👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren 2022Område 4 Bromma - Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Skapad 2022-02-04 08:35 i 066051 Förskolan Gustav III:s väg 36 Stockholm Bromma
Förskola
Planering utifrån enhetsmål i verksamhetsplanen 2022 för Förskoleområde 4 Bromma

Innehåll

Förväntat resultat

- Alla barn får möjlighet till inflytande och känner delaktighet - Flickor och pojkar har samma utrymme i utbildningen - Alla barn har möjlighet till inflytande, känna delaktighet och göra sin röst hörd

Arbetssätt

- Vi tilltalar varandra individuellt vid namn och som grupp med termen "vänner" eller "kompisar".

-Två barn är med och förbereder inför varje projekttillfälle. Barn som varit med i förberedelsen av aktiviteten, håller i mötet med den övriga gruppen och presenterar vad som erbjuds.

- Pedagogiska erbjudanden ska kunna vara beständigt och dukas därav fram varje dag under hela veckan, så barnen kan ta del av och utforska när de är redo.

- Vid konflikter ta fram en handlingsplan tillsammans med barnen, där vi pedagoger låter alla ge sin version för att komma fram till en gemensam lösning. Vi dömer ingen.

- Vi lyfter etiska dilemman genom att lyfta ut frågeställningar och projicera dem på fiktiva karaktärer. Genom att skapa en utifrånperspektiv blir det lättare att ta upp, diskutera och finna lösningar på våra dilemman.

 

Hur vi på avdelningen Ekorren väljer att arbeta med detta område?

Vi erbjuder en likvärdig verksamhet för alla barn oberoende av barns bakgrund, kön, tillhörighet mm. Vi skapar mångfald av undervisningar som möter barns olika erfarenheter, intresse, och behov. Vi vill att barnen får utrymme för att kunna uttrycka sina tankar därefter påverka sin dag hos oss.  Detta gör vi när vi delar upp barngruppen i mindre grupper vid varje undervisningens tillfälle för att varje individ för den tid som behöver och blir de hörda och sedda, i våra olika rutiner till exempel matsituation, blöjbyte, på/av klädning mm samt när vi reflekterar med barnen. Under varje dag strävar vi efter att varje barn får tid för planerad aktivitet men också tid till att välja själva vad hen vill göra, just efter sovvilan då försöker vi att duka fram olika material eller får barnen själv ta vad de vill. Den lärande miljön är formad utifrån barnens intresse, och genomsyras av projektet som vi arbetar med under detta läsår.

I konflikter jobbar vi med både, dels den som måsta säga nej, dels den som måste lyssna på ett nej. Men också visa ett nej med (Stopp handen). Om det behövs kommer vi att använda oss av olika göra/säga kort.  

Vi sjunger namnsång och har även skapat en födelsedags träd med barns bild, namn och födelsedatum på som är uppsatt på väggen i mötesrummet, för att lyfta varje barn inför gruppen.

Med hjälp av bilder på olika sånger får barnen välja vilka sånger vill de sjunga.  

Vi använder oss av kort på barnen, där benämner vi vems kort är det. Med enkla rörelse tydliggöra vi för barnen att tycka om sig själv och om andra kompisar.

Vi högläser vi olika böcker som är baserat på barnkonvention till exempel kompisböcker, böcker som Stopp min kropp, boken Liten mm. Därefter reflekterar vi med barnen om bokens innehåll.

Utifrån vårt projektarbete: Årstider har vi trädet Hen som utifrånperspektiv då vi får olika uppdrag lägger vi mycket fokus på värdegrundsarbete.  Exempelvis; hur ska vi vara med varandra, att vara snälla mm.  Detta tydliggör vi pedagoger när vi dramatiserar olika scener som handlar om olika dilemman som barnen kan hamna i mer eller mindre.    

Allt detta upprepar vi i olika miljöer, tider och med variationer av material. Där är materialet tillgängligt i barns nivå samt materialet finns i genomskinliga lådor. Det gör det lättare för barnen att se och hitta vad som finns och använda det de vill (som leder till att öka deras inflytande).