👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektfördjupning_2021/2022_Smultron_Blåbär

Skapad 2022-01-11 13:13 i 213251 Förskolan Lillskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi fortsätter på vårt gemensamma arbete med ”Hållbar framtid” inom enheten även under vårterminen. Vi fördjupar oss i social hållbarhet genom att ”språk” och ”demokratifrågor” finns med oss som centrala områden. Vår övertygelse är att vi kan bidra till demokrati genom att varje barn får tillgång till ett rikt språk att uttrycka sig med och genom att få arbeta med sina egna och andras rättigheter. Vi utgår även från övriga förväntade resultat och mål i vår verksamhetsplan och andra styrdokument. Vilka konkreta projekt som tagit form under hösten i de olika grupperna beror på barnens nyfikenhet, intressen, erfarenheter och behov. Hur vi väljer att fortsätta och fördjupa arbetet under våren beror på de reflektioner och analyser vi pedagoger gjort tillsammans med barnen och på andra sätt. Vår intention är att synliggöra både gruppens och de enskilda barnens utveckling och lärande i de ”lärloggar” som du som vårdnadshavare får möjlighet att ta del av. Dels sker det i de lärloggar som publiceras för gruppen, dels via individuella lärloggar för just ditt barn. (Klicka på ”innehåll” här nedan för att komma vidare till din avdelnings planering för det fortsatta arbetet i projektet under vårterminen)

Innehåll

Smultron 

Projektbeskrivning och projektfråga:

Under höstterminen har vi utforskat naturvetenskapliga fenomen i naturen. Vi kommer att fortsätta fördjupa oss i hur skogen skiftar färg och att olika djur blir mer synliga beroende på vilken årstid vi befinner oss i. Under höstterminen uppmärksammade barnen bland annat löv, kottar, träd, stenar, svampar och sniglar. Vidare planerar vi att gå till skogen för att följa årstiderna och tillsammans reflektera över vad som händer i naturen. Tillsammans under aktiviteter lär vi känna varandra och oss själva. Innan, under och efter ett undervisningstillfälle vill vi skapa tillfällen för samtal där barnens språk utmanas. Arbetet med barnens namn är även något vi kommer att fördjupa oss i. 

 

Syfte: Syftet med detta projekt är att skapa samtal kring de fyra olika årstiderna för att vi vill skapa utveckling och lärande hos de enskilda barnen inom områdena ”Hållbar framtid” och ”för varje barn med språket och barnkonventionen i fokus”. 

Vår frågeställning: Hur utforskar vi de fyra årstiderna tillsammans?

Metod: 

Vi kommer att: 

 • Utforska skogen under de olika årstiderna samt jämföra förändringarna i naturen.
 • Undersöka vilka djur/insekter vi finner i skogen under de olika årstiderna. 
 • Läsa böcker tillsammans som handlar om årstider och djur.
 • Dokumentera tillsammans med barnen, för att lättare kunna se tillbaka på de tidigare årstiderna 
 • Dokumentera med hjälp av digitala verktyg 
 • Leta bokstäver, finns det kopplingar mellan barnens första bokstav i namnet och något vi finner i naturen? 
 • Skapa med hjälp av naturmaterial/kroppen m.m.
 • Jämföra löv, vilka olika träd finns det i vår närmiljö? På vilka sätt är löven olika (form/färg/storlek). 
 • Utforska med hjälp av luppar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18