👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamanten VT22 Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor

Skapad 2022-01-10 14:55 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Många av våra barn har visat ett stort intresse för bokstäver genom samlingar, böcker, klossar med bokstäver på och när de ritar och vill skriva sina namn. Därför kommer vi att arbeta med alfabetet och bland annat använda oss av "Majas alfabet" denna terminen.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

Vi ser att det finns ett behov av att fortsätta arbeta med språk och trygghet i våran grupp. Vi kommer lägga mycket tid på att få ihop gruppen och skapa en trygghet för alla barn då vi har många nya yngre barn.

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

  •  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord.."
  • "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler..."

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Ett nyanserat talspråk innebär för oss att man har ett gott ordförråd och en god ordförståelse. Att man kan uttrycka sig bra och göra sig förstådd. Att leka med ord innebär för oss tex att rimma, skoja och prova orden i olika sammanhang, säga ramsor och tex. sex laxar i en laxask. 

Intresse för skriftspråk och symboler innebär att man vill lära sig bokstäver, symboler och siffror. Att man vill lära sig börja skriva sitt namn. 

 

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

Vi kommer att skapa en aktivitetspärm, den kommer att handla om mycket språkutveckling men också om matematik, natur och teknik. I denna pärm kommer det att sitta olika arbetsblad/aktiviteter som barnen kommer att arbeta tillsammans med en pedagog. Vi kommer att ha samlingar kring Majas alfabet, både med boken och bilder. Vi kommer sjunga sångerna som finns i boken. Med de yngre barnen kommer vi att arbeta med sångsamlingar, bilder och att sätta ord på saker.

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

Vi har gjort ett stort alfabet med tillhörande bilder i våran hall. Vi har skapat en ny läshörna. Vi har tagit fram ny matramsa och skrivit ut alfabet och siffror i alla våra rum. Vi har även satt upp stora tydliga siffror runt klockan för att göra den tydligare och fånga barnens intresse för tid och rum. 

Vi kommer att fortsätt med att ha siffror och bokstäver ute på våran gård. Vi kommer även ha med läshörnan ut och läsa för barnen.

Vi kommer att köpa in Boken Majas Alfabet och eventuellt spel och material med språkinriktning, ex språkpåse.

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Barnen kommer få vara med och bestämma aktiviteter och innehållet i samlingar etc. Vi frågar alltid barnen varje vecka vad dom vill gå vidare med och om det är något särskilt dom vill jobba med. Vi för också mycket dagliga samtal. 

Genom att vårt material är tillgängligt för både stora och små gör det att barnen blir delaktiga och får inflytande i sitt dagliga lärande.

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Våra roller kommer att vara att vara närvarande, drivande i barnens samtal. Vi kommer att arbeta i mindre grupper och vägleda barnen i deras lärande. Samt planera ordentliga aktiviteter som passar de individer vi har i gruppen. Vi kommer att ha mycket högläsning både inne och ute för att uppmuntra till läsning och att vidga barnens språkliga utveckling.

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Vi kommer att använda oss av ipad för foto och video samt spaltdokumentation.

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

  •  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord.."
  • "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler..."

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

Vi har delat barnen i två grupper där den ena gruppen fokuserat på alfabetet och den andra gruppen har haft sångsamlingar.

Vi har haft två samlingar varje vecka med de äldre barnen där vi varje vecka pratat om en bokstav i alfabetet, läst sidan om bokstaven i boken Majas alfabet, lärt oss nya ord som börjar på den bokstaven, skapat bokstaven med olika material, lärt oss bokstaven på teckenspråk och lärt oss veckans tecken som varit två ord på teckenspråk, tex mamma och pappa. Barnen har varit med och hittat ord på de olika bokstäverna, skrivit ut dem samt laminerat och satt upp orden på väggen inne på avdelningen och ute i hallen. Barnen har varit iväg på promenad för att leta efter ord på en bokstav, de har haft samling utomhus och letat material i skogen för att skapa en bokstav. Vi har använt olika material som pinnar, sand, lera, pärlor och silkespapper för att skapa bokstäver.

De yngre barnen har haft en samling nästan varje vecka med fokus på sånger för att utveckla och utmana deras språk. Vi har använt oss av vår sångpåse där barnen fått ta ut något ur påsen, berätta vad det är och hur det kan låta och sedan har vi sjungit låten som förknippas med tex, bussen. Vi har suttit mest vid bordet för att lättare fånga barnens intresse. Vi har även haft sångsamling ute på en lekplats. Vi har även haft några samlingar där vi använt oss av spelet vildkatten för att utveckla språket.

Vi har haft olika matramsor som vi sagt varje dag vid frukost och lunch. Dessa har vi bytt ut lite då och då. Detta för att barnen ska få ett ökat ordförråd och utveckla sitt språk. Vi har varit noga med att sätta ord på saker i barnens vardag tex, påklädning, lek, måltider etc.

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

Genom att välja ord som vi tror är nya för barnen har vi utmanat dem och utvecklat deras ordförråd och talspråk. Vid varje samling har vi upprepat vad vi gjorde på samlingen innan för att se om barnen kom ihåg orden de lärt sig. Vi hör att barnen visar bilderna och tecknen för sina föräldrar i hallen. De berättar och visar vilka nya tecken och ord de lärt sig. Vi ser att barnen använder tecken i sin vardag tex när det säger att de vill dricka mjölk gör de även tecknet för mjölk. Många av barnen har börjat skriva sina namn eller försöka skriva sin namn när de målar och skriver även rader med bokstäver och frågar oss vad det står. De kan fråga vilken bokstav olika ord börjar på när de pratar om något med varandra, tex vilken bokstav börjar Elsa på?

De yngre barnen hör vi att de utvecklat sitt ordförråd då vi hör fler och fler ord, märker att de pratar mer med varandra och ställer mer frågor.

Vi ser att barnens samspel har blivit bättre då de har lättare att utrycka sig i sin lek med varandra.

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

Vi vill utveckla vårt arbetssätt genom att ha våra aktiviteter mer uppstyrt och tydlig för oss. Göra ännu mer planering via avdelningasreflektion (som vi saknat denna termin) kring vad vi ska göra, hur vi ska göra det och framförallt när vi ska ha våra aktiviteter. Vi tar med oss att det är bra att dela in barnen i mindre grupper som vi har gjort för vi kan se att barnen tar för sig mer, kan koncentrera sig bättre och på så vis lära sig bättre.

Vi vill även komma tillbaka till att dokumentera mer igen, tex spaltdokumentation och filma.

 

Veckoplaneringsmall

 

 Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad?