👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV VT22

Skapad 2022-01-21 16:09 i Friggesundsskolan Hudiksvall
Grundskola F
Grovplanering SV VT22.

Innehåll

Terminsplanering

Svenska

15 A, VT 22

Måndag FM

Måndag EM

Torsdag

Fredag

Övrigt 

Vecka:

 

 

 

 

 

2

Studiedag

Studiedag

Bänkbok
Zig, Zag, Zug

Högläsning
Bänkbok
Bibblan

 

3

Högläsning
Genomgång klara sv s. 50
Klara sv s. 4-51

Klara sv s. 4-51

SV kartl. s. 3-29

Högläsning
Klara sv s. 4-51
Sv kartl. s. 4-29
Elevspel: menings-
byggnad, skiljetecken och “de”, “dem”

 

4

Högläsning
Göra klart berättelser
Klara sv s. 4-51
SV kartl. s. 3-29

Högläsning
Göra klart berättelser
Klara sv s. 4-51
SV kartl. s. 3-29

Göra klart berättelser
Klara sv s. 4-51
SV kartl. s. 3-29

Högläsning
Bänkbok
Bibblan

 

5

Förbered-
else inför nationella prov

Förbered-
else inför nationella prov

Förbered-
else inför nationella prov

Förbered-
else inför nationella prov

 

6

Förbered-
else inför nationella prov

Förberedelse inför nationella prov

Nationella prov B2+C2

Högläsning
Bänkbok
Bibblan

Tisdag nationella prov B1+C1

7

Högläsning

Genomgång klara sv s. 52
Klara sv s. 52-55

Klara sv s. 52-55

SV kartl s. 30-31

Framtidsval

 

8

Genomgång klara sv s. 56-57
Klara sv s. 56-57

Klara sv s. 56-57

SV kartl s. 32

Högläsning
Bänkbok
Bibblan

 

9

Genomgång klara sv s. 58-59
Klara sv s. 58-61

Klara sv s. 58-61

SV kartl s. 33

Framtidsval

 

10

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

11

Genomgång klara sv s. 62

Klara sv s. 62-64

Klara sv s. 62-64

SV kartl s. 34-35

BUMS 

 

12

Jobba klart klara SV boken

Jobba klart klara SV boken

SV kartl s. 36

Filmen “Luckan” mot mobbning


Bibblan

 

13

BUMS

BUMS

SV kartl s. 37

BUMS

 

14

Högläsning

BUMS

BUMS

SV kartl s. 38

Högläsning
Bänkbok
Bibblan

 

15

Högläsning

BUMS

BUMS

Skärtorsdag

Röd dag

 

16

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

17

Högläsning

BUMS

BUMS

SV kartl s. 39-40

Högläsning

Elevspel:
Bygga meningar
Skiljetecken
De, dem 

 

18

FILM

FILM

Filmrecension

SV kartl s. 41-42

Högläsning
Bänkbok
Bibblan

 

19

Högläsning
Språkbruk

Läsförståelse C, D

SV kartl s. 43-44

   

20

Högläsning

Källkritik

Läsförståelse C, D

Arbeta klart med boken sv kartl. 

Högläsning
Bänkbok
Bibblan

 

21

Framtidsval

Läsförståelse C, D

Kristi himmelfärd

Lovdag

 

22

Arbeta med ordbok

Läsförståelse C, D 

Läsförståelse C, D

Högläsning
Bänkbok
Bibblan

 

23

National-
dagen

Nationaldag-en

Barn-och ungdoms-
författare

Barn-och ungdoms-
författare

 

24

Göra klart lektion

Göra klart lektion

Skolavslut-
ning

   

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  BUMS, läsförståelse C, D och svenska kartläggning. 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Filmrecension.
  Berättelseskrivande utifrån svenska kartläggning. 

 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Filmrecensioner.
  Berättelseskrivande utifrån svenska kartläggning. 

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Eleverna får träna sin handstil när de skriver för hand i våra olika läromedel i svenskämnet. Eleverna får disponera sina filmrecensioner med hjälp av digitala verktyg, google classroom. Eleverna redigerar sedan utifrån min respons.
  Eleverna får disponera sina berättelser för hand för att sedan redigera dem med hjälp av digitala verktyg, google dokument. 

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Klara svenskan. 

 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Eleverna får träna på att leta olika ord i ordböcker. 

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Ovanstående punkter tränades inför nationella proven (HT 21) med hjälp av bland annat; gamla nationella prov och med UR:s program “Tungan rätt i mun” och Retorikmatchen. Vi kommer även att träna på muntliga framförande med hjälp av svenska kartläggning. 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Eleverna får möta olika texter i BUMS och svenska kartläggning, samt så högläser vi för eleverna i en högläsningsbok. 

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Högläsningsbok.
  Berättelseskrivande utifrån svenska kartläggning. 

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Eleverna har i årskurs 4-5 arbetat med olika barnförfattare. I årskurs 6 (HT 21) arbetade vi med boken “Vi kommer snart hem igen” av Jessica Bab Bonde. Vi kommer VT22 att belysa andra barn-och ungdomsförfattare.

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  BUMS och svenska kartläggning. 

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Eleverna får möta olika program från UR och NE utifrån aktuella teman.

 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Eleverna får möta detta i “framtidsval” som är en satsning från kommunen. 

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Eleverna arbetar med språkliga strategier när de ser på film, då de får göra tankekartor och skriva ned stödord för att sedan kunna skriva en filmrecension om det de har sett. De möter även språkbruk i boken Klara svenskan.

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Eleverna fick möta ovanstående punkt i filmen “Tusen gånger starkare” under åk 5. Vi  diskuterade karaktärerna i filmen och hur de uttrycker känslor och åsikter, samt vad ord och begrepp har för värdeladdning i filmen.
  Vidare får de nu undet årskurs 6 arbeta med ordkunskap i boken Klara svenskan.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Vi kommer att diskutera ovanstående punkt muntligt tillsammans. Eleverna kommer också att möta den punkten i Klara SV.
  Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Vi diskuterar tillsammans den här punkten vid passande tillfällen. 

 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Klara svenskan.
  Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Vi kommer att arbeta med källkritik under VT22.