👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Pegasus VT 2022

Skapad 2022-01-26 08:52 i Kastanjealléns förskola Halmstad
Förskola
Vi kommer att arbeta fortsätta lägga fokus på språkutveckling och kommunikation. Utveckla de demokratiska mötesplatser där barnen är delaktiga och ta ansvar i sin utbildning genom samspel och ett lustfullt lärande.

Innehåll

VAR ÄR VI?

På Pegasus finns plats för cirka 35-40 barn i ålder 3 till 5 år. Barnen är indelade i små grupper där pedagogerna arbetar i par. 

Vårt projekterande arbetssätt innebär att barnens intresse och nyfikenhet speglar utbildningen på förskolan. Vi har sett att barnen utmanar sig i att samspel genom estetiska uttrycksformer.

I vår analys för HT2021 har vi konstaterat att genom öppna nyfikenhetsfrågor -Hur?, -På vilket sätt?, -Jag undrar!, -Kan du beskriva !  utmanar vi barnen i sitt lärande och barnen blir medvetna om sitt eget lärande- metakognition.                           
    Genom att vara närvarande och härvarande pedagog kan vi stötta och utmana barnen utifrån varje enskilt barns behov och utveckling. 

Kastanjealléns förskola arbetar kontinuerligt med att förskolan ska bli barnens arena genom demokratiska mötesplatser där deras egna tankar och åsikter spelar stor roll i deras utbildning. I analysen kunde vi se att vårt förhållningsätt att uppmuntra barnen till att berätta, återberätta, lyssna och göra barnen medvetna om att deras röster och åsikt är lika mycket värd och att alla ska bli lyssnad på har lett till en mer positiv atmosfär och miljö på Pegasus. Vårt förhållningssätt samt att ha en tydlighet och rutiner kring samspel, miljö, delaktighet och inflytande är en viktig grund på Pegasus.

Vi har börjat att prata och synliggöra likabehandlingsplanen och barnkonventionen  i våra olika grupper genom att samtala och lyfta begreppen för att skapa samsyn och trygghet både inne och ute!

Språk och demokrati kommer att vara de övergripande målen på hela kastanjealléns förskola hela läsåret.

VART SKA VI?

Mål och syfte:

Här beskriver vi syftet med planeringen kopplat till läroplansmål: vi jobbar med ett mål från varje del i läroplanen 2.1 Normer och värden, 2.2. Omsorg, utveckling och lärande, och 2.3 Barns delaktighet och inflytande.

Utifrån våra mål har vi valt att barnen ska få möjlighet att utveckla samspel genom sociala miljöer, ansvarstagande, självständighet och demokratiska principer.

Undervisningen på Kastanjealléns förskola bygger på en kunskapssyn som är gränsöverskridande där man har ett öppet sinne för det lärande som kan formas i en process hos barnen utifrån barnens intresse där pedagogerna stöttar barnets utforskande. Synen på lärandet tar sin utgångspunkt i att individen lever och befinner sig i ett sammanhang där språk och kultur spelar en central roll för lärandet. Därmed blir sammanhanget och kontexten där barnet befinner sig i det som blir avgörande för barnets lärande och utveckling. " Man är inte utan man blir beroende av sammanhang".

Vår undervisning och utbildning ska alltid präglas av glädje, tydlighet och vara ett lustfullt lärande för alla barn.  Vi ska fortsätta att utveckla våra lärmiljöer där det ska bli tydligt för alla på förskolan hur vi jobbar med likabehandlingsplanen och barnkonventionen. 

 

 

                                                                    

 

HUR GÖR VI?

Vi kommer att arbeta i en pedagogisk slinga där vi dokumentera projektet och de olika processerna som barnen är delaktig i.

Vi kommer använda oss av vår närmiljö, estetiska uttryckssätt, digitala verktyg och språk.

Processen dokumenteras kontinuerligt i vår pedagogiska slinga och i unikum.

I varje position ska det finnas lättillgänglig dokumentation där barnen själva kan reflektera och samtal kring Normer& värden, Utveckling & lärande samt Delaktighet & inflytande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18