👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren -22

Skapad 2022-02-02 17:44 i Varekils förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att under våren arbeta med Matematik och Naturvetenskap. Vår undervisning och utbildning grundar sig alltid på barnens delaktighet och inflytande, jämställdhet och omsorg om barnen.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vårterminen har startat upp för Spindel och vi välkomnar två nya barn till avdelningen, Lilly och Amilia, tillsammans har vi nu 21 barn. 
Dagsrutiner, kl 8 frukost, kl 11 lunch och kl 14:15 mellan mål. Vi har möjlighet att några barn äter i skolmatsalen, detta skapar lugn och ro vid måltiden, då vi kan sitta i flera rum. Vi skapar utrymme för samtal och att se och höra alla barn.
Utevistelse på förmiddagen och ibland på eftermiddagen.  
Barnen samlas i mindre grupper under ti - torsdag, mindre samling innan måltider, med rim ramsor och sång.
Vi tränar olika tecken som stöd.
Vi lånar böcker på biblioteket. Det finns bokpåsar att låna hem.

Under våren kommer vi att arbeta med matematik, natur och teknik, men också med språk på olika sätt. 

Vi fortsätter arbeta  i mindre grupper med olika tema och tänker att detta arbetssätt passar oss bra och fortsätter så under våren. 
Vi kommer börja med matematik och delar då in barnen i tre olika grupper, med olika inriktningar. Samtala, lösa problem och resonera kring olika alternativa lösningar på vardagsproblem, barnen använder sin fantasi när de får fundera ut lösningar vid tex byggen och lek.

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Matematik och Naturvetenskap

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla..

Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Förmåga att utforska, beskriva, med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.


Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att..

När barnen uttrycker och känner igen olika matematiska begrepp som tex olika prepositioner, siffror, antal och visar förståelse för olika ” vardagsproblem” eller planerad aktivitet där barnen får tillfälle att reflektera över matematiska begrepp.

När barnen visar förståelse för och ger uttryck för olika naturvetenskapliga funderingar och reflektioner. Deltar i aktiviteter där inslag av teknik ingår.

Målet når vi genom att.. 

Vi lyssnar in och där det finns tillfälle samtalar vi med barnen om att lösa problem på olika sätt.

Detta kan vara spontana samtal i tex vardagliga situationer som vid matbordet, påklädning, att hjälpa eller ta hjälp av en kompis eller få tillfälle att reflektera/ lära vid planerad aktivitet. 
Vi har både gemensamma samlingar som mindre grupper. 

Genom samtal och att genom att ställa frågor till barnen utifrån det material/ aktivitet vi håller på med utmanas barnens tankar och reflektioner. 

Hur vi kommer att göra:

Vi delar in barnen i mindre grupper och genom planerade aktiviteter kommer vi arbeta utifrån de mål vi valt, både vad gäller matematik, naturorienterande  och språkligt samlings/ grupparbete.

Genom olika spel, både tärningsspel / kortspel, utvecklar vi barnen i att räkna antal, siffror, tal, turtagning och problemlösningsförmåga.

Läsa böcker med matematiskt/ teknik temainnehåll, där tillfälle ges att samtala, räkna och se sammanhang, ställa frågor till barnen om vad de ser och få dem att berätta. 

Natursamlingar- där vi använder oss av naturens material, skapande aktivitet samt arbeta med böcker om Mulle Mäck. 

UTVÄRDERING - hur 

I början av terminen arbetade vi med matematik, då med fokus på olika spel och att räkna antal, turtagning och arbetat med detta i mindre grupper, vidare med  prepositioner och kroppsuppfattning. Dessa aktiviteter har barnen tyckt om och visat intresse för samt frågat själva efter att få göra. Barnen har fått möjlighet till att utveckla problemlösning på flera sätt, ställa sig i rad efter storlek eller visat på/pekat på  var olika prepositioner finns i rummet. 

De har också visat sina nya kunskaper i  lek och samtal, efter det att aktivitet tagit slut.

När aktiviteter som kortspel eller tärningsspel planeras in,  blir det lättare att det blir av, det är svårt att spela spel i rum där annan verksamhet och lek pågår. 

Vi har lånat böcker på biblioteket med matematik- där vi försökt ställa frågor och diskuterat dess innehåll, ett sätt att utveckla barn tankar och reflektion.

Hur utmana med nya frågeställningar som passar barn i flera åldrar?

Vad som skulle kunna utvecklas är att de äldsta barnen får mer utmanade uppgifter som de skulle kunna visa/berätta eller på annat sätt uttrycka och visa för de yngre barnen.

I och med att vi delar in barnen i mindre grupper får barnen "talutrymme" och blir sedda, vilket vi tycker är ett bra arbetssätt, vår fundering är - hur utveckla detta till längre stunder under dagen? 

Vidare har vi arbetat med former, där barnen fått göra teckningar av pappformer, här blev det också intressanta diskussioner om hur hus ser ut och hur olika de kan se ut, barnen fått skapa efter eget tycke, där vi tagit fasta på barnens inflytande och egna funderingar.

Genom att samla många teckningar, tillsammans på väggen, skapades möjligheter att se och jämföra likheter och olikheter i deras konstverk. Detta skulle också kunna var något att bygga vidare på -inte bara spontana samtal kring deras konstverk utan fler planerade tillfällen för barnen att se och uttrycka vad de gjort. 

Mönster, blev nästa målområde-  att se lika/ olika blev en fortsatt utveckling av arbetet med former. Vi arbetade med knappar och senare med snäckor och färgade makaroner och bönor. Detta ledde vidare mot barnens egna intresse, de kom på att de  ville skapa mönster och figurer med hjälp av pärlplattor. Vad som kan vara svårt med med informellt material som, snäckor och makaroner är att det behövs uppsyn och närhet av vuxna som får  gärna sitta nära för att inspirera/handleda. 

Vi har börjat med annat informellt lekmaterial i form av pappers-rör, tyger klossar och annat. Vi utvecklar och lär oss allt eftersom. Men genom att lägga till och dra  ifrån olika saker från rummet utvecklas leken.

Natur och teknik: Vi startade med att läsa böcker om Mulle meck och havet. Under våren hade vi tänkt arbeta och utvecklat något mer skapande än "bara" målning och teckningar, (som blev jättevackra tyckte både vi och barnen) som tex en båt men detta blev inte av. Antagligen drog arbetet med matematik ut på tiden och annat kom emellan som, skolbesök för blivande sex åringar, lediga barn pg av sjukdom, senare under våren hade vi inskolning av blivande barn från annan avdelning.

Vi har däremot fokuserat på utforska; ställa frågor om naturvetenskap.

Vi använde oss av experiment där vi undersökte olika material och hur de kunde flyta och sjunka. Barnen har delvis fått välja material från naturen. Vi använde oss av begreppen flyta/sjunka. I barnens utelek har de fortsatt sin undersökning av detta. De äldsta barnen har arbetat med olika djur i havet, där de fått söka svar via IPad.
Havsteckningar med vattenfärger i havets färger har varit uppskattat uppgift,  barnen har målat olika tema som handlar om vatten, vi hör att de samtalar om och ser i deras målningar att  hämtat inspiration från de böcker vi läst och som handlat om hav, vatten och dess växter och djur. 

Språkmaterialet "Bornholmsmodellen" var ett annat område som vi inte fick med under denna vår men vi kommer att ha läromål som handlar om språk till hösten, kanske det passar in bättre?

 

Reflektionsfrågor: 

  1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
  2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
  3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
  4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18