👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren 2022 Område 4 Bromma - Barn ska erbjudas en utbildning som utmanar och stimulerar till ett livslångt lärande

Skapad 2022-02-04 08:45 i 066051 Förskolan Gustav III:s väg 36 Stockholm Bromma
Förskola
Planering utifrån enhetsmål i verksamhetsplanen 2022 för Förskoleområde 4 Bromma

Innehåll

Förväntat resultat

- Barnen utvecklar sitt matematiska tänkande - Barnen utvecklar sitt språk - Det enskilda barnets lärande och utveckling synliggörs

Arbetssätt

- Att använda sig av fiktiva karaktärer, samt skapandet av artefakter kopplade till dem, som vi tillgängliggör i den pedagogiska miljön. T.ex. ett skogstroll lämnar ett meddelande i skogen som vi sedan tar med oss till förskolan. Detta i ambitionen att inspirera och sätta igång läroprocesser hos barnen.

- Vi berikar undervisningen, samt den pedagogiska miljön genom att tillföra material och tekniker. Vi har höga förväntningar på "noggrannhet" och detaljer när vi ser att barnen är mottagliga och redo för det.

- Vi ger barnen möjlighet att använda en mångfald av uttrycksätt för utveckla kunskapen, samt fastställa hypoteser och sedan testa dem. Detta genom att tex. teckna (TAKK), måla, arbeta med lera, dramatisera, dansa, bygga och konstruera.

- Lyssna och visa tillit till barns tankar och idéer, samt resonera tillsammans om det är genomförbart.

 

Hur vi på avdelningen Ekorren väljer att arbeta med detta område?

Trädet vi har valt att följa är en lönn. Trädet(tall) som vi har valt har ögon och mun (utifrån perspektiv). I skogen kommer vi vara minst en gång i veckan och ska ha olika planerade undervisningsstunder, som ska upprepas även inne på avdelningen. Trädet ska heta HEN, då vill vi introducera ordet HEN. Trädet HEN kommer att bli utgångspunkt för vårt projektarbete, ht 2021, Vt. 2022. Det vill säga att i varje träff med trädet HEN kommer vi att få olika uppdrag som ska väcka barnens nyfikenhet och lust till att lära. Vi kommer att dokumentera trädet HEN i olika årstider för att tydliggöra för baren de förändringar som sker. Bilderna på trädet HEN sättas upp på vår dokumentations tavla. Bilderna ska vara tillgängliga för oss alla för att göra våra reflektioner levande i barngrupp. 

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära om vår miljö/natur och hur vi kan påverka det men även bli påverkat. Tillsammans med barnen kommer vi att uppleva naturen och naturfenomen, lär oss fakta om naturen, lär oss agera för får hållbar utveckling. Utifrån projektet kommer vi att jobba med; matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, skapande och olika uttrycksformer, pedagogisk miljö och material. Vi kommer att använda oss utav våra olika sinnen; lukta, se, lyssna och känna.

Vi vill utveckla barns verbala språk. Att kunna berätta och återberätta, kunna reflektera, sätta ord på vad de ser, gör och vad som händer runtomkring i koppling till projektarbete och i andra situationer samt våra rutiner mm.

Att kunna sortera, jämföra, bygga och konstruera med olika material. Lära känna olika former och färger. Orientera sig i olika miljöer. Använda sig av olika enkla matematiska begrepp som passar barnens nivå. Svara på enkla frågor om till exempel varför trädet HEN ser olika ut, vart tar fåglarna vägen? Vad händer med fruktskalen om vi lämnar i skogen? Osv.

förutom de olika uttrycksformerna som vi använder oss av i vår verksamhet vill vi även att barnen ska kunna hantera den digitala verktyg i förhållande till projektarbete, så som äggmikroskåp, overhead, Ipad och ljusbord.

Vi utvecklar barnens verbala språk genom att sjunga olika sånger, namnsång, matsång, med hjälp av bildtexter, dans och rörelse med kroppen.

Våra rutiner till exempel matsituation, hallen på/av klädning, blöjbyte osv, gör vi dem till lärande situationer i fokus på barnens språkutveckling. Medveten pratar vi om nutid, dåtid och framtid med barnen.

Vägen mellan förskolan och skogen har vi dokumenterat för att barn ska kunna beskriva vägen. Aktiviteten upprepar vi både ute och inne.  

Vi leker ” Vad har jag på mig” för att lära oss olika ord kring kläder.

Vi högläser olika böcker som är kopplat till projektarbete. Vi använder oss av appen Polyglutt för att läsa på andra språk än på svenska. De språken som finns i barngruppen.

Vi använder oss även av flanosaga ambitionen är att barnen ska kunna använda bilderna själv för att skapa sina egna sagor/ berättelse.

Dokumentationer från olika undervisningens stunder projicerar vi på väggen i reflektions syfte.

Nu har vi även tillsammans med barnen börjat lära oss lite av teckenspråk för att stödja barns språkutveckling. Vi har valt några ord från vårt projekt till exempel sten, löv, pinne, skogen, men även några ord från vår rutin till exempel att äta, sova, samt lite av färger.

Vi har skapat olika mötesplats för att få barnen till att kommunicera med varandra. Samt tre olika läshörnor en i varje rum för att bannen ska komma i kontakt med böcker och öka deras lust till att läsa/ be om att lyssna på en saga.

I koppling till projektarbete lär vi barnen att sortera och jämföra olika naturmaterial utifrån former, färger, storlek.  Men detta kommer vi även att göra med andra material som finns.

Vi använder oss utav olika matematiska begrepp; på, under, framför, bakom, och kort/ lång, stor/liten, hel/halv, det kan vara på väg till skogen, vid matbordet, när vi leker, mm.

Användning av ljusborden i samband med geometriska former, då barnen bygger på det eller titta på färger på dem.

I förhållande till vårt projekt kommer vi att använda oss av AnimateAnything.

Jobba med färger (blanda för att undersöka, upptäcka andra färger och nyanser av dem).

Vi ska göra enkla experiment med ljus till exempel att upptäcka löv, pinnar, kottar/skuggor med hjälp av overhead.  Men göra skuggor ute på gården/ skogen med hjälp av sol och tyg.  Experimenterar med vatten till exempel flyta och sjunka i förhållande till naturmaterial och annat material som barn känner och använder sig av i sin lek. Utforska även luften med tex; hjälp av en tom plastpåse och användning av fallskärm för att förstå vinden. Ljudet är också ett område som tillsammans med barnen ska utforska tex testa på att spela högt/lågt ljud med olika av instrumenten. Vi kommer att ge barn möjlighet till att plantera och följa växtens utvecklingsprocess.    

 För att vi ska uppnå alla dessa strävande mål delar vi upp barngruppen i mindre grupper vid olika undervisningar och stationer. Gruppkonstellationer kan se olika ut beroende på vad syftet är med undervisningen. Vi lyssnar in barnens intresse, nyfikenhet och behov för att driva fram projektet, och ser till varje individs utveckling och lärande.