👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan Pedagogisk planering vt 22

Skapad 2022-02-14 10:02 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Förskolorna i Stångby har en gemensam syn på det kompetenta barnet vilket innebär: - det inkluderade barnet som uppmuntras att prova sina förmågor, kunskaper och färdigheter i en tillgänglig miljö - det nyfikna barnet som genom sin fantasi och kreativitet provar idéer och finner lösningar - det aktiva och lekfulla barnet som ser glädje i att röra sig - det delaktiga barnet som genom olika val har möjlighet att påverka sin vardag - det självständiga barnet som i samspel med andra vill, vågar och kan - det ansvarstagande barnet som tar hand om både sin förskolemiljö och tar ansvar för handlingar gentemot sina medmänniskor

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

 • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

 • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, (argumentera) och kommunicera med andra i olika sammanhang (och med skilda syften).

 

 • Visa intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Under terminen har det börjat och kommer börja fler barn på Pärlan vilket gör att stort fokus kommer ligga på att bygga gemenskap och skapa trygghet för hela gruppen. 

Våra grupper kommer vara uppdelade utifrån ålder, där vi anpassar aktiviteter efter barngruppens intresse och erfarenheter. Vi har sett ett intresse av Babblarna hos barngruppen och kommer därför erbjuda barnen aktiviteter där de olika uttrycksformerna tar plats utifrån dessa. 

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

 • Vi ser en utveckling när barnen hjälper varandra och uppmärksammar varandra i olika situationer.
 • Vi ser en utveckling när barnen vill delta och experimentera med/blanda olika uttrycksformer.
 • Vi ser en utveckling när barnen använder kommunikation på olika sätt som TAKK och bildstöd.
 • Vi ser en utveckling och förståelse när barnet ser sin plats i förhållande till valtavlan och väljer självständigt vad barnet vill göra.

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

 • Klonk kommer med uppdrag till äldre gruppen.
 • Aktiviteter kopplade till Babblarna på olika sätt till yngre gruppen.
 • Använda TAKK i samtal med barnen.
 • Använda valtavlan i olika sammanhang. 
 • Tillföra nya sånger och ramsor under våra möten.

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

 • Dokumentation i form av bild och text.
 • Observera barnen i olika situationer.

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)