👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens

Skapad 2022-02-03 13:24 i Hattstugan Fristående förskolor
Förskola
Digitala verktyg

Innehåll

Inledning Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och det innefattar ett arbete med att utveckla barnens digitala kompetens. I vårt styrdokument Lpfö 18 står det att utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Vad som är adekvat kompetens förändras över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster förändras samt varierar med barnens ålder. Vi har valt att ha läroplansmålet Digital kompetens som ett av våra målområden under läsåret. Vi kommer erbjuda eleverna olika digitala verktyg som vi noggrant valt ut för att de ska passa just vår verksamhet. Vår digitala verksamhet kommer bestå av följande områden: * Upptäcka vår omvärld med digitala verktyg samt digitala upplevelser * Skapa digitalt * Digitala verktyg som komplement och stöd till lärande utifrån läroplanen * Arbeta med att grundlägga en förståelse för samt ett kritiskt förhållningssätt till den digitalisering barnen möter i vardagen. Upptäcka vår omvärld med digitala verktyg samt digitala upplevelser Digitala verktyg ska vara ett naturligt inslag i verksamheten och finnas tillgängliga och synliga för barnen. De digitala verktygen ger nya möjligheter att skapa utvecklande och inspirerande stämningar inne på förskolan och i våra utemiljöer. Med hjälp av ett webbägg kan vi till exempel utforska olika objekt från naturen. Vi kan spela in ljud från platser vi besöker under våra utflykter. Hur blir känslan vid tex mellanmålet när vi spelar upp fågelkvitter som vi har spelat in tidigare? Med hjälp av en lärplatta kan vi ha en så kallad naturruta, dvs att vi fotar samma växt i naturen regelbundet och kan sedan studera växtprocessen och vad som händer när årstiderna ändras. Barnen kan tillsammans få titta på point of view (youtube), för att få uppleva farten när man åker tex tåg eller berg-och-dalbana mm. Digitala verktyg: * Lärplatta – point of view på youtube, filma eller spela upp ljud som vi spelat in. * Webbägg – förstoringsglas att koppla till data eller lärplatta Skapa digitalt På fritiden använder många barn digital teknik främst för att ta del av det andra har producerat, som tex film och spel. Men digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan förskolan medvetet använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter där barnen själva istället är producenter. Barnen uppmuntras till att själva producera och skapa med hjälp av digitala verktyg. De kommer, med hjälp av olika appar, först rita en bild som sedan blir rörlig. I dessa appar kan de även få pröva att redigera bilder och få en insyn för att bildmediet kan manipuleras. Digitala verktyg: * Lärplatta - appar för att skapa rörliga bilder och kunna redigera bilder. Digitala verktyg som komplement och stöd till lärande utifrån läroplanen Genom appar inom olika ämnen kan vi skapa nyfikenhet och entusiasm inför tex siffror och bokstäver. Apparna blir ett komplement till annan inlärning. Vi kan arbeta kring språkutveckling och kommunikation genom exempelvis appar som möjliggör högläsning på barnets hemspråk. (tex ljudbok)

 

Digitala verktyg:

lärplatta – appar Arbeta med att grundlägga en förståelse för samt ett kritiskt förhållningssätt till den digitalisering barnen möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera informationen. Digitaliseringen innebär möjligheter men också risker. Att ha ett kritiskt förhållningssätt handlar om att börja fundera över vad som är äkta och manipulerat kring bild och film, då de har redigerats. Eller att granska den information som finns på webbsidor eleverna besöker för att ta reda på fakta, så att den är korrekt. Vi arbetar tillsammans med barnen med källkritik och då får de upptäcka att allt inte är på riktigt. Digitalt verktyg: * lärplatta – olika appar där man tex kan redigera bilder. Söka fakta på tex WWF djur-app Riktlinjer – Digital kompetens * Digitala verktyg ska vara ett naturligt inslag och ett komplement till övrigt material i vår verksamhet. * Användandet av digitala verktyg ska bidra till ett varierat arbetssätt och en ökad måluppfyllelse och används när det är lämpligt. * Lärplattan ska inte ersätta en pedagog utan användandet av digitala verktyg ska ske i samspel med pedagog. * Alla våra pedagoger ska använda sig utav våra digitala verktyg. * Apparna vi använder ska vara väljas med omsorg och vara inriktade mot ett lustfyllt lärande med tydligt syfte och mål kopplat till läroplanen. * Vi planerar för användandet av digitala verktyg för att uppmuntra till ett samarbete mellan barnen. Förskolan bygger på det kollektiva lärandet. Riktlinjer vid publicering av bildmediet * Respektera barnets vilja att i situationen inte bli fotad. * Stör inte barnets pågående aktivitet. * Fota inte sovande barn. * Fota inte ledsna eller arga barn. * Fota inte lättklädda barn/barn i blöja. * Rensa gamla bilder – dokumentation är en färskvara!