👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan 2022 Årsta 2 förskolor Förskolan Torget avdelning Flingan

Skapad 2022-02-10 09:54 i 143721 Förskolan Torget Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Förskolans kärnuppdrag 

I enheten Årsta 2 ska förskolornas verksamhet hålla en likvärdig och hög kvalitet och lägga en grund för barnens identitetsutveckling och livslånga lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en trygg, utvecklande och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Utbildningen i Årsta 2 utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och Barnkonventionen och ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Medarbetarna ska ges förtroende och ansvar att utifrån sina yrkesroller planera och utforma avdelningens verksamhet utifrån styrdokument och prioriterade mål. Genom olika former av kollegialt lärande och fortbildning skapas förutsättningar för att vårt arbete utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samverkan mellan förskola och hem ska vara god så att enhetens vårdnadshavare kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

 

Årsta 2 förskolors prioriterade mål 2022

Språkutvecklande arbete

Barnrättsarbete

Digitalisering

Hållbar förskola

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Reviderad utbildningsplan för avdelning flingan på förskolan Torget / Svärdlångsvägen 18 i Förskolor Årsta 2

Vår fortsatta undervisning utifrån barns språkliga och kommunikativa utveckling kommer fortsättningsvis att utgå ifrån broar med inriktning på hållbar utveckling och miljö. För att främja detta kommer vi att arbeta med digitala verktyg, skapande med olika former av material och vänskapsrelationer. I arbetet med den lilla gruppen fokuserar vi på barnens frågeställningar och kunskaper och de intressen som kommit fram under hösten. Genom att se nya konstellationer i barngruppen tar vi tillvara på olika kompetenser där barnen kan lyfta och stärka varandra. Digitala verktyg använder vi både utomhus och inomhus, vi följer upp utbildningen som skett i den lilla gruppen på samlingar och i kommande undervisningstillfällen. 

Verksamhet genomsyras av ett hållbart synsätt inom områdena ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Här kommer källsortering samt vårdandet av material in. Vi har i och med arbete med hållbar utveckling sökt efter certifierade märkningar på olika varor, där vi har tagit hjälp av den pedagogiska köksverksamheten. Exempelvis har vi på samlingen undersökt varor från köket där barnen uppmärksammat olika märkningar såsom kravmärket och EU-lövet. 

Utifrån barnens intressen och kunskaper görs förändringar i de pedagogiska undervisningsmiljöerna. Efter ett utvecklat arbete med Ateljén tar vi vidare den skapande undervisningen till nya lärmiljöer, utomhus och inomhus. Vi har tillsammans med barnen under våra utflykter och promenader samlat in naturmaterial som vi tar in i våra olika lärmiljöer. Vi synliggör vår undervisning via dokumentation, material, digitalt och verbalt. Genom reflektion och samtal möts barnen i de olika lärmiljöerna, planerat eller spontant under dagen. Utifrån olika teorier och begrepp kommer vi att koppla, reflektera och analysera vad som sker i vår utbildning och undervisning på förskolan. 

På våra reflektionstillfällen i arbetslaget kommer vi följa upp processerna som skett i de olika undervisningarna och i våra lärloggar. Diskussioner och planeringar om vad vi vill fortsätta med eller vad vi kommer behöva ändra på för att uppnå våra mål följs upp vid dessa tillfällen.

All personal arbetar aktivt med att observera risker för diskriminering och kränkande behandling i vår verksamhet. Vi gör detta genom att observera barngruppen, våra rutinsituationer samt avdelningens pedagogiska undervisningsmiljöer för att upptäcka riskområden och förebygga att diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Vi gör en trygghetsinventering och inventerar vår miljö både inne och ute, och vårt material utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Vi arbetar utifrån barnkonventionen med olika material, böcker, filmer och sagor. Under vår dag på förskolan utgår vi från barnkonventionens grundläggande principer i våra aktiviteter.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18