👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2022-01-28 16:04 i Hosiannaskolans Förskola Fristående förskolor
Förskola
Under vårterminen 2022 kommer vi att lägga fokus på matematik. Vad är matematik? Vad använder vi matematik till? Hur pratar vi matematik? Matematik finns i vår värld och runt omkring oss hela tiden såsom siffror, former, när vi leker olika grupplekar, rollekar, olika räknesätt, problemlösningar, mäta, väga e.t.c

Innehåll

 

Mål

Att på ett lustfyllt sätt skapa nyfikenhet för matematik och förståelse för hur vi använder matematik. Denna termin lägger vi vårt fokus på formerna cirkel och triangel.

 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

Vi använder matematik i vardagen, vi räknar alla barn, räknar när vi dukar, när vi spelar spel, när vi upptäcker olika former i vår omgivning, mäter när vi bakar, använder matematiska begrepp i leken och vardagliga situationer. Vårt största fokus denna termin är dock formerna cirkel och triangel. 

Vi kommer att använda oss av följande för att nå målet:

Geometriska former 

Vi skapar cirklar och trianglar när vi målar, klipper och använder oss av olika material. 

Sånger och räkneramsor. 

Digitala verktyg där vi arbetar med olika läroappar samt olika pedagogiska  program från bland annat UR.

 

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser:

Genom observationer, dokumentationer och reflektioner följer vi barnens intresse och utveckling

Delge våra kollegor vid arbetslagsmöten och gemensamma möten.

 

Det här resultatet förväntar vi oss:

Positiva och roliga matematiska möten 

Få kännedom om vad matematik är och hur vi kan använda matematiken framförallt geometriska formerna triangel och cirkel.

Självkänsla och självförtroende

 

Så här kommer vi att utvärdera.

Vi utvärderar löpande vårt arbete för att se hur väl vår verksamheten svarar mot uppsatta utvecklingsmål, hur väl vi skapar nyfikenhet och engagemang hos barnen samt hur väl vår verksamhet lever upp till målen i vår läroplan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18