👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan - Småoddarna Vt 22

Skapad 2022-02-14 10:18 i 014671 Förskolan Oddegården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

Undervisningsplan - Småoddarna Vt22

Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Vi strävar efter att varje barn ska känna en trygghet i miljön och på ett självständigt sätt kunna orientera sig i den.

Vi vill att varje barn ska utveckla sitt språk genom att vi tillför nya begrepp och tillsammans arbetar för att få en förståelse för dem.

Vi vill att barnen ska utforska olika sätt att uttrycka sina tankar och åsikter på, till exempel genom drama, bild, musik, dans och tecken.

Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 Vi vill utveckla mötesplatser på vår gård för att skapa meningsfulla möten mellan barn/barn barn/vuxen som bidrar till kommunikation. Vi vill främst använda oss av närområdet för att skapa nya upplevelser som bidrar till samtal. Vi vill koppla ihop upplevelse till begrepp. Ny litteratur som stödjer arbetet blir också aktuellt.

 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 Miljön inne ska vara tillgänglig för barnen såväl fysiskt som kognitivt. Barnen ska själva kunna hämta det material som de vill använda utan att be en vuxen om hjälp. Vi vill använda golv och väggar för att tillföra nya diskussioner, text och ord i leken. Bild och text ska alltså få en tydligare plats på avdelningen, detta för att skapa inspiration till lek och samtal. Vi vill skapa en miljö som bidrar till nya upplevelser i rummet som bidrar till kommunikation och samtal. Vi vill även att litteraturen ska få ta en större plats i miljön eftersom det är en bidragande faktor till språkutvecklingen. Vi kopplar litteraturen till allt vi gör. Vi arbetar även efter att ständigt utveckla miljön efter barnens intresse för att utmana till nya lekar och nya kompisrelationer. Vi observerar barnen för att barnen ska få inflytande och känna delaktighet i allt som sker i deras miljö.

Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 Vi ska vara medupptäckare och utforska saker tillsammans med barnen. Vi provar och har roligt tillsammans. Vi arbetar i små grupper för att alla barn ska komma till tals. För oss är det viktigt att barnen är delaktiga och har inflytande i undervisningen. Barnen är med och påverkar sin undervisning. Vi lyssnar och tar till oss barnen åsikter och tankar och tar vara på dem i verksamheten. Eftersom vår strävan är att få barnen till en självständighet så får vi arbeta med att ge barnen mycket tid och skapa goda förutsättningar för barnen i deras arbete. Vi vill dessutom arbeta för att barnen ska få så mycket inflytande i verksamheten som möjligt. Det är barnens arena, det är barnen som ska bestämma över den.

Vi lutar oss på Lev Vygotskijs teorier angående lärande i samspel med andra. Vygotskij menar att utveckling sker i samspel med sin omgivning. Han anser att omgivningen utvecklar lärandet i högre grad än en oberoende individuell process.

 

Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Utifrån barnens intresse så väljer vi att fortsätta med babblarna som verktyg i vår undervisning.

 

Vi tänker börja terminen med att introducera babblarna som vi ska arbeta med. Diddi som står för skapande och bobbo som står för rörelse och fysisk aktivitet.

 

Ett stort fokus i vårt arbete med babblarna blir kommunikationen och språket kring allt vi gör. Vi vill arbeta med olika typer av kommunikation för att förmedla ett budskap. Detta genom drama, bild, skapande, TAKK och såklart genom det verbala språket.Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

Vi observerar med hjälp av fotografering och videofilmning för att sedan kunna återberätta händelsen tillsammans med barnen med hjälp av bilderna. Här återkopplar vi till de bärande begrepp som utforskades i aktiviteten. 

 

Vi använder barnens verk för att återkoppla till processen.

 

Vi antecknar även olika händelser för att sedan diskutera det som hände och hur vi ska arbeta för att komma framåt i barnens förändrande kunnande. Vad fungerar och vad fungerar inte? 

 

Synliggöra det förändrade kunnandet och syftet i dokumentationen till vårdnadshavare är också ett stort fokus.

 

Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

 

Vi behöver utveckla vår kunskap i TAKK för att kunna ge detta kommunikationsmedel till barnen.


Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Vi har otroligt mycket litteratur på förskolan. Vi behöver ständigt söka efter ny litteratur som ger oss nya ord och begrepp.

 

Vi tar med oss böcker till skogen som handlar om skogen och utevistelse. I köket på förskolan tillför vi litteratur som handlar om matlagning. Detta för att utveckla leken med hjälp av de nya begreppen vi får till oss.  

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18