👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan 2022 Hagsätra förskolor, förskolan Kosmos, avdelning Stjärnorna

Skapad 2022-01-21 16:26 i 200161 Förskolan Kosmos Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

 

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

_____________________________________________________________

Hagsätra förskolors värdegrund

 

Förskolans uppdrag är att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden. Utbildningen och undervisningen i Hagsätra förskolor ska vila på demokratins grund där barnets bästa är i fokus och vi ser barngruppen och dess mångfald som en tillgång i barnens lärande och utveckling.

 

Vi skapar pedagogiska lärmiljöer som inspirerar, utmanar och ger barnen möjlighet till nya upptäckter och kunskaper. Våra miljöer stödjer barnens möjligheter att göra egna val och miljöerna ska vara arenor för möten och samspel.

 

Vi ser varje barn som unikt och vi möter varje barn utifrån deras unika behov och vår verksamhet ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Förhållningssättet återspeglas i trygga barn som utforskar och har inflytande i verksamheten.

Hagsätras förskolors utbildning

Hagsätras förskolors gemensamma projektfråga år 2022: Hur tar vi hand om varandra, vår natur och vår
gemensamma framtid?

 

Hagsätras förskolors utvecklingsområden 2022: 

  • Språkutvecklande utbildning och undervisning 
  • Samverkan med vårdnadshavare 
  • Systematiskt kvalitetsarbete i Planering och Bedömning  
  • Hållbar och likvärdig förskola 

Förskolans inför i skolväsendet och vilar på en demokratisk grund. Den ska främja alla barns rätt till utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värdering.

Förskolornas hållbarhet utvecklas utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbetet med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

-------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Stjärnorna på förskolan Kosmos i Hagsätra förskolor

Planering - Utbildning

 

"Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper" Läroplanen för förskola 2018

 

 

Hur blev det?

Utifrån förra terminens utbildningsplan, ser vi att barnen har fått större talutrymme, varit mer delaktiga och lärt sig att de kan en hel del själva. Exempelvis ta fram tillgängligt material till olika aktiviteter, lämna tillbaka, rengöra verktyg, klä på/av sig. I början av förra terminen slängdes material runtomkring, men nu vet de vad de används till. De vet vilket material som hör till vilken mötesplats. De börjar även förstå att de kan åstadkomma ting tillsammans och hjälpa varandra. De erbjuder sin hjälp till andra barn och ber även andra barn om hjälp. Barngruppen känns trygga med miljön, varandra och oss vuxna. Vi upplever att de blir mer och mer självständiga dag för dag.

Att dela upp barnen i mindre grupper har gynnat ovanstående. De vet vilka grupper de tillhör, vilket skapar tydlighet under dagen.

Barnen är medvetna om vad de kan och klarar av. De känner nu igen ”sin” bokstav, dvs bokstaven deras namn börjar på. De försöker skriva bokstäver, skapa bokstäver av olika material exempelvis trästickor, kaplastavar, oljekritor, pärlor. De uppvisar ett stort intresse för att använda digitala verktyg till att utforska skriftspråk, så som dator samt lärplatta.

Vi har haft planerade/spontana lässtunder med barnen. Vi ser ett ökat intresse för böcker, då de ber om att få bli lästa för. Flanosagor är något vi ser att barnen uppskattar, efterfrågar och själva vill göra/”läsa” – både för sig själv och andra.

Barnen har börjat rita/måla med en tanke bakom sitt skapande. Från början var det som att de testade på de olika teknikerna och nyanserna, men nu ser vi att de skapar med en berättelse bakom.

Barnen sätter ord på sitt syfte, i sitt görande inom alla olika aktiviteter. De behärskar även att sätta ord på sina känslor. De vågar säga stopp, men har även börjat att lyssna till när andra säger det.

Den pedagogiska dokumentationen har varit svår att få systematisk. Dels pga personalbrist, så arbetslagsreflektioner samt PUT-tid för förskollärare och planeringstid för barnskötare har uteblivit. Andra forum har även tagit arbetslagsreflektionstiden.

Utifrån WKI ser vi att våra utvecklingsområden är digitalisering, att få vårdnadshavarna mer delaktiga i utbildningen samt att få den pedagogiska dokumentationen systematisk.

 

Var är vi?

