👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing 7-9

Skapad 2022-02-14 10:01 i Påarps skola Helsingborg
Writing different types of texts
Grundskola 7 – 9 Engelska
Here you will write different types of text. For example, formal and informal email/letter, essay, argumentative text, informative text, film/book review and a story.

Innehåll

You will get separate instructions for each type of text that you will write. See each individual assignment (uppgift) for the instructions for that specific type of text. There will also be different assessment matrix (bedömnings matris) for each type of text.

Uppgifter

 • Informal letter/email

 • Movie review/Comparison of the book to the film

 • Writing on a topic of your choice

 • Essay

 • Writing an essay

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Writing 7-9

Writing informal text (letter/email)

F
E
C
A
Anpassad till syften
Du har inte visat att du kan förmedlar ett innehåll som är anpassad till syften. Det saknas några delar i din text.
Förmedlar ett relativt sammanhängande innehåll. Det finns en introduktion, ämnet tas upp med få detaljer och det finns in avslut.
Förmedlar ett relativt sammanhängande innehåll som är relativt tydlig. Det finns en inledning, ämnet tas upp med några detaljer och det finns in avslut. Några punkter behandlas relativt utförligt medan en eller två berörs kortfattat i slutet. Det finns styckeindelning som bidrar till sammanhang
Förmedlar ett sammanhängande innehåll som är tydlig. Det finns en enledning, ämnet tas upp med flera detaljer och det finns in avslut. Alla punkter behandlas relativt utförligt. Det finns styckeindelning som bidrar uppgiftens punkter och väver in det efterfrågade innehållet på ett naturligt sätt.
Texten innehåll
Textens innehåll - kommer med (olika) exempel - ge förklaringar - gör beskrivningar - antal ord/längd - upprepningar
Enkla beskrivningar och förklaringar. Tämligen kort / Relativt kort. Innehållet upprepas.
Enkla exempel, förklaringar och beskrivningar. Ett engagerat berättade om ämnet. Tydliggör orsakssamband.
Ämnesvalet introduceras i första meningen. Eleven utvecklar genom att beskriva, förklara och ge exempel. Den förklarande och diskuterande punkten hade kunnat utvecklas för variation och tydlighet.
Sammanhängande och tydligt innehåll. Detaljerade exempel och förklaringar. Olika perspektiv presenteras och jämförs. Olika förklaringar och varierade exempel skapas ett fylligt innehåll som fördjupas. Varje nytt stycke inleds oftast med en “topic sentence”. Innehållet belyses från olika perspektiv - både personligt och mera generellt.
Strategier
En enkel ansats att knyta samman innehållet. Knyter an till ord och fraser i instruktionen.
Strategi att använda sig av ett direkt läsartilltal visar anpassning.
Beskriver utförligt sin och andras uppfattning vilket är en strategi för att anpassa till syfte och mottagare
Texten visar överlag att eleven har väl fungerande strategier för att tydligt och sammanhängande formulera ett innehåll med anpassning till syfte, mottagare och situation
Förråd av ord och fraser
Enkelt och begränsat ordförråd
Enkelt ordförråd men tillräckligt för att kommunicera ett budskap
Relativt varierat ordförråd
Ett mer omfattande och varierat ordförråd
Pronomen, konjunktioner, binde-och sambandsord
Förekommer en del pronomen men användningen är osäker. enkla bindeord finns: and, but, because
Finns exempel på välfungerande användning av pronomen. Konjunktioner används: because, and, when
Använder bind-och sambandsord: and, because, or but, who when, that
Användandet av konjunktioner, adverbial och uttryck förtydligar: either, although, since, absolutely, according to me, which, who, this could also, with this said
Språkets precision:
- hantering av verb - meningsbyggnad - stavfel - flöde - flyt
Språklig osäkerhet är stor. Elevens förstaspråk lyser igenom. Verbformer används delvis på osäkert men fungerande sätt. Enkla och likartade huvudsatser som radas på varandra. Avsaknad av skiljetecken stör flödet
Viss osäkerhet förekommer. Finns exempel på välfungerande användning av verb. Enkel meningsbyggnad. Brist på skiljetecken, borttappade bokstäver och viss osäkerhet gällande stavning är inte förstörande men kan påverka flödet.
Precisionen i verb behandlingen är ojämn, ibland fungerar den men ibland inte. Meningsbyggnaden fungerar för det mesta. Viss osäkerhet i stavningen kan verka något störande.
Genomgående effektivt med gott flyt. Behärskar grammatiska strukturer väl även om vissa misstag gällande kongruens förekommer Relativa pronomen och referens tillbaka i texten skapar varierad meningsbyggnad. Grammatiska strukturer som satsförkortningar och prepositioner följda av ing-form bidrar till flyt och gör texten lätt att följa och förstå Några få stavfel förekommer men stör inte tydligheten.