👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan - Regndroppen - Bild, form och natur - VT2022

Skapad 2022-02-03 13:24 i 233121 Förskolan Regnbågen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Genom denna undervisningsplan kan vi pedagoger öka Regndropparnas ordförråd som de kan använda sig av i vardagen både i förskolan och i hemmet. Detta kan vi göra genom språk i olika former för att fånga alla Regndroppars intresse.

Innehåll

Vilket område har ni valt att arbeta med?

Vi pedagoger har valt att arbeta med språk i bild och form samt naturkunskap.

 

Beskriv det observerade nuläget i barngruppen:

Regndroppen består av 16 barn i åldrarna 3-5 år. Intressen som vi pedagoger har observerat finns i barngruppen är bygg och konstruktion, rörelseaktiviteter och familjelekar.

 

·       VAD: (Innehåll)

Språk i olika former.

Frågeställning: Hur kan vi pedagoger öka Regndropparnas ordförråd utifrån deras intressen?

 

·       VARFÖR? (Syfte)

 

Vi har valt att arbeta med språk i bild och form samt naturkunskap. Vi pedagoger har valt att utforska olika former av språk genom bild och form. Genom experiment vill vi öka Regndropparnas kunskaper om naturfenomen och på så sätt får dom ett öka ordförråd genom att diskutera ord/begrepp som vi möter tillsammans under undervisningen. 

 

·       MÅL

·       Detta vill vi att barnen ska ha med sig när projektet är över.

 

·      -  Ökat ordförråd genom att diskutera nya ord/begrepp som vi möter tillsammans med Regndropparna.

·      -  Regndropparna ska använda sig av orden/begreppen de har lärt sig i vardagen.

·      - Regndropparna lär sig och hjälper varandra med olika begrepp och ord. 

     Vi pedagoger kan se/höra Regndropparna nå dessa mål genom att höra om Regndroppen använder sig av de nya orden/begreppen i andra sammanhang i vardagen på förskolan. Genom att diskutera nya ord och begrepp i helgrupp tillsammans på samlingen kan Regndroppen hjälpa varandra med dem nya orden och begreppen. 

 

 HUR?

Vi pedagoger kommer ha planerad undervisningen med bild och form samt naturkunskap och experiment i mindre grupper och konstellationer för att vi ska hinna se och höra alla Regndropparnas tankar och frågor kring materialet vi arbetar med. Dels hinner också Regndropparna att dela med sig av sina erfarenheter till varandra och diskutera nya begrepp och ord.

 

Det kommer också finnas utrymme för oplanerade tillfällen för bild och form. Då allt material i den pedagogiska miljön är tillgänglig för Regndropparna och då finns det tillfällen och utrymme att skapa själva och med varandra.

Vid undervisningstillfällena kommer vi ta hjälp av digitala verktyg för att dokumentera regndropparnas lärprocesser. Detta material kommer vi pedagoger använda som underlag för att kunna reflektera om tillsammans vid reflektionstid för att kunna planera undervisningen framåt.

 

·       VEM? 

Vi pedagoger kommer dela upp Regndropparna åldersindelat för att ålder och individanpassa undervisningstillfällena.

 

·       NÄR?

Den planerade undervisningen kommer ske vid två tillfällen i veckan.

 

 

 

·  

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18