👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan 2021 Hagsätra förskolor förskolan Skogsstjärnan avdelning Holken

Skapad 2022-01-24 10:17 i 200191 Förskolan Skogsstjärnan Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

 

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

______________________________________________________________

Hagsätra förskolors värdegrund

 

Förskolans uppdrag är att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden. Utbildningen och undervisningen i Hagsätra förskolor ska vila på demokratins grund där barnets bästa är i fokus och vi ser barngruppen och dess mångfald som en tillgång i barnens lärande och utveckling.

 

Vi skapar pedagogiska lärmiljöer som inspirerar, utmanar och ger barnen möjlighet till nya upptäckter och kunskaper. Våra miljöer stödjer barnens möjligheter att göra egna val och miljöerna ska vara arenor för möten och samspel.

 

Vi ser varje barn som unikt och vi möter varje barn utifrån deras unika behov och vår verksamhet ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Förhållningssättet återspeglas i trygga barn som utforskar och har inflytande i verksamheten.

 

Hagsätras förskolors utbildning

 

Förskolans inför i skolväsendet och vilar på en demokratisk grund. Den ska främja alla barns rätt till utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värdering.

 

Förskolornas hållbarhet utvecklas utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Hagsätra förskolors verksamhet styr av

  • FNs barnkonvention
  • Läroplan för förskolan
  • Skollagen
  • Diskrimineringslagen
  • Jämställdhetslagen

-------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Holken på förskolan Skogsstjärnan i Hagsätra förskolor

Holken har under hösterterminen fokuserat på avdelningens gruppklimat där fokus och utgångspunkten har varit att skapa trygghet, att undervisningen ska vara rolig och lärorikt. För att utbildningen ska vara livslång och bilda en helhet behövs trygga relationer med andra barn och vuxna. 
Vi har under hösten fokuserat på normer och värden och hur man är mot varandra. I både mindre och större grupper har barnen diskuterat och skapat tillsammans. 

Undervisningen fortsätter med att begrunda sig i ord och begrepp att diskutera närmare. Ord så som samarbete, hjälpas åt och att dela med sig är begrepp vi kommer diskutera mer om. Parallellt med detta undervisar vi barnen i hälsa och rörelse då barnen visat intresse till mat. 

 

Planering - Utbildning

 

"Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper" Läroplanen för förskola 2018

 

Vart är vi?

Barnen på Holken är nyfikna, blir lätt inspirerande av kompisarna och tar gärna för sig. De vill utmanas och väljer ofta skapande på hög nivå! 
I barngruppen har intresset för mat och kost växt då vi i början av terminen lät barnen, två och två duka och sedan hämta matvagnen och berätta för resterande barngrupp vilken mat som serveras.

Syftet med undervisningen var från början att barnen ska få tillfälle att samarbeta med någon ny kompis, under en pågående aktivitet. Undervisningen blev populär och många barn frågade dagligen om det är deras tur att få ”berätta maten”.
Barnen har även visat intresse kring kost ute i naturen där de lekt restaurang och tillverkat sina egna tallrikar av bark och tagit andra naturmaterial till hjälp för att få till en komplett måltid. 
Har haft samtal om vilka maträtter barnen gillar som mest och erfarenheter kring kost utbytts. Några av barnen har fått ta med sig naturmaterial från skogen för att fortsätta sitt skapande på avdelningen. Nyfikenheten kring kost har fortsatt och nya frågor har växt om näringsämnen och vad kroppen faktiskt behöver. 

Under introduktionsperioden har vi sett ett nyfiket utforskande och en lärandeprocess hos barnen. Tryggheten som växt under arbetet med normer och värden har bidrar till att barnen vågar ställa frågor i stor grupp, vågar "berätta maten" samt utforskar nya verktyg och tekniker. Under hösten har det centrala verktygen varit sax och limpistol. Två verktyg som kan vara svårt att använda innan man fått in tekniken. Vi erbjuder barnen upprepade tillfällen att prova verktygen och barnen blir inspirerade av sina kompisar att prova igen och igen. 

 

Vart ska vi? 

Projektfråga: Utifrån "Hållbar förskola" och med fokus på hur hållbarhetens sociala aspekter påverkar skapandet av en hållbar framtid kommer vi tillsammans med barnen få stöd av följande frågor: Hur kan vi inom ramarna för demokrati samarbete, kommunicera med varandra och bidra till en hållbar miljö på förskolan? Vad kan barnen utifrån den kultur de skapar tillsammans på förskolan (kamratkultur) bidra med i förskolans vardag?

