👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige åk 4

Skapad 2022-01-23 11:55 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Du kommer få lära dig hur det ser ut i olika delar av Sverige, var i landet människor bor och hur de livnär sig. Vilka naturtyper och naturresurser som finns i Sverige och vad som tillverkas av råvaror från dessa. Du kommer också få lära dig om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Innehåll

Förmågor:

 • Hantera information
 • Använda begrepp
 • Resonera
 • Redovisa med text och bilder

Mål:

Du ska kunna:

 • Förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • Namn och lägen på Sveriges delar och landskap
 • Namn och lägen på viktiga orter, öar, berg och vatten
 • Viktiga fakta om Sveriges landskap
 • Viktiga drag i de olika natur- och kulturlandskapen i Sverige
 • Jämföra var och hur människor lever på olika platser i Sverige
 • Sveriges naturresurser, t.ex. vatten, odlingsmark, skogar och berggrund. Var resurserna finns samt förklara kedjan: naturresurs - råvara - färdig produkt. 
 • Kunna betydelsen av centrala ord och begrepp, som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

Viktiga begrepp: väderstreck (norr, söder, öster, väster), samer, myr, lavar, tätort, glesbygd, landskapstyper, kulturlandskap, bergslag, väder, klimat, naturresurs, råvara, älv, kust (kustland), åkermark, grödor, fjäll, gruva, miljö, landskap, landsdel (Götaland, Svealand, Norrland).

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar 
 • Arbeta med texter och frågor om Sverige. 
 • Arbeta med ord och begrepp
 • Läsa i läroboken Koll på Sverige, samt göra övningar på arbetsblad
 • Se på filmer om Sverige med efterföljande diskussioner, samt se på "Geografens Testamente". 
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Du kommer att fördjupa dig i landskap och redovisar detta för klassen. Dessutom får du kännedom om övriga landskap.
 • Repetera/öva. 

 

Digitala verktyg:

 • Sli-filmer
 • Digitala kartor (Seterra)
 • Internetsökningar från olika webbadresser

 

Slutuppgifter:

 • Prov
 • Redovisning av landskap

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Geografi - Sverige åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor och geografiska källor
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.
Sveriges namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det med viss säkerhet.
Du har goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det med relativt god säkerhet.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det med god säkerhet.
Natur- och kulturlandskapen i Sverige
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap och kan resonera om olika naturområden.
Du har goda kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap. Du resonerar på ett utvecklat om olika naturområden.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap. Du resonerar på ett välutvecklat sätt om olika naturområden.
Geografiska ord och begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.