, m och cm och använder då mätverktyg såsom linjal, måttband eller dylikt.
Eleven förstår sambandet mellan meter och centimeter.
Eleven förstår begreppet och kan mäta omkrets.
Eleven kan jämföra areor samt skala i enkel förstoring och förminskning.
Mäta: Massa
Eleven kan använda ostandardiserade viktenheter för att jämföra och uppskatta vikt. Tex genom att väga i händerna.
Eleven kan använda standardiserade viktenheter för att jämföra och uppskatta vikt. T.ex. genom att använda en balansvåg.
Eleven kan använda en balansvåg och förstår viktenheterna kg och g.
Eleven kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av massor (kg, hg och g).
Mäta: Volym
Eleven kan använda ostandardiserade volymenheter för att jämföra och uppskatta volym. T.e.x vilket kärl det är mest vätska i.
Eleven kan använda standardiserade volymenheter för att jämföra och uppskatta volym. T.e.x genom att använda liter- och decilitermått.
Eleven förstår sambandet mellan deciliter och liter.
Eleven kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av volymer (l och dl).
Geometri
Eleven kan använda några vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Eleven kan namnen på de tvådimensionella formerna; cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Eleven kan rita vidare på ett påbörjat symmetriskt objekt.
Eleven kan beskriva två och tredimensionella objekt; kub, rätblock, klot, kon, cylinder.
Eleven kan bygga enkla tredimensionella figurer utifrån en instruktion.
Eleven kan beskriva likheter och skillnader mellan två- och tredimensionella former.
Statistik
Eleven kan göra en enkel tabell för att redovisa ett resultat.
Eleven kan göra och avläsa ett stapeldiagram.
Eleven kan tolka, dra slutsatser samt göra egna stapeldiagram och cirkeldiagram.
Statistik
Eleven kan resonera kring slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Talmönster och andra mönster
Eleven kan med stöd följa ett upprepande enkelt mönster.
Eleven kan fortsätta en enkel talföljd. ex. 2-hopp.
Eleven kan fortsätta en talföljd. ex. 3-hopp,
Eleven kan tolka och fortsätta en talföljd.