👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering VT 22 Åk 1-9

Skapad 2022-01-10 20:25 i Widerströmska gymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Modersmål
Under den här terminen kommer ni att fortsätta utveckla era kunskaper i det dari språket och uppnå målet. Detta gör du genom att läsa, lyssna, tala, samtala och skriva på dari. Här hittar du en terminsplanering i ämnet modersmål-dari.

Innehåll

Terminsplanering, ämnet modersmål läsår 2021/2022, Vt-22

Språk:

Lärare:

v.10

åk 1-3

Läsa och skriva

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

 

Åk 4-6

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Åk 7-9

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Vi visar en bilderbok om Nowroz. Vi skriver alla de ord som eleverna känner till om Nowroz som tankekarta på tavlan.

 

 

 

 

 

 

Vi läser högt en text om Nowroz och vi skriver nya och svåra ord på tavlan. Eleverna skriver en text om Nowroz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna får en text om Nowroz och sedan går vi igenom skrivregler och grammatik i jämförelse med svenska. Eleverna skriver en text om Nowroz.

Jag kommer att bedöma eleverna ordförråd, och hur de kan använda enkla ord i meningar.

 

 

 

 

 

Jag kommer att bedöma elevernas förmåga att använda sig av ord och begrepp i skrift.

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer att bedöma hur elever kan skriva en faktatext om Nowroz. Texten kan vara enkel, utvecklad eller välutvecklad.

 

 

 

v.11

Tala, lyssna och samtala

Åk 1-3

Muntligt berättande för olika mottagare.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

Åk 4-6

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

Åk 7-9

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Vi förklarar eleverna hur man firar Nowroz i hemlandet i jämförelse med svenskt nyår. Eleverna repeterar alla de nya ord och meningar efter lärarens högläsning.

 

 

 

 

 

Vi diskuterar olika texter om Nowroz från hemlandet och jämför med det svenska nyåret, jag ställer frågor och eleverna svarar.

 

 

 

 

 

Vi diskuterar olika texter om Nowroz från hemlandet och jämför med det svenska nyåret, jag ställer frågor och eleverna svarar. Sedan redovisar eleverna sina egna arbeten om Nowroz.

 

 

Jag kommer bedöma hur väl elever lär sig skillnaderna mellan Nowroz och svenskt nyår, och hur eleven uttalar ord.

 

 

 

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att aktivt delta i samtal och diskussioner.

 

 

 

 

 

Jag kommer bedöma hur väl eleverna redovisar muntligt om Nowroz, och hur tydligt sammanhängande och intresseväckande presentationen är.

 

 

 

 

 

 

v.12

Berättande texter och sakprosatexter

 Åk 1-3

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Åk 4-6

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

– Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Texternas innehåll och deras

 typiska ord och begrepp.

Åk7-9

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Lärarna visar och förklarar de aktiviteter som görs på Nowroz såsom: Rim, ramsor och gåtor på modersmålet.

Vi ger eleverna information om vilken mat och efterrätt som serveras.

 

 

 

 

 

Lärarna visar och förklarar de aktiviteter som görs på Nowroz såsom: Rim, ramsor och gåtor på modersmålet.

Vi ger eleverna information om vilken mat och efterrätt som serveras. Sedan återberättar eleverna sina egna arbeten muntligt.

 

 

 

 

 

 

Eleverna redovisar sina berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 

Jag kommer bedöma hur eleven förstår och med vilken språklig kvalitet eleven kan återberätta om Nowroz.

 

 

 

 

Jag kommer bedöma elevens förmåga att lära sig om traditioner under Nowroz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer bedöma elevens förmåga att reflektera och analysera sin läsupplevelse.

 

v.13

Språkbruk

Åk 1-3

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Åk 4-6

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

– Synonymer och motsatsord.

Åk 7-9

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

– Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

 

 

 

Vi lär eleverna att använda ord och begrepp för att uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter när de ser på bilderbok om Nowroz.

 

 

 

Vi lär eleverna att använda ord och begrepp för att uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter när de ser på bilderbok om Nowroz.

Vi skriver alla synonymer och motsatsord till de nya ord som står i texten.

 

 

Eleverna får en artikel på modersmålet och sedan översätter de på svenska.

Efteråt Eleverna även diskuterar likheter och skillnader i jämförelse med svenska.

Jag kommer bedöma elevens förmåga att använda nya ord och begrepp.

 

 

Jag kommer bedöma elevens förmåga att använda nya ord och begrepp, och förmåga att utveckla sin ordkunskap.

 

 

Jag kommer bedöma elevens förmåga att översätta en text på modersmålet till svenska och förstå likheter och skillnader.

V.14

Kultur och samhälle

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

Åk 4-6

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

 

 

Åk 7-9

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

– Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Eleverna tittar och lyssnar på speciella och traditionella sånger och danser på Youtube.

 

 

 

 

 

Eleverna tittar och lyssnar på speciella och traditionella sånger och danser på Youtube.

Vi går genom en tidningsartikel om Nowroz i jämför med svenska seder och bruk.

 

 

 

 

 

 

Eleverna berättar allt om hemlandet där modersmålet talas och jämför med Sverige.

Jag kommer bedöma elevens förmåga att lära sig sånger och bekanta sig med danser.

 

 

 

Jag kommer bedöma elevens förmåga att förstå, reflektera och analysera kring texten.

 

 

 

 

 

 

Jag kommer bedöma elevens förmåga att jämföra Nowroz med svenskt nyår.