👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖRNENS Mål och utvecklingsplan Omsorg, utveckling och lärande vt-22

Skapad 2022-01-19 14:16 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper. De behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Avdelning

ÖRNEN

Prioriterat mål

Vi har valt att arbeta med detta detta läroplansmål kopplat till språk, matematik och teknik:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld (Lpfö, s.13)

Var är vi?/Nuläge

Utifrån vår gruppskattning vill vi att barnen ska få fördjupad förståelse och ett större intresse för sin omvärld med fokus på språk, matematik och teknik. Vi vill fortsätta arbetet med projekt "en levande skog" och koppla samman med det gemensamma projektet "hållbar utveckling". 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen med hjälp av språk, matematik och teknik ska utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

Ex. När vi handlar i affären - vi behöver både språk, matematik och teknik för att förstå hur vi ska agera. 

Vi vill belysa vikten av dessa ämnen för att vi som individer ska fungera i samhället. 

Vi vill utforska tillsammans med barnen, att de tar egna initiativ till aktiviteter och fortsatt arbete med det vi gör. Vi vill arbeta för att barnen söker kunskaper och svar på egen hand och är nyfikna och frågar mycket. 

 

Hur gör vi?

* Vi har lagt in i vår superstruktur grupptid varje tisdag då barnen får möta dessa ämnen (SPRÅK, MATEMATIK, TEKNIK)

* Vi har ändrat gruppkonstellationerna för att undervisningen ska vara anpassad för varje barn och för att skapa möjlighet till delaktighet och inflytande. 

* Vi tänker temat hållbar utveckling och följer den gemensamma planeringen med de andra avdelningarna med fokus på språk, matte och teknik. 

 

Hur blev det?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser.