👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Matematik Geometriska objekt, längd, omkrets, skala, vinklar och area 4AB vt-22

Skapad 2022-02-09 13:05 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 4 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Under det här arbetet kommer du att bli säkrare på vad olika geometriska objekt heter och hur du beskriver dem, på längd (både uppskatta och mäta) samt på hur du räknar ut omkrets på enkla geometriska figurer. Du kommer dessutom bli säkrare på hur du beräknar och ritar i skala, både förstoringar och förminskningar. Du lär dig också vad räta, trubbiga och spetsiga vinklar är för något. Utöver detta kommer du att träna på att beräkna area av figurer och se på skillnaden mellan omkrets och area.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Under det här arbetet kommer du att bli säkrare på vad olika geometriska objekt heter och hur du beskriver dem, på längd (både uppskatta och mäta) samt på hur du räknar ut omkrets på enkla geometriska figurer. Du kommer dessutom bli säkrare på hur du beräknar och ritar i skala, både förstoringar och förminskningar. Du lär dig också vad räta, trubbiga och spetsiga vinklar är för något. Utöver detta kommer du att träna på att beräkna area av figurer och se på skillnaden mellan omkrets och area.

 

Varför ska du lära dig det?

Syftet med matematik i skolan är att du ska bli nyfiken och sugen på att lära dig mer om matematik och att du ska känna dig trygg när du räknar och att du verkligen tror på dig själv.

Du ska också få möjlighet att lära dig så mycket att du själv kan lösa matematiska problem och fundera över om du valt rätt metod och kommit fram till rätt svar.

Det är meningen att du ska känna att du har nytta av det vi arbetar med i din vardag

 

Innehållet i detta område är viktigt för att du ska bli mer säker på vad olika geometriska figurer heter och hur man mäter och läser av längder, omkrets, area, skala och vinklar vilket är viktigt för att du ska förstå och kunna använda information som har med detta att göra.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer att variera arbetssättet genom att arbeta både enskilt och i par. Vi kommer att  arbeta med både läromedel i bokform, arbetsblad och praktiskt. Fia kommer att ha genomgångar.

 

 

Vilket material kommer du använda?

Du kommer att arbeta med Koll på matematik 4A och 4B, kapitel 2 och 7 samt material som Fia tagit fram.

 

Hur ska området bedömas?

 • Diagnos v.12
 • Examination klass v.15

 

 

Hur ska återkoppling ges?

Det mesta av återkopplingen sker kontinuerligt i skolvardagen i form av muntliga kommentarer samt skriftlig återkoppling på diagnosen. Du kommer att självskatta dina förmågor i slutet av arbetet. Därefter får du en markering i din lärandematris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometriska objekt, längd, omkrets, skala, vinklar och area 4AB vt-22

Metod

Jag håller på att lära mig
Når du denna nivå behöver du träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så når du målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så överstiger du målen.
Jag kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Jag behöver träna mera.
Uppskatta hur långt ett lite mindre föremål är utan att mäta det.
Uppskatta hur långt ett lite större föremål är utan att mäta det.
Jag behöver träna mera.
Mäta en sträcka med linjal.
Jag behöver träna mera.
Rita en sträcka med given längd med hjälp av en linjal.
Jag behöver träna mera.
Räkna ut omkretsen på en trehörning och en fyrhörning.
Jag behöver träna mera.
Räkna ut hur långa sidorna i en kvadrat är om jag vet omkretsen.
Jag behöver träna mera.
Räkna ut en vinkels storlek.
Jag behöver träna mera.
Räkna ut en fyrhörnings area när sidorna är angivna.
Jag behöver träna mera.
Räkna ut en fyrhörnings area när jag ska mäta sidorna själv.

Begrepp

Jag håller på att lära mig
Når du denna nivå behöver du träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så når du målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så överstiger du målen.
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag behöver träna mera.
Tala om hur långt ett objekt blir i t.ex. skala 1:3 eller 4:1 om du vet hur långt det är i naturlig storlek.
Jag behöver träna mera.
Rita en spetsig, trubbig och rät vinkel.
Jag behöver träna mera.
Enhetsomvandla mellan olika längdenheter som m, dm, cm och mm.

Problemlösning

Jag håller på att lära mig
Når du denna nivå behöver du träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så når du målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så överstiger du målen.
Jag kan lösa problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. Jag beskriver tillvägagångssätt och för enkla och underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag behöver träna mera.
Räkna ut hur stort ett föremål ritat i en viss skala blir om du ändrar skalan förutsatt att du vet längden i första läget. T.ex: En skalbagge är 1 cm lång när den är ritad i skala 1:3. Hur lång blir bilden av skalbaggen om den ritas i skala 3:1 istället? Jag kommer en bit på väg, men når inte ända fram.
Räkna ut hur stort ett föremål ritat i en viss skala blir om du ändrar skalan förutsatt att du vet längden i första läget. T.ex: En skalbagge är 1 cm lång när den är ritad i skala 1:3. Hur lång blir bilden av skalbaggen om den ritas i skala 3:1 istället?
Jag behöver träna mera.
När jag fått ett objekt med given längd kan jag rita det objektet i en ny skala jag själv valt samt ange den nya skalan.
Jag behöver träna mera.
Rita ett geometriskt objekt med en given area.

Resonemang

Jag håller på att lära mig
Når du denna nivå behöver du träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så når du målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så överstiger du målen.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till för resonemangen framåt.
Jag behöver träna mera.
Beskriva ett geometriskt objekt med minst TRE av de beskrivande begrepp vi pratat om som t.ex parallell, motstående, rät, spetsig.
Beskriva ett geometriskt objekt med minst FYRA av de beskrivande begrepp vi pratat om som t.ex parallell, motstående, rät, spetsig.
Jag behöver träna mera.
Förklara vad t.ex. 5:1 betyder med EN förklaring.
Förklara vad t.ex. 5:1 betyder med minst TVÅ förklaringar.

Redogörelse och redovisning

Jag håller på att lära mig
Når du denna nivå behöver du träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så når du målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så överstiger du målen.
Jag redogör för beräkningar och skriver tydliga svar.
Jag behöver träna mera eftersom jag enbart skriver svar. Eller så skriver jag ner det jag räknar på ett sätt som är svårt för någon annan att förstå.
Jag skriver ner och redovisar det jag räknar. Vissa delar kan saknas, men någon annan kan förstå vad jag menar.
Jag redovisar allt jag räknar på ett tydligt och effektivt sätt.
Jag behöver träna mera.
Jag kan rita ett valfritt geometriskt objekt där sidorna går att mäta med linjal.