Pedagogerna på Stjärnorna är en del av ett fortbildningsprojekt som syftar till att öka den språkliga medvetenheten hos personalen i arbetet med barnen. Barngruppens sammansättning består av 18 olika individer vilka innehar flertalet kompetenser, där barnens olika modersmål utgör en av dessa. Just nu innehar barngruppen 12 - och pedagogerna 3 - olika modersmål.

Undervisning sker i tre mindre grupper - cirklarna, trianglarna och kvadraterna - vari barnen ges möjlighet till större delaktighet och inflytande med ett utökat talutrymme som konsekvens. De olika grupperna deltar sedan i olika planerade undervisningssammanhang med tillhörande aktivitet, under veckans gång. Den planerade undervisningen sker tisdagar - torsdagar och spontan undervisning sker kontinuerligt i olika sammanhang under alla veckans dagar. Måndagar och fredagar samarbetar hela förskolan då pedagogerna deltar i olika fortbildningar. Fredagar planerar vi i arbetslaget veckans aktiviteter/undervisning utifrån barnens intressen och frågor. Vi förbereder en undervisande och lockande miljö, inför veckan, för att få barnen till lek, utforskande och lärande.

Under höstterminen har vi arbetat och utvecklat den pedagogiska miljön utifrån barnens behov samt intressen, med tillhörande mötesplatser - ateljé, bygg & konstruktion, lägenhet, naturrum. Den pedagogiska miljön med dess tillhörande material är av största vikt för att kunna locka barn till lek, utforskande och lärandeutveckling. Den är levande och därmed föränderlig utifrån barnens intressen, vilket hjälper oss att kunna utmana barnen vidare i sin utveckling. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt med miljön tillsammans med barnen.

Majoriteten av barnen uppvisar intresse för skriftspråk och symboler. De pratar ofta om ”sin” bokstav, dvs första bokstaven i sitt namn. De vill gärna att en skriver deras namn, namnet på deras närstående och namnen på sina kompisar. Vi ser även att de försöker skriva och börjat pre-skriva. De letar efter bokstäver i miljön, böcker och de har börjat tolka symboler.

De pratar fortfarande om sina familjer, hur det ser ut hemma, vad de gör, äter, vad de äger, hur de sover och så vidare.   

Barnen har börjat se vad de själva kan, berättar det för sina kompisar och hjälper dem även. Mer och mer börjar de samarbeta, göra tillsammans, hjälpa varandra under dagens olika situationer.

 

Vart ska vi? 

Förra terminen var vi nya för varandra. Denna termin startar vi med en grupp, vilken vi ser som trygga, nyfikna och utforskande. Vi kommer att fortsätta arbeta utifrån barnens egna jag och utgå från dessa projektfrågor:

·         Vad kan jag?

·         Vad kan du?

·         Vad kan vi tillsammans?

Just nu verkar barnen befinna sig i en period där de utforskar sin egen identitet - att inneha rätten till egen tanke och vilja, att yttra dessa och vad de kan bli i olika sammanhang. Läroplanen för förskolan (2018:8) lyfter språkets betydelse för barns identitetsutveckling på följande sätt:

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter."

Utifrån att ett modersmål utgör en central del av barns identitetsskapande, vill vi därmed lyfta barnens olika modersmål och aktivt arbeta med dem - ord/olika skriftspråk. Vi tror att genom att stärka barnens identiteter, kommer även deras självkänsla att stärkas. Att få lyckas och att få visa andra en del av sitt jag - titta vad jag kan! - att bli lyssnad på och att lyssna till andra prata med varandra, hjälpa varandra kommer att stärka barnens jag – och -självkänsla.

Svenska är det språk som alla på avdelningen delar. För att utmana barnen i det svenska språket arbetar vi med högläsning, Pollyglutt, rim, ramsor, sånger, flanosagor (att bli berättad för och berätta för andra), bilder och att vi pedagoger är noggranna med att benämna olika ting samt att använda och förklara olika begrepp.

 

 

Vilket projekt ska presenteras för barnen?

 

Vi vill ge barnen möjligheten till att utforska sitt "jag", få syn på och lära sig om sig själva (och andra), främja barnens identitetsskapande och stärka deras självkänsla i samspel med andra. Därmed kommer vi att utgå från barnet, dess tidigare erfarenheter och kunskaper gällande sin omvärld för att kunna utmana dem (vidare) i sitt lärande och utveckling, i sitt utforskande av sin egen och andras identitet, rättigheter/skyldigheter.

