👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Vatten på avd Jord

Skapad 2022-01-31 10:11 i 243331 Förskolan Torpgläntan 8 Stockholm Skärholmen
Förskola
Vi kommer att arbeta med projekt Vatten. Vi kommer utveckla projektet utifrån barnens intresse, tankar och funderingar.

Innehåll

Planering

Formulera en frågeställning eller ett namn för ert projekt eller tema (kopiera mallen nedan och lägg in i er projektplanering)

Inom våra observationer tillsammans med avdelning Vatten märkte vi att barnen visar en starkt intresse för vatten och alla aktiviteter kopplat till vatten.

Så bestämde vi att våran projekt på VT 2022 kommer bli Vatten. Vi kommer fortsätta utforska vatten på olika sätt. På HT 2021 har vi börjat att organisera vattenlek med olika material, vi har gjort vatten experiment, vi använde snön för våra skapandet i ateljén, vi utforskade is ute på gården, vi gick på promenader till sjön. Barnen har redan fått grundordförråd kring det temat. Då kommer vi fortsätta med dessa aktiviteter och inom reflektioner med barnen kommer vi planera och genomföra vidareaktiviteter. Plantera, (ekologi, hållbarutveckling,), experiment flytta och sjunka med olika föremål Frukt, grönsaker, leksaker, skapande med vattenfärger med hjälp av pipetter och olika penslar. Mikroskop och bakterier eller smuts som kan blandas med vattnet osv.

Syfte (Varför har vi valt just detta projekt/tema? Vilka förmågor och kompetenser vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?):

Utveckla barns kunskaper kring projekt vatten genom olika aktiviteter. Bidra till barnens språkutveckling genom att diskutera om det som händer när vi gör experiment, utveckla barnens förmågor och kunskaper genom  skapande med nya material samt skapa förståelse om hur vatten påverkar vårt liv och varför vatten är så viktigt för alla livsprocesser. Utveckla barnens kommunikationsförmåga genom att utveckla samarbetsförmåga, såsom: hjälpa till, ge en kompis tal utrymme, lyssna på en kompis osv.

Mål (Vilka mål ska vi arbeta mot, koppla till Lpfö18): 

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

-förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

-tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

-nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

-förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

-förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Hur (Vilka arbetssätt/ metoder ska vi använda oss av? Hur ska vi arbeta för att nå målen?

Experiment, promenad, observation om vatten i vardagssituationer, skapande, lek med vatten, musik, ljud, sång, observation på växt. Vi sätter ord på det som barnen ser och gör. Vi samtalar med barnen om projektet. Utifrån barnens tankar och funderingar kommer vi planera vidare aktiviteter.

Hur introducerar vi barnen i projektet? Hur börjar vi? 

Vi har redan introducerat barnen i Temat i slut av HT21, genom att organiserade vi lek med vatten, genomförde vi några utflykt till sjön, hade vi haft ett experiment med vattnet och ett till med snö, då barnen observerade snön inne och ute och utforskade snön, barnen målade vatten utifrån sina tankar, vi kan ta en bok som passar temat och läsa och diskutera m.m.

Vilket material behöver vi? Behöver vi göra ändringar i miljön? (ute/inne)

Vi använder böcker som passar projektet. Vi lånar böcker från bokbussen och biblioteket som passar till vår projekt. Vi har en vattenstation inne på avdelningen under vintern och sedan den kan flyttas ut på gården. 

Hur organiserar vi oss? Barnen, pedagogerna, våra lärmiljöer och tiden?

Vi delar barn i mindre grupp vid aktiviteter och arbeta med temat steg på steg. 

Hur ska vi dokumentera projektet? Vad ska vi dokumentera och hur ofta?

Veckovis kommer vi reflektera och dokumentera på avdelningsreflektion det som är viktigt och kommer driva projekt vidare. Vi kommer bestämma vad som är viktigt som hände under veckan och hur ska vi gå vidare.

Hur gör vi vårdnadshavarna delaktiga i projektet/temat?

Genom veckans lärlogg, 

Hur ofta och på vilket sätt ska vi följa upp projektet/temat? 

______________________________________________________________________________________________

Reflektion och uppföljning  av projekt/tema

(Klipp ut frågeställningarna och klistra in under reflektion i er projektplanering)

Hur har arbetet med projektet/temat fungerat?

Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra?

Vilken undervisning kan vi se i våra dokumentationer att barnen fått möta i projektet? (lärloggar)

Vad har barnen varit mest upptagna/intresserade av?

Hände något oväntat? Vad ledde det till?

Vilka upptäckter har vi gjort kring vårt sätt att organisera vår utbildning? Vad fungerar bra och varför tror vi att det fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? 

Vilka upptäckter och förändringar har vi gjort i våra lärmiljöer? Är det något vi ska förändra och utveckla vidare? 

Hur går vi vidare?

Hur har vi arbetat för att göra vårdnadshavarna delaktiga?

___________________________________________________________________________________________

Analys  - Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektioner och titta på ”det som ligger på bordet”

(Klipp ut frågeställningarna och kopiera in i analysrutan)

·  

Hur har projektet bidragit till barnens förändrade kunnande?

Vilka lärprocesser kan vi se?

Vad behöver vi utveckla och varför? 

På vilket sätt kan vi se att barnen har haft inflytande i projektet/temat? 

Hur går vi vidare  i vårt arbete mot målen?