Hur kan vi pedagoger bibehålla den nyfikenheten barnen har kring mat och utbilda dem vidare till vad kroppen behöver, både när det gäller hälsa och kost?

 

Målområde: Målet att arbeta med normer och värden och att barnen ska lära sig hantera konflikter, förmåga att förstå den andre individen för att sedan kunna samarbeta, kommunicera, utbyta erfarenheter och tillsammans skapa trygghet för ett livslångt lärande. 

I arbetet med hälsa och kost är målet att barnen ska bli mer medvetna kring vad vi äter och varför, kunna sätta ord på det och bekanta sig med olika maträtter och vad de tillför kroppen. Målet är även att barnen ska bli mer medvetna om kostcirkeln och varför kroppen behöver varierad kost. 

 

Läroplansmål vi strävar emot:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Barngruppens intressen ska spegla och driva projektet framåt och vi har sett att just denna barngrupp har ett intresse av mat men olika erfarenheter kring mat, vad man äter hemma och vågar smaka på. Vi vill skapa möjligheter och undervisningstillfällen där olikheter och likheter möts och det gör vi i arbetet med normer och värden samt i arbetet med hälsa och rörelse. 

 

Hur gör vi?

Under kommande termin fortsätter vi att arbeta i mindre grupper då det blir mer individanpassat. Grupperna planeras för att barnen ska få utmaning och möjlighet att närma sig sin närmsta utvecklingszon samt inspirera andra i samma grupp. Vi har planerade undervisningstillfällen på förmiddagarna tre gånger i veckan, där vi fokuserar på en gemensam uppgift där både skapande och diskussion står på schemat. Vi börjar med att arbeta med naturmaterial och låta fantasin flöda där barnen får bestämma vad de vill ha på sin tallrik. Här påbörjar vi diskussion om mat och vad kroppen faktiskt behöver för att komma närmare vårt mål för ett bättre medvetande kring kost. Vi öppnar då upp för diskussion om näringsämnen och även vad kroppen inte behöver. 

Vi vill även få in estetiska ämnen vid varje planenerad undervisningstillfälle där skapande och teknik blir centralt. Vi använder oss utav naturmaterial, lera, olika färgmaterial och skalor och annat skapandematerial. 

Dokumentation görs vid varje planerad undervisning där vi spelar in barnens diskussion med varandra för att se hur språket utvecklas över tid, samt för att påminna barnen om vad de diskuterade sist de samlades. Denna språkdokumentation är viktig för att följa upp barnens individuella språkutveckling. För att nå ett planerat mål blir denna språkdokumentation även viktig för att både följa upp och styra barnen i "rätt" riktning. 

 

Hur blev det? 

Utbildning, undervisning och lärande följs upp kontinuerligt under avdelningens reflektionstid. 

En delårsanalys av utbildningsplanen görs i slutet av januari och ligger tillgrund för den reviderade utbildningsplanen.

 

Planering – Pedagogisk lärmiljö

 

"Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter... Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar." Läroplanen för förskola 2018   

 

Vi pedagoger på Holken erbjuder barnen en varierad lärmiljö som främst utgår från barnens intressen. Vi har tillsammans skapat ett tryggt gruppklimat där barnen kan uttrycka åsikter, känna tillsvid vilka val och möjligheter som finns och även känna trygghet till att vi pedagoger finns nära till hands vid konflikter. Utifrån vårt värdegrundsarbete har barngruppen vid upprepande tillfällen samlats, utbytt tankar och funderingar, lekt, haft sångsamlingar och andra samspelslekar som skapar glädje och trygghet. Barnen får samtidigt lära känna och möta varandra i en planerad aktivitet, där fokus blir ett lärande och aktivitet tillsammans. Vid lärande tillfällena finns utrymme barnens olika behov. För de barn som ibland inte vill delta aktiv finns alltid möjligheten att bara vara med och titta på.

Vi erbjuder en närmiljö av skog och natur där barnen vistas mycket. Naturområden erbjuder en könsneutral plats där leksaker inte finns tillgängliga, som annars ibland kan förhindra möten med nya kompisar. Skogen erbjuder en fantasifull värd där pinnar kan bli trollstavar, kojor kan bli rymdskepp osv. Skogen öppnar dörren till nya möten, planerade som oplanerade. Skogen har fångat barnens intresse då vi upplever att alla är välkomna in i nya lekar och inga begränsningar finns för vad man kan och inte kan leka. Skogen är en plats som vi kommer fortsätta besöka i alla väder utifrån barnens intresse, där nya platser i närområdet blir centrala även för mindre grupper vid undervisningstillfällen. 

På avdelningen erbjuder vi lärmiljöer som en matematikhörna, ett kök/restaurang, ett djur-rum där det även finns möjlighet till läs möjligheter, skapande samt bygg och konstruktion.

 

Planering - Likabehandlingsarbete 

 

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder" Läroplanen för förskola 2018

 

Under introduktionsperioden har vi sett hur barnen möts, nya som gamla, och försöker hitta "sin plats" i barngruppen. Det uppkommer konflikter om vad man får göra och inte gällande regler och rutiner på avdelningen då de äldsta barnen har stenkoll på vad som gäller. De riskområden vi ser är när konflikter eller andra diskussioner påbörjas och inte en närvarande pedagog finns med från början av en konflikt och kan avgöra hur den startade och vad en eventuell lösning kan vara. Det kan vara viktigt för oss lärare att vara med från start för att följa hur barnen agerar vid olika situationer och om vi ser ett mönster i det. Vid upprepande konflikter vid samma lärmiljö eller kring samma grupp barn behöver vi aktivt välja positioner på avdelningen för att förebygga diskriminering och kränkningar. När flera barn samlas på samma plats finns större risk för konflikter då det även är en fråga om utrymme och tillräckligt med material för de inblandade. Här planerar vi aktivt för att barnen ska delas upp jämnt på avdelningen. Till det har vi en "aktivitets-tavla" som gör att barnen kan göra ett aktivt val av aktivitet och se på tavlan när det är för många barn vid en och samma aktivitet. 

För en mer jämlik och jämställd grupp arbetar vi aktivt för att alla barn ska få möjlighet att upptäcka och utforska alla lärmiljöer på avdelningen och möta nya aktiviteter med nya kompisar, både planerade och spontana. För att motverka att samma grupp barn samlas vid en aktivitet eller lärmiljö upprepande gånger över en längre period försöker vi föreslå alternativa aktiviteter som kan locka och skapa nyfikenhet. Här behövs det även en närvarande pedagog vid "aktivitetstavlan" som kan föreslå andra möjligheter. Ibland krävs det att en lärare startar upp en aktivitet så som sällskapsspel eller annat skapande för att locka barnen och att bryta mönster som gör att de varje dag väljer samma aktivitet och plats. Detta även för att andra barn ska få tillfälle att utforska den mest "populära" platsen på avdelningen. 

 

Samverkan med hem och familj 

 

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” Läroplanen för förskola 2018

En bra kommunikation är nyckeln att bibehålla goda relationer med vårdnadshavare vid hämtning och lämning. Att arbetslaget har en samsyn kring förskolans uppdrag och en god kommunikation är viktigför att kunna ge samma information till vårdnadshavarna och delge vad barnet åstadkommit under dagen. Månadsbrevet är en viktig kommunikationskanal för att delge vårdnadshavare information om undervisningen och vad som ska ske kommande månad. 

I slutet på höstterminen erbjuds ett TEAMS möte med vårdnadshavarna där vi visar Holkens utbildning och undervisning under höstens gång. Vårdnadshavarna får här en inblick i vad deras barn gör på dagarna och till vilket syfte. Läroplanen och barnens vardag kommer lyftas samt tillfälle för vårdnadshavarna att ställa frågor eller funderingar som dem har. 

I mitten på vårterminen 2022 planeras ett utvecklingssamtal med vårdnadshavare där vi samtalar om varje enskilt barns individuella utveckling och lärande. De nya barnen som börjar på Holken har under höstterminen haft ett inskolningssamtal samt ett uppföljningssamtal för att följa barnens trivsel efter övergången från yngrebarnsavdelning till storbarnsavdelning. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Lärloggar kommer att publiceras på dokumentation för att följa upp undervisningen och läroprocesser i barngruppen. Vi lärare på Holken ser Lärloggar som ett viktigt och bra verktyg för att spegla barnens vardag. Vi vill att vårt arbete och syfte med barnen ska bli tydligt utåt och att syftet av aktiviteter och den planerade undervisning lyft och visar en röd tråd. Lärloggarna följs sedan upp och visar på hur processen sett ut och vad barngruppen lärts sig under årets som gått. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.