 

Projektfråga:

Vad kan jag?

Vad kan du?

Vad kan vi tillsammans?

Vem kan jag bli? (utifrån kontext - dess miljö, material och individer runtomkring mig? Hur blir jag kommunikativ?) 

Målområde: 

Vi vill att barnet/barnen ska få syn på:

·         vad barnet själv kan

·         vad kompisen kan

·         vad barnet tillsammans med en/flera kompisar kan

·         vad barnet kan bli i mötet med kompisar utifrån miljön - och materialmässiga förutsättningar, samt utifrån pedagogers förhållningssätt

 

Vi vill hjälpa barnet/barnen att utveckla förmågan till att:

·          bli mer självständiga

·         tro på sig själv - veta sitt egenvärde, att de innehar kompetenser, att de kan saker, hjälpa dem utveckla sin självkänsla

·         hjälpa andra

·         förstå sin och andras integritet och vilka rättigheter och skyldigheter en har som en individ (i en grupp och enskilt)

·         förstå rättigheter och skyldigheter

·         samspela socialt med andra

Vi vill att:

·         Alla barn ska få bli lästa för minst tre gånger i veckan

·         Alla barn ska minst två gånger i veckan få ta del av undervisning i mindre grupp

Vår tanke är att människa, miljö och material samverkar och i mötet mellan dessa uppstår språket. För att utmana barnen i det verbala språket och få dem att förstå olika symboler samt utifrån ovanstående punkter gällande målområde, kommer vi att utgå från barnens jag, deras intressen och ta hjälp av våra olika miljöer och dess material. Vi kommer behålla de mötesplatser vi har, men kommer att (för)ändra dem efter barnens intressen och behov, för att locka barnen till lek, lärande och utveckling. Det som, i skrivande stund, verkar intressera barnen mest är:

·         olika typer av ateljéundervisning (rita, måla, "skriva", "pärla", "dega", lera, ljusbord)

·         skogen/utflykter

·         symbol/skriftspråk – framförallt bokstäver

·         rollek/lägenhet

·         läsning/sagor framställda på olika vis

Mål:

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

(2018:16)

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

• självständighet och tillit till sin egen förmåga

(2018:14)

 

Hur gör vi?

Vi anser att språket uppstår i mötet mellan människa, miljö och material och påverkar vad en individ kan bli utifrån kontext. Därför kommer vi att arbeta med mindre grupper, i olika mötesplatser med olika syften. Material/miljöer kommer iordningsställa miljön i slutet av dagen med möjlighet att spara sina arbeten exempelvis i bygg och konstruktion. Den planerade undervisningen sker fortsättningsvis tisdagar-torsdagar.

2 samlingar med samma upplägg, syften, undervisning.

Den pedagogiska miljön vidareutvecklas kontinuerligt. Platser för material kommer att märkas upp. Barnen ska få tillgång till att kunna göra eget aktivitetsval efter vilan.

Barnen ska erbjudas utmaningar i symbol/skriftspråk genom genom att få arbeta och erfara dessa i olika möten med miljö och material. Exempelvis med hjälp av olika typer av naturmaterial, bygg/konstruktion, sina kroppar, lego, rita, måla, skriva, göra egna ”skrivböcker”. Glasspinnar och trästickor i olika färger. En tanke är att de ska få utforska skriftspråk på ljusbordet, få dem att arbeta fram symboler, bokstäver etc med hjälp av ovannämnda material.  För att utmana dem i sin ritutveckling kan geometriska former till ljusbordet användas för att kunna forma olika figurer och ting.

Vi vill använda olika ord på barnens modersmål, exempelvis vid matsituationer, för att beskriva känslor etc. Därmed kommer vi att be vårdnadshavarna om hjälp med vissa ord.

Svenska är det språk som alla på avdelningen delar – dvs vårt utbildningsspråk. För att utmana barnen i det svenska språket arbetar vi med högläsning, Pollyglutt, rim, ramsor, sånger, flanosagor (att bli berättad för och berätta för andra), bilder och att vi pedagoger är noggranna med att benämna olika ting samt att använda och förklara olika begrepp. Vi kommer att göra olika begreppslistor utifrån olika miljöer samt böcker.

För att få denna utbildningsplan att bli systematisk behöver arbetslaget kontinuerligt reflektera tillsammans för att kunna se vad som sker gällande barnens utveckling, lärande och hur vi tillsammans ska kunna utmana dem vidare. Vi behöver lära oss använda lärloggar för att kunna samplanera vår undervisning utifrån de olika målområdena.

Den pedagogiska reflektionen via återkoppling tillsammans med barnen måste ske fortlöpande. Detta för att synliggöra barnens tankar, idéer, intressen och deras lärande för att sedan kunna utmana dem vidare i sina lärprocesser.

Under våren följs vårt språkutvecklande arbetssätt upp, kontinuerligt. Detta med hjälp av special- och -språkpedagoger. 

·         Planerad undervisning tisdag-torsdag

·         3 undervisningsgrupper vilka undervisas utifrån Jaget, Kroppen och Skapande.

·         Planeringstid förskollärare måndag 14:30-16:30 – MELLANMÅL 13.30

·         Planeringstid barnskötare måndag 9-10:00

 

 

TISDAG:

Jaget =                                          Kroppen =                           Skapande =

 

ONSDAG:

Jaget =                                          Kroppen =                           Skapande =

 

TORSDAG:

Jaget =                                          Kroppen =                           Skapande =

 

 

 

 

 

CLAUDIA

Jag – fördjupa barnen genom att lyfta deras jag. Exempelvis:

-          Vad gillar de att göra på förskolan/i hemmet? Vad tycker de om för mat? Hur ser deras familjer ut? Hur bor de? Etc.

LITTERATUR:

Min familj.

I huset där jag bor

Tilde trodde att…

 

HELLE

Kroppen – vad är en kropp? Vilka delar finns på en kropp? Vilken funktion har dessa delar? Vad innebär privata delar? Vad är bra och dåliga hemligheter? etc

LITTERATUR:

Stopp min kropp.

Böcker om kroppen – hitta litteratur på exempelvis bibliotek och Polyglutt.

 

VJOLLCA

Skapande – Rita,

Måla – grundfärger och grundläggande teknik, Tillsätta vitt för olika nyanser.

Lera – redskap, teknik. Kuber, klot, korvar, slickers. Konstruera utifrån grundläggande lerkunskaper.

 

GEMENSAMMA UTFLYKTER TILL BARNENS HUS/PORTAR DÄR BARNEN SJÄLVA FÅR FOTOGRAFERA SINA PORTAR/DÖRRAR.

 

Planering – Pedagogisk lärmiljö

"Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter... Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar." Läroplanen för förskola 2018

Stjärnorna har under våren påbörjat ett utvecklingsarbete kring den pedagogiska lärmiljön inomhus. Målet är att skapa en tillgänglig, inkluderande och stimulerande lärmiljö för alla barn på Stjärnorna. Pedagogerna ska vara närvarande och medforskande i alla delar av Stjärnornas lärmiljö. Allt material har en bestämd plats och ett tydligt syfte.

Miljön är uppbyggd av mindre och större mötesplatser med olika möjligheter till utforskande och lärande.

Stjärnornas lärmiljö består av följande mötesplatser och möjligheter:

Naturtorg – Ett rum för utforskande av natur, teknik och matematik med naturmaterial.

Ateljé – Ett rum med 3 stycken mötesplatser för olika typer av skapande.

Samling – 2 samlingar med likvärdigt innehåll med syfte och mål innan lunch. Vi går genom månad, dag, väder. Läser bok eller flanosaga och pratar om sagan. Lyfter begrepp utifrån litteratur.

Bygg och konstruktion – 4 mötesplatser med olika typer av konstruktionsmaterial. En plats för konstruktion med mindre lego. En stor mötesplats med mötesplatser för trämaterial i olika former, duplolego, fordon.

Lägenheten – Ett rum för rollek och dramatisering.

Projektion och rörelse – Ett rum med mycket plats för kropp och rörelse. Med projektor och högtalare kan rummet förvandlas tillsammans med barnens fantasi och lek. (risken med detta, är att vi möjligtvis inte kommer kunna genomföra detta i praktiken, under vårterminen.)

Under höstterminen har vi lärt känna vår nya miljö med barngruppen och succesivt introducerat nytt material och nya mötesplatser. I slutet av terminen kommer vi berika miljön med skapande från projektet och förbereda miljön för nästa termins utbildning.

Vi ska under våren 2022 fortsätta arbeta med vår lärmiljö. Vi kommer arbeta med förhållningsätt och organisation som syftar till att organisera för att barnen ska erbjudas en uppdukad, inspirerande miljö för undervisning och lärande varje dag.

