👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan 2021 Årsta 3 Förskolor - Avdelning Umbra

Skapad 2022-01-17 10:26 i 140271 Förskolan Oxenstierna Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll


Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

·       Introduktionsplan (juni-september) 

·       Utbildningsplan (oktober-december)

·       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Umbra på förskolan Oxenstiernan i Årsta 3 förskolor

Organisation och struktur:
Beskriv kortfattat hur ni fortsatt strukturerar och organiserar utbildningen med introduktionsperioden som utgångspunkt:

Vi har skolat in barn i omgångar. Utöver våra 2 första grupper så har det tillkommit 2 barn samt att vissa barn pga lång sjukdom omskolats igen. Barnguppen på Umbra känns trygg och våra dagsrutiner accepteras väl av barnen.

Utbildning och undervisning:
Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar undervisningsmiljöerna utifrån förskolans styrdokument och arbetslagets reflektioner från introduktionsperioden.
Vi kommer fortsätta utmana barnen i skapande, göra utflykter i närområdet och arbeta med hälsa och välmående genom bland annat rörelse ute som inne.

Pedagogiska undervisningsmiljöer:
Beskriv kortfattat hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna utifrån pågående processer tillsammans med barnen.

Vi skolar in två nya barn med resterande grupp känns trygg. Barnen utmanas fortfarande i de vardagliga situationerna i hallen, skötrummet, städning innan samlingen osv. De visar en fantastisk framfart av ”vi kan” och ”vi gör tillsammans”.

Barnen har fått lära känna olika målartekniker som att måla med händer, penslar och stöpelsvampar. Vi tänker att barnen kommer i fortsättningen få prova på andra målartekniker ex: urkarvade potatisar, morot, äpple, vitkål, ballonger etc. Vårt syfte är att barnen ska lära sig att man inte bara kan äta mat utan även skapa med den.
Andra exempel är snörmålning, diskborte, gaffel, leksaksbilar, toalettrullar, sugrör, oljekritor + vattenfärg osv.

Naturen - vi tog in löven med barnen på våra utflykter som de sen fick måla med. Vi tänker att nu under vinterperioden ska vi se om vi kan plocka pinnar och skapa med.
Vi har även uppmärksammat att det är väldigt hårt i marken för fåglar att leta mask. Vi har skådat många fågelbollar i träden på våra utflykter och barnen kan få skapa fågelholkar som vi kan ta med ut och ge fåglarna mat.

Värdegrundsarbete:
Beskriv kortfattat hur ni planerar och arrangerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn. Det vill säga vilka aktiva åtgärder ni planerar utifrån introduktionens kartläggning för risker av diskriminering och kränkande behandling.
(kön, könsöverskidande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.).
Här lägger ni in en länk till er plan mot diskriminering (vart finner jag denna?) och kränkande behandling och Barnkonventionen.

Barnkonventionen arbetar vi med och dessa är några stycken vi följer dagligen:
s. 4 ”…alla människor ska få säga vad de tycker…”

Artikel 2 handlar om att regler gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade.

Artikel 12 ”…barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn.”

Artikel 29 ”…lära sig om mänskliga rättigheter… alla människor är lika mycket värda… vara rädd om naturen.”

s.19 ”I artikel 12 står det att länderna ska se till att barn ska få säga vad de tycker och vara med och påverka.”

Under läsåret kommer vi att ha ett fördjupat fokus kring följande mål ur Läroplanen för Förskolan (LpFö 18)
Normer och värden

Mål 1
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
Lpfö s.12 punkt 5.


Vi har introducerat barnen i hållbarförskola. Exempel på våra tankar kring hållbarförskola är att vi stänger av vattnet när barnen tvålar in händerna, vi uppmärksammar och plockar upp skräp i naturen och på vår gård, vi släcker i de rum som vi ej är i etc.


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- Förstå innebörden av att ej slösa på resurser som el, vatten och papper.
- Att vara försiktig med våra gemensamma leksaker så att de håller. Kasta ej ned dem vid städning utan lägg ned i lådan.
- Gå inte på böckerna. Har barnet läst eller bläddrat klart i en bok, ställ först tillbaka den innan du tar en ny eller leker med något annat.
- Barnen får smakportioner vid maten för att se om dom tycker om maten / mellanmålet. Om det blir någon mat kvar i karotterna frågar vi andra avdelningar om dom vill ha mer. På så sätt minskar vi matsvinnet.

Målet når vi genom att.. 
-"Barn gör inte som vi säger utan som vi gör". I praktiken är vi förebilderna och bör alltid ha det i åtanke i vår vardag tillsammans.
Ute som inne städar vi med barnen, i skötrummet har vi alltid samma rutiner och dom görs av oss pedagoger samt barnen och vi har karotterna med mat väl förslutna så vi kan dela med oss till andra avdelningar om det blir mat över.


Omsorg, utveckling och lärande

Mål 2 - Matematik
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
Lpfö s.14 punkt 10

I vår vardag finns alltid siffror med. Exempel på detta är: innan vi går in från gården städar barnen minst 2 leksaker, då vi pedagoger hjälper barnen i hallen med ytterkläderna kan man räkna dem ex ”en sko – två skor”. På vår samling räknar vi alltid hur många barn som är här och hur många som är borta. Det är en självklarhet att alla blir medräknade.

När vårt nya material kommer har vi tänkt mycket på matematik för yngre barn, i spelform, lekmaterial och skapande.
Men vi har redan idag (utvecklingsdagen mån 17/1) kommit på visa skapanden där barnen kommer få lära sig mer om olika typer av mönster och former.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- "Barn gör inte som vi säger utan som vi gör". Vi pedagoger visar och berättar hur vår vardag är dagligen. Och upplever att upprepning ger färdighet.
- Vi ser med spänning fram emot hur barngruppen ska ta sig till dom nya leksakerna och spelen som vi beställt.
 

Målet når vi genom att
- När barnen självmant säger ”städa” eller bara börjar städa när vi pedagoger förbereder barngruppen på nästkommande aktivitet. Ex: ”Om en liten stund ska vi gå in…”, ”Snart är det samling…” etc.

Mål 3 – Kultur / språk
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.
Lpfö s.14 punkt 5

Vi har pratat mycket om vikten av att barnen ska förstå att vi alla har ett värde oavsett etnisk bakgrund eller annorlunda dialekt på svenskan och om någon är flerspråkig.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...
- Vi på avdelningen visar på olikheter genom våra dockor, böcker i olika former och på samlingen.
- I pandemin som vi nu lever i har vi avstått från bibliotek besök, men tagit till oss appen Polyglutt och UR appen Tripp trapp träd. Där skildras böcker med olika etniska bakgrunder samt att man kan lyssna på flera olika språk om vi har familjer med fler språk en svenska i hemmet.
Det finns även böcker med ”takk tecken” för barn med specefika behov.


Målet når vi genom att
- När vi beställer in leksaker till avdelningen har vi det alltid i bakhuvudet att välja saker där olika etniska bakgrunder speglar sig.
- Genom att varje dag ta oss en bokstund tillsammans med barnen.

 

 

Arbetslagets Uppföljning och Analys varje vecka:

1. Bedöm hur arbetet fortskrider mot målen.

2. Reflektion över ert resultat, varför?

3. Behov av förändringar i arbetssätt/ metoder/ lärmiljöer. Varför och på vilket sätt?

4. Beskriv hur ni har inkluderat värdegrundsarbetet i utbildningen.

5. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Nedanstående instruktioner till pedagogerna kan anpassas efter enhetens behov

Lärloggar används i flera steg i samband med undervisningstillfällen; för planering, dokumentation, reflektion och eventuellt kommunikation till vårdnadshavare. Obs! Här får inga personuppgifter förekomma.

Gör så här:

1. Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er utbildningsplan. (Beskriv med vilket intervall detta ska göras i er enhet, en gång per vecka?). Kopiera och använda gärna samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

·      Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När? Varför? (Fyll gärna på med frågeställningar som pedagogerna känner igen)

·      Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen

·      Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

2. Dokumentera i den lärlogg där ni gjort planeringen för undervisningstillfället.

·      Vad? Hur? Vem/Vilka? Säger/Gör? (Fyll gärna på med frågeställningar som pedagogerna känner igen)

3. Reflektera kring undervisningstillfället (i fältet reflektion) under lärloggen i PoB:en

·      Vad/hur blev det? Hur går vi vidare? (Fyll gärna på med frågeställningar som pedagogerna känner igen) 

4. Publicera en lärlogg för vårdnadshavare i PoB:en. Arbetslaget väljer ut och anpassar lärloggar för hela barngruppen som publiceras med ungefär samma intervall som utskick av informationsbrev (1-4 ggr/månad).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket till vårdnadshavare om individuell lärlogg nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

Nedanstående instruktioner till pedagogerna kan anpassas efter enhetens behov

Skapa minst en ny eller kopiera en befintlig lärlogg och tilldela den till barnet inför samtalet. Här kan du infoga dokumentation i form av text, bild, röstinspelning och/eller video på barnet. Obs! Här får inga personuppgifter på andra barn än det aktuella förekomma.

Här kan ledningsgruppen lägga till eget innehåll som stöd till pedagogerna i enheten.

För kännedom så kommer den del av PoB:en som ska fungera som stöd vid samtal tas i bruk fullt ut under HT-2021.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
    Lpfö 18