👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recycle design

Skapad 2022-01-20 14:15 i Stureskolan Arboga
Grundskola 7 – 9 Teknik
Design= Desi´gno = avbilda, framställa. Formge, gestalta hantverkligt eller industriellt framställda produkter. I dagligt tal använder vi ordet design när vi talar om kläder, bilar eller vackra föremål till hemmet. Men design har en mycket bredare betydelse, nämligen utformning av människan skapade föremål.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna idéer med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Eleverna ska även få insikt i entreprenöriellt lärande, hur den egna motivationen att leta kunskap kan driva en själv.

 

Design

Viss design kan vara nästintill livsnödvändig, som att bygga bussar och bilar. Men design kan också vara totalt onödig och överflödig. Att fundera på vad design är och hur det påverkar oss gör att vi blir mer medvetna om oss själva och vilka val vi gör. Det angår oss alla, design speglar samhällets politiska, ekonomiska och kulturella strömningar och värderingar.

Design och arkitektur finns överallt. Nästan allt vi omger oss med är tillverkat. Varje föremål berättar konkret och påtagligt om människors livsvillkor i olika tider och kulturer. Föremål vittnar om människors behov, vardagsliv, arbete, fest och högtid, föreställningar och drömmar. Genom design kan människan göra tillvaron säkrare, bättre, bekvämare eller vackrare. Kulturell mångfald ger oss nya influenser, ny kunskap, nya idéer till att förändra och förbättra vår tillvaro.

Valet av material, tillverkningssätt och form skiljer föremål från varandra.

Design har blivit ett viktigt inslag i konkurrensen mellan varuprodukter.

Designprocessen

När man utvecklar en design sker detta hela tiden genom ett flöde fram och tillbaka i arbetsprocessen. Detta är alltså ingen linjär process där man utgår rån idé till färdig produkt i ett svep utan i arbetsprocessen upptäcker man ofta utvecklingsmöjligheter eller problem som gör att man behöver backa fram och tillbaka i processen.

Den övergripande arbetsgången när man utvecklar sin design utgår från fyra punker:

 • Inventering 1
 • Inventering 2
 • Utveckling
 • Konstruktion

Inventering 1
Här samlar vi inspiration! Vad finns idag? Vad har andra gjort som vi kan finna inspiration i?

En bra början kan vara att använda ex. pinterest, instagram, tiktok eller olika grupper på facebook (ex. återbruka mera) där folk delar med sig av vad de skapat. Vi ska inte kopiera det andra gjort men det kan vara givande att se andras idéer för att kunna utveckla sina egna! Ni kan även gå ut och inventera vilka material som finns att tillgå, kan detta ge oss idéer om vad vi kan skapa?

Inventering 2
I detta stadie väljer vi ut vilka idéer från inventering 1 som vi vill arbeta vidare med. Vilka färger/ former/ material vill du ha med i din produkt? Är det någon speciell funktion du fastnat för? Här kan det även vara läge att göra en marknadsundersökning, vad finns idag? Ett annat sätt att välja ut vad man ska gå vidare med kan vara att göra en pluss och minus-lista där du listar för- och nackdelar med de olika tankar och idéer du fått med i inventering 1.

Utveckling
Nu är det dags att bestämma exakt hur din produkt ska utformas. Vilket material behöver du? Hur får vi tag på detta? Vilken form/ storlek/ färg ska din produkt ha? Har du all kunskap som krävs för att kunna bygga produkten? Annars är det dags att skaffa den kunskapen!

Kontruktion
Det sista steget är att bygga en modell av din produkt. En modell är en mindre variant av din produkt som visar form/ funktion av din tänkta produkt.

 

Så här ska vi arbeta

Er uppgift är att designa ett föremål till hemmet av återbrukat material. Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle, ett samhälle där vi utvecklat en norm att konsumera mer varor och tjänster än vi faktiskt behöver för att leva ett drägligt liv. Detta får konsekvenser, både positiva och negativa, för både individ, samhälle och miljö. För att medvetandegöra detta kommer vi alltså arbeta med återbrukat material i denna uppgift.

Ni ska arbeta enligt designprocessen som finns beskriven här ovan och det som kommer bedömas är hur väl ni arbetat enligt modellen samt hur ni redogör för de val och arbetsmetoder ni använder er av. Ni behöver därför dokumentera hela er arbetsprocess i detta projekt och det är också denna som ni lämnar in vid arbetets slut. Ni kan välja att göra detta digitalt i antingen pages eller keynote eller för hand på papper om ni så önskar.

Material för att bygga våra modeller kan vi hitta antingen i tekniksalen, hemma eller via olika företag om vi har en tanke om vad vi söker så är det lätt att fråga om de har restprodukter vi kan få använda.

Vi kommer arbeta med detta under 9 lektioner.

Det första steget är alltså att börja söka inspiration, så hitta er kreativitet och kör igång med inventering 1!

Uppgifter

 • Inlämning design

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik

E
C
A
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
 • Tk
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Förmåga att:
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förmåga att:
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Förmåga att:
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • Tk
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.