Vår tanke är att få till systematiken i att förbereda vår undervisningsmiljö innan undervisningen sker. I dagsläget förbereder vi undervisningsmaterial - samt avslutar undervisningen med materialvård tillsammans med barnen.  Tillsammans ansvarar vi för att avdelningen är i gott skick inför nästa dag. Fredagar förbereder vi miljön för kommande veckas undervisning. På fredagar inkluderar vi barnen i miljövård, reflektion kring veckans undervisning och sätter upp dokumentation och skapande.

För att miljön ska bevaras och fortsätta utvecklas kommer vi fortsättningsvis dela på allt ansvar gällande den.

Planering - Likabehandlingsarbete 

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder" Läroplanen för förskola 2018

Vi erbjuder barnen undervisning i mindre grupper. Detta för att alla barn ska ha möjlighet att delta och bidra till undervisningen och utbildningen. Undervisning i mindre grupper ger oss möjlighet att anpassa undervisningen efter gruppen och individens behov.

Vi observerade i början av terminen att det fanns begränsande föreställningar om pojkar och flickor – utifrån vårdnadshavares perspektiv. Genom att tilldela olika egenskaper, uttryck och intressen till barn utifrån kön begränsas barnens möjligheter till att utforska och lära i alla sammanhang på förskolan. Vi har arbetat med detta genom att erbjuda barnen en tillåtande miljö, reflektion kring identitet samt böcker och litteratur med normkreativt innehåll. Vi kallar alltid barnen för deras förnamn och grupperar inte barnen utifrån kön. I vårt rum Lägenheten och i rolleken har barnen möjlighet att fritt leka, testa och utforska sin identitet. Barnen kan vara och bli vem de vill i Lägenheten och i leken med sina vänner. Vi ser att barngruppen har skapat nya relationer och väljer lek och vänner utifrån gemensamma intressen istället för könstillhörighet.

Vi har en barngrupp med många olika språk, etniciteter och kulturer. De olika kompetenserna och erfarenheterna berikar gruppens utbildning och undervisning som helhet. För att ge alla barn samma möjligheter till inflytande och delaktighet behöver vi erbjuda en utbildning som förstärker barngruppens gemensamma språk: Svenskan. Vi har under hösten börjat samla in ord och begrepp på barnens olika språk för att skapa en språkbank som stöd i kommunikationen mellan barnen och oss. När vi använder oss av ord på andra språk så översätter vi dem alltid också till svenska. För att alla barn ska kunna vara delaktiga och ha inflytande över sin utbildning och undervisning behöver de få verktyg för att kommunicera. Vi planerar att inför denna termin arbeta med bildstöd för att förtydliga rutiner, valmöjligheter och lärmiljön för barngruppen. Pedagogers språkliga kompetens är ett fördelaktigt verktyg gällande att förstärka svenska språket. Tidvis behövs detta för att förtydliga information till barn och göra det förståeligt för dem.   

Genom att arbeta med projektet ”Vad kan jag? Vad kan du? Vad kan vi tillsammans?” ger vi barnen en möjlighet att mötas och utforska olikheter, likheter och möjligheter i ett positivt och värdefullt sammanhang. VI kan aktivt arbeta med att göra barnens olika kompetenser och personligheter till något som berikar helheten.

 

Samverkan med hem och familj 

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” Läroplanen för förskola 2018

 

Samtal med vårdnadshavare om det individuella barnet  

 

Följande forum erbjuder vi vårdnadshavare för att samverka om barnets utveckling, lärande och tid på förskolan:  

- Nya barn i gruppen kommer erbjudas Introduktionssamtal och uppföljningssamtal med vårdnadshavare   

- Under våren erbjuds alla barn Utvecklingssamtal  

- Vi erbjuder alla barn och familjer som avslutar sin tid på avdelningen ett avslutningssamtal

 

Möte med vårdnadshavare om gruppen 

Sker under höstterminen 2022

 

Information till vårdnadshavare    

1 gång i månaden publicerar vi information, ett månadsbrev, via Skolpattformen till vårdnadshavare

Ledning publicerar regelbundet övergripande information till Kosmos vårdnadshavare via Skolplattformen.  

 

Vi delar vår övergripande planering av utbildning via Skolplattformen med vårdnadshavare 3 gånger/läsår  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.