👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2021-12-27 13:08 i Kareby förskola Kungälv
Förskola
Genom vårt tema djur ska vi ta reda på fakta om olika djur - om hur de lever, vad de äter, hur de ser ut med mera. Under resans gång får barnen lära sig att ta hänsyn och respektera varandra, vara delaktiga i sitt eget lärande och få känna gemenskapen i gruppen tillsammans med kompisarna.

Innehåll

Syfte & mål

Vi har under höstterminen observerat att barnen har visat ett stort intresse för djur i vår närmiljö. Det har framförallt varit mindre djur som finns på vår gård - spindlar, myror, skalbaggar samt andra små kryp. Vi vill med temat utforska och upptäcka olika djur, stora som små tillsammans med barnen. Vårt fokus är att väcka en nyfikenhet hos barnen och genom olika aktiviteter främja deras språkutveckling. Vi vill genom att erbjuda barnen en variation av upplevelser och aktiviteter också stimulera deras fantasi och olika sinnen. 

Hur ska vi gå tillväga 

 • Utflykter till skogen 
 • Sång & ramsor kopplade till det aktuella djuret
 • Massagesaga
 • Sagor som vi lånat på biblioteket om djuret
 • Pyssel genom att använda oss av olika material så skapar vi egna djur
 • Genom ett demokratiskt sätt välja vilket djur vi ska ta reda på mer om
 • Vi lär oss olika saker om djuret så som var de bor, vad de äter, hur de ser ut med mera

Dokumentation

Vi kommer genom olika digitala verktyg så som telefon ,Ipad och dator att dokumentera det som vi gör med barnen och även söka information om de olika djuren. Vi kommer att göra inlägg på Unikum och vi kommer även att använda oss av vår dokumentationsvägg.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18