👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Legenda o bazyliszku

Skapad 2022-01-26 20:04 i SpråkCentrum Huddinge
Grundskola F – 3 Modersmål
Vad ser du på bilden? Hur ser skapelsen ut - beskriv! Vad liknar den, tror du? Vilka känslor väcker skapelsen hos dig?

Innehåll

Långsiktiga mål/Förmågemål (ordagrant från Lgr11)

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

•                      formulera sig och kommunicera i tal och skrift

•                      anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

•                      läsa och analysera skönlitteratur  och andra texter för olika syften...

•                      urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Centralt innehåll:

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

 

Vi inför genren – sagan, diskuterar med eleverna vad en saga kännetecknar.

Läraren läser högt sagan ”Bazyliszek” och sedan diskuteras tillsammans innehållet, vi förklarar nya ord.

Därpå tittar vi på filmen om basilisk. Eleverna jämför sagans innehåll genom att leta efter skillnader och likheter. 

Eleverna återberättar i form av bilder. De väljer en intressant del av sagan och ritar bilder. 

Intervjua en sagofigur

Vi sätter upp affischerna. Därefter fortsätter vi med att intervjua en sagofigur.

Vi skriver tillsammans en saga.

Vi läser en till saga och diskuterar kring sagans innehåll, förklarar nya ord och repeterar sagoingredienser.

 

 

 

 

 

ÅK 1

ÅK 2

ÅK 3

Tala/lyssna/samtala

Presenterar sig på ett enkelt och inövat sätt

Deltar med stöttning i enkla samtal om sådant som händer i och utanför klassrummet

Deltar i samtal genom att återge, berätta och beskriva något som eleven har hört, läst eller upplevt, så att innehållet framgår.

Tala/lyssna/samtala

Använder ord och helfraser.

Eleven kan berätta, beskriva och förklara vardagshändelser.

Använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och i ämnesundervisningen

Använder vanliga sambandsord, till exempel för tid och orsak (sen, och sen så,

för att …)

Tala/lyssna/samtala

Eleven bör visa en övergripande förståelse av anpassat talat språk

Förstår och följer en vanlig instruktion i få steg, med stöd av sammanhanget

Deltar i spontana och styrda samtal i undervisningen genom att ställa och svara på frågor, och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt

Tala/lyssna/samtala

Visar förståelse av både vardags- och ämnesrelaterad tal genom att återge innehållet på ett enkelt sätt

Visar en övergripande förståelse av både vardags- och ämnesrelaterad tal genom att sammanfatta innehållet på ett enkelt sätt

Visar en övergripande och fördjupad förståelse av både vardags- och ämnesrelaterad tal, till exempel genom att återge, sammanfatta och reflektera över innehållet på ett enkelt sätt

Läsa

Börjar bli bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i modersmålet och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt

Läser ordbilder och enkla meningar.

Läser med stöttning enkla texter och kan med stöd av frågor eller bilder återge enkla händelseförlopp i den lästa texten.

Läsa

Visar en viss övergripande förståelse, till exempel genom att para ihop en bild med en mening eller en fras

Svarar på frågor där svaren framgår tydligt i texten till exempel Var? Vem? och Vad?

Svarar på frågor när textinnehållet är känt och bearbetat, även när svaren inte finns tydligt uttryckta

Läsa

 

 

Gör kopplingar till egna erfarenheter eller andra texter för att befästa  och bekräfta förståelsen

Läsa

 

 

Samtalar om texter och sammanfattar innehållet med viss stöttning

Läsa

Återger texters huvudinnehåll med stöttning

Återger texters huvudinnehåll med viss stöttning, beroende på textens längd och svårighetsgrader

Återger texters huvudinnehåll självständigt eller med stöttning, beroende på textens längd och svårighetsgrad

Läsa

 

 

Läser och berättar om en händelse eller företeelse med stöd av nyckelord i grupp eller i mindre grupp

Skriva

Formar bokstäver eller

tecken på rätt sätt

Skriver enstaviga och flerstaviga ord

Skriver meningar

Skriva

 

Skriver ord med mellanrum

Skriver ord med mellanrum

Skriva

 

Börjar alltid meningen med stor bokstav och avslutar den med punkt

Börja alltid meningen med stor bokstav och avslutar den med punkt

Skriva

 

Meningsbyggnaden är

korrekt

Meningsbyggnaden är

korrekt

Skriva

 

 

Skriver med åldersanpassat ordförråd

Berättande texter och sakprosatexter

Förstår åldersanpassade bilderböcker, sagor och ramsor

Förstår åldersanpassade bilderböcker, sagor och ramsor

Förstår åldersanpassade bilderböcker, sagor och ramsor

Berättande texter och sakprosatexter

Förstår enkla

beskrivningar

Förstår enkla texter som t.ex. fabler, bildböcker och faktatexter

Förstår texter som t.ex. fabler, bildböcker och faktatexter

Berättande texter och sakprosatexter

 

Berättar med enkla och passande ord och meningar till bilder

Berättar med passande ord och meningar till bilder

Berättande texter och sakprosatexter

 

 

Återberättar och sammanfatta texter och faktatexter

Uppgifter

  • Vad kännetecknar en saga?

  • Intervjua en sagofigur.

  • Wybierz obrazki.

  • Zabawa w bazyliszka.