👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Kompassen VT22

Skapad 2022-02-09 10:23 i 233261 Förskolan Vasan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan leda till utveckling av barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text samt deras förmåga att förstå sin omvärld. Med projektet vill vi stärka barnen i deras språkutveckling, skapa lust, inspiration och nyfikenhet kring berättande, skriftspråk och kommunikation. Det finns också ett stort värde i att barnen får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med sina kompisar och de vuxna.

Innehåll

Högläsning och samtal-serie böcker om Nisse och Nora

Beskriv det observerade nuläget i barngruppen:

Barnen på Kompassen samspelar och kommunicerar med varandra på olika sätt samt visar intresse för varandras lekar. De har bland annat visat stort intresse för böcker, berättelser och högläsning. Vi kommer att fokusera på serieböcker om Nisse och Nora som barnen visar mest intresse för just nu. Alla barn på Kompassen gillar följa Nisses och Noras äventyr och tillsammans med dem upptäcka världen.  Bokstäver är också något som barnen uppmärksammar och pratar om. Det samma gäller sång, dans, musik och rörelser som dagligen förekommer både spontant och planerat. . Eftersom barnen befinner sig på olika utvecklingsnivåer och många barn i gruppen behöver stöd i sin språkutveckling delar vi dem i små aktivitetsgrupper och planerar undervisning utifrån deras förutsättningar.

Vad (Innehåll)

Genom att använda oss av böcker om Nisse och Nora som vi valde utifrån barnens intresse strävar vi efter att utveckla barnens språkliga- och kommunikativförmåga, öka deras ordförråd samt utveckla deras förmåga att argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang. 

Vi har valt arbeta med två artiklar från barnkonventioner under VT 22:

 • Alla barn har rätt att känna sig trygga
 • Alla barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka och uttrycka åsikter med respekt för andra personens rättigheter. 

 

Varför? (Syfte)

Syftet med högläsning och samtal är att stärka barnen i deras språkutveckling och att utveckla deras förmåga till fantasi och inlevelse. Vi vill öka barnens intresse för böcker och högläsning och även lära dem att lyssna på varandra, att utveckla sin koncentrations- och kommunikationsförmåga genom att fokusera sig på det vi läser eller berättar. Genom att avkoda ord i samtal med barnen vill vi även öka deras intresse för symboler och bokstäver. 

I läroplanen för förskolan står det: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.” Det står även: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Mål (Vi vill att barnen ska ta med sig):

·       Kunna sitta längre stunder och fokusera på högläsning och berättande

·       Att utveckla sin kommunikativförmåga

·       Att öka sitt ordförråd

·       Utveckla intresse för skriftspråk

Hur (Metod)

 •  Vi kommer att fokusera på böcker om Nisse och Nora som barnen visar intresse för i nuläget. Vi ska följa Nisses och Noras äventyr och tillsammans med dem upptäcka världen och olika årstider.
 •        Två gånger i veckan kommer vi att arbeta utifrån projektet, vi samlas i mindre grupper och har planerade högläsningar. Då vi skapar en lugn och lärande miljö för att erbjuda en positiv läsupplevelse.
 •       Vi ska skapa språkutvecklande stunder genom att göra barnen delaktiga i högläsningsprocessen och låta dem ställa frågor, argumentera och reflektera.
 •      Knyta ihop texten med barnens egna erfarenheter.
 • ·         Arbeta vidare utifrån det lästa, till exempel genom att använda andra uttrycksformer som bild, drama, musik, rörelse eller digitala verktyg.
 •  Vi ska diskutera med barnen och öka deras förståelse kring det som finns ”mellan raderna” och ”bortanför raderna”.

"Mellan raderna": Vad händer sedan?

"Bortanför raderna": Koppla bokens innehåll med barnens erfarenheter. 

 •        Vi ska sätta ord på det vi ser d.v.s. tolka det som finns ”på raderna".
 • En gång i veckan på samlingen öppnar vi en magisk låda där Nisse och Nora lämnar post till oss. Det kan t.ex. vara ett uppdrag som vi ska göra, en sång, en saga, ett matematiskuppdrag m.m.
 •  Vi kommer använda oss av fysiska böcker och det digitala biblioteket Polyglutt när vi lyssnar på högläsning.
 • TAKK: Vi ska använda oss av TAKK- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
 •          IKT- Vi kommer att arbeta med QR-koder och ”Bokstavshyssen” i syftet att öka barnens intresse för skriftspråk.

 

Vem?

Vi arbetar i mindre grupper respektive helgrupp utifrån barnens intresse och behov.

När?·      

Spontana högläsningar och berättande i små grupper sker varje dag efter vilan/åldersanpassad. Vi har planerade högläsningar två gånger i veckan då vi läser böcker om Nisse och Nora eller samtalar kring en bild eller text.

·       Vi ska använda oss av projektor, digitala böcker (Poliglutt), språkutvecklande applikation Tripp, Trapp, Träd, innan lunch eller efter